Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 1516/1991 - Φορολογία εισοδήματος. Απαλλάγες - εκπτώσεις. Δεν επιτρέπεται να εκπεσθούν από τα ακαθάριστα έσοδα αποδοχές του προσωπικού για τις οποίες δεν κατεβλήθησαν ασφαλίστικες εισφορές. Μισθό επί του οποίου οφείλονται οι κατά νόμον ασφαλίστικές εισφορές, αποτελεί κάθε παροχή που χορηγείται από τον εργοδότη προς τους εργαζόμενους εκτάκτως και οικειοθελώς έστω και αν με την παροχή αυτής σκοπείται η επιβράβευση της εξαιρετικής αποδόσεως των εργαζομένων. [13-06-1991]

ΣτΕ 2522/1991 - Φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων. Εκπτώσεις. Τόκοι δανείων. Περίπτωση κατά την οποία διακόπτεται η παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης στο μέσον της χρήσεως. Εκπίπτει η δαπάνη για τόκους δανείων συναφθέντων για τις ανάγκες αυτής που έγινε κατά την ως άνω χρήση. [01-01-1991]

ΣτΕ 2525/1991 - Φορολογία εισοδήματος.Εκπτώσεις από το ακαθάριστο εισόδημα επιχειρήσεως.Γενικά έξοδα διαχειρίσεως.Οι αμοιβές που καταβάλλονται στους μηχανικούς για την έκδοση άδειας οικοδομής εντάσσονται στο κόστος κατασκευής της οικοδομής και εκπίπτονται τμηματικά δια των κατέτος ενεργουμένων αποσβέσεων.Επι ματαιώσεως ανεγέρσεως της οικοδομής οι προαναφερόμενες αμοιβές εκπίπτουν εφάπαξ στη χρήση κατά την οποίαν καταβλήθηκαν ως γενικά έξοδα διαχειρίσεως. [01-01-1991]

ΣτΕ 715/1991 - Φορολογία εταιρειών. Ανώνυμες εταιρείες. Εκπτώσεις δαπανών. Αγορά δώρων για την προώθηση των εργασιών της εταιρείας. Χαρακτηρισμός αυτών ως παραγωγικών. Αναγραφή στα αρμόδια βιβλία των προσώπων στα οποία δόθηκαν τα δώρα. Νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία για την έκπτωση δαπάνης. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Απαιτούμενο περιεχόμενο κατά τον Κ.Φ.Σ. Σαφής προσδιορισμός παρασχεθεισών υπηρεσιών. [01-01-1991]

ΣτΕ 3735/1988 - Φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων. Εκπτώσεις. Εκπίπτονται οι παραγωγικές δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως. Δεν επιτρέπεται ο έλεγχος της σκοπιμότητας και του ύψους αυτών. Περιπτώσεις παραγωγικών δαπανών: αποζημίωση σε απολυθέντες υπαλλήλους πλέον της από του νόμου προβλεπόμενης, δαπάνες για διαφημίσεις προϊόντων εκ του εξωτερικού. Δαπάνη που αφορά αμοιβή σε ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση διότι δεν βεβαιώνεται ότι είχε σχέση με την προαγωγή των εργασιών της επιχείρησης. [01-01-1988]