Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Φορολογία Εισοδήματος

ΔεφΑθ 145/2021 - Εταιρείες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων μέσω διαδικτύου - Ανίσχυρη η διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 ως αντίθετη προς το άρθρο ΙΙΙ της ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου - Μη υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων για τη δραστηριότητα που ασκήθηκε στην Ελλάδα [23-02-2021]

ΣτΕ 206/2021 - Ανάκληση φορολογικής δήλωσης από πλάνη νομική - Ανάκληση χωρεί είτε με ιδιαίτερη ανακλητική δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια φορολογική αρχή είτε και ευθέως με την προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, χωρίς να κωλύεται από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής κατά της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης επιφύλαξης διατυπωθείσας στην οικεία φορολογική δήλωση [10-02-2021]

ΣτΕ 161/2021 - Εκπίπτουν οι αποσβέσεις μηχανημάτων που χρησιδανείζει φαρμακευτική επιχείρηση χωρίς αντάλλαγμα στο πλαίσιο συμφωνιών περί πωλήσεως σε πελάτες της (επιχειρήσεις εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων, κλινικών, θεραπευτηρίων) αναλωσίμων - Δαπάνες συνεδρίων φαρμακευτικών επιχειρήσεων [03-02-2021]

Υπόθεση C-484/19 - Φόρος εταιριών - Φορολόγηση συνδεόμενων μεταξύ τους επιχειρήσεων - Εθνική φορολογική ρύθμιση η οποία απαγορεύει σε εταιρία εδρεύουσα σε κράτος μέλος την έκπτωση τόκων καταβληθέντων σε εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιριών, σε περίπτωση που επιτυγχάνεται ουσιώδες φορολογικό πλεονέκτημα [20-01-2021]

ΣτΕ 90/2021 - Προσαύξηση περιουσίας - Τραπεζικά εμβάσματα - Το έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό δεν προέρχεται από άγνωστη πηγή ή αιτία, ώστε να θεωρείται προσαύξηση περιουσίας, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 και μάλιστα της χρήσης εντός της οποίας γίνεται η μεταφορά του ποσού στο εξωτερικό, ενώ, ως μεμονωμένη τραπεζική «ταμειακή» συναλλαγή και χωρίς τη σύγκρισή της με την προηγούμενη πραγματική ταμειακή κατάσταση του φορολογουμένου, δεν δύναται, σε κάθε περίπτωση, να χαρακτηρισθεί ως «προσαύξηση» περιουσίας [20-01-2021]