Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Φορολογία Εισοδήματος

Yπόθεση C-558/19 - Ελευθερία εγκατάστασης - Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων - Προσδιορισμός των φορολογητέων εσόδων των εταιριών - Πρόσωπα που τελούν σε σχέση αλληλεξάρτησης - Υπερβολικό όφελος παρεχόμενο από υποκατάστημα εγκατεστημένο στην ημεδαπή σε εταιρία εγκατεστημένη στην αλλοδαπή - Διόρθωση των φορολογητέων εσόδων του υποκαταστήματος εταιρίας εγκατεστημένης στην αλλοδαπή - Μη διόρθωση των φορολογητέων εσόδων σε περίπτωση παροχής του ίδιου οφέλους σε ημεδαπή εταιρία από το υποκατάστημά της - Αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού - Περιορισμός της ελευθερίας εγκατάστασης - Δικαιολόγηση - Ισόρροπη κατανομή της εξουσίας φορολόγησης μεταξύ των κρατών μελών - Αναλογικότητα [08-10-2020]

ΣτΕ 2191/2020 - Βέβαιη χρονολογία εγγράφου. Θεώρηση ιδιωτικών συμφωνητικών από τη Δ.Ο.Υ. Ιδιωτικό έγγραφο που φέρει βέβαιη χρονολογία πριν από τη διενέργεια εμβάσματος αποδεικνύει την πηγή προέλευσης χρημάτων ως προερχόμενων από επιστροφή δανείου, ανεξαρτήτως εάν στην περίπτωση αυτή το έγγραφο αυτό είχε θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. [24-09-2020]