Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 1147/2019 - Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 - Η φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών της ημεδαπής θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας δεν συνιστά ανεπίτρεπτη παρακράτηση φόρου στην πηγή κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 5 της οδηγίας 90/435 [04-02-2020]

Υπόθεση C-156/17 - Φορολόγηση των μερισμάτων που διανέμονται στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) - Επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου μερισμάτων - Προϋποθέσεις - Αντικειμενικά κριτήρια διαφοροποίησης - Κριτήρια εκ φύσεως ή εν τοις πράγμασι ευνοϊκά για τους φορολογουμένους που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή [30-01-2020]