Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 3509/1996 - Για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των γενικών εξόδων διαχειρίσεως απαιτείται να έχουν εκδοθεί νομοτύπως τα οικεία αποδεικτικά στοιχεία του ΚΦΣ ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της πραγματοποιήσεως και της παραγωγικότητας της δαπάνης. Αν το στοιχείο, στο οποίο στηρίζεται ορισμένη δαπάνη, δεν εκδόθηκε κατά τον τρόπο που ορίζει ο ΚΦΣ, αρκεί η πλημμέλεια αυτή, εφόσον ουσιώδης, για την απόρριψη της δαπάνης. Επί παροχής υπηρεσιών από έναν επιτηδευματία σε άλλο εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ορίζει ο ΚΦΣ, μεταξύ των οποίων και επαρκή προσδιορισμό των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Περιστατικά. Απορρίπτεται η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου. [01-01-1996]

ΣτΕ 6137/1996 - Στην απαλλαγή ή μείωση φόρου υπάγονται εκείνα τα πλοία που τίθενται υπό Ελληνική Σημαία μετά την έναρξη ισχύος του Ν.27/1975 (22.4.1975), ανεξαρτήτως εάν είχαν τεθεί υπό Ελληνική Σημαία και πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και είχαν διαγραφεί, έστω, μετά την υπόψη ημερομηνία (22.4.1975). Ν.27/1975, άρθρο 7 [01-01-1996]

ΣτΕ 786/1996 - Eπί παροχής υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία εκδίδεται διπλότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Τυπικά στοιχεία του τιμολογίου. Δεν αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο για την έκπτωση δαπάνης τιμολόγιο, στο οποίο δεν υπάρχει επαρκής προσδιορισμός των παρασχεθεισών υπηρεσιών.Περιστατικά. Δεκτή η αναίρεση. [01-01-1996]

ΣτΕ 2261/1995 - Φορολογία εισοδήματος. Αποσβέσεις φθοράς μηχανημάτων της επιχείρησης. Η αξία των εργαλείων και των ανταλλακτικών των χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων αποσβέννυται εξ ολοκλήρου. Ανταλλακτικά αποτελούν και τα τμήματα εκείνα των μηχανών, τα οποία υπόκεινται σε χρόνο συντομότερο από το μηχάνημα στο οποίο είναι προσαρμοσμένα. Απόσβεση της αξίας μητρών καλουπιών) που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα παραγωγής μεταλλικών αμαξωμάτων και καθισμάτων αυτοκινήτων. Περιστατικά. Δεκτή η αναίρεση για πλημμελή αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως.Παρατήρηση : Ομοια και η 2262/1995 ΣτΕ. [01-01-1995]

Π.Ν. 3455 1.1.1995 - Φορολογία ανωνύμων εταιριών. Προσδιορισμός των καθαρών κερδών. Αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών της επιχείρησης. Εννοια παραγωγικών δαπανών. Οικειοθελείς παροχές προς τους εργαζομένους. Οικειοθελείς παροχές προς τους απολυθέντες εργαζόμενους, πέραν της νομίμου αποζημιώσεως, δεν συνιστούν παραγωγικές δαπάνες. Τακτικό μηνιαίο αντάλλαγμα στους εργαζόμενους έχει χαρακτήρα μισθού. Για να εκπέσει από το φόρο απαιτείται προηγούμενη καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών. [01-01-1995]

ΣτΕ 1823/1994 - Εκπτώσεις από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων. Εκπτωση παραγωγικών δαπανών. Η φορολογική αρχή μπορεί να αρνηθεί την έκπτωση αν μπορεί να συναχθεί κατά την κοινή πείρα ότι η συγκεκριμένη δαπάνη είναι εικονική. Δεν εκπίπτουν πάσης φύσεως προσαυξήσεις που οφείλονται σε παραβάσεις νόμων, όπως τα πρόστιμα, οι χρηματικές ποινές και οι ποινικές ρήτρες. [01-04-1994]

ΣΤΕ 150/1994 - Φορολογία εμπορικών επιχειρήσεων. Εκπτωση από τη φορολογία δεδουλευμένων τόκων δανείων ή πιστώσεων της επιχειρήσεως. Προϋπόθεση για την έκπτωση η διάθεση του δανείου για ανάγκες της επιχειρήσεως. Επιχείρηση εκμετάλλευσης μεταλλείων. Δεν εκπίπτουν τόκοι δανείου για την προκαταβόλη μισθωμάτων, όταν τα μισθώματα δεν είναι αποκτητά. [01-01-1994]

ΣτΕ 2357/1993 - Φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων. Εκπτώσεις από τα γενικά έξοδα διαχείρισης. Εξ ολοκλήρου εκπεστέες οι δαπάνες για ανακαίνιση, διαρρύθμιση και βελτίωση οικοδομής που μισθώθηκε για την άσκηση της επιχείρησης. Αρκεί ότι οι δαπάνες αυτές έγιναν κατά την κρινόμενη χρήση. Ανευ σημασίας το γεγονός ότι η λειτουργία της επιχείρησης άρχισε τον επόμενο χρόνο. Η διάταξη του άρθρου 35 παρ. 1 περίπτ. 6 του ΝΔ 3323/1955 αναφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Αγάλματα σε χώρο εργοστασίου. Αποτελούν πάγια στοιχεία της επιχείρησης. Οι δαπάνες που φέρουν το χαρακτήρα μισθώματος, δηλαδή περιοδικής παροχής, είναι εκπεστέες τμηματικά από τα έσοδα των πλειόνων χρήσεων, κατά τις οποίες διαρκεί η μίσθωση, έστω και αν συμφωνήθηκε η καταβολή τους εφάπαξ, κατά το χρόνο συνάψεως της μισθώσεως. [01-01-1993]