Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Φορολογία Εισοδήματος

Yπόθεση C-389/18 - Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Οδηγία 90/435/ΕΟΚ – Αποτροπή διπλής φορολόγησης – Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση – Απαγόρευση φορολόγησης εισπραττομένων κερδών – Συνυπολογισμός του διανεμόμενου από τη θυγατρική μερίσματος στη φορολογική βάση της μητρικής εταιρίας – Έκπτωση του διανεμόμενου μερίσματος από τη φορολογική βάση της μητρικής εταιρίας και μεταφορά του πλεονάσματος στα επόμενα φορολογικά έτη χωρίς χρονικό περιορισμό – Σειρά συμψηφισμού των φορολογικών εκπτώσεων επί των κερδών – Απώλεια φορολογικού πλεονεκτήματος [19-12-2019]

ΣτΕ 2602/2019 - Δικαιώματα και δήλωση παρακρατούμενου φόρου - Σύμβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας - Δήλωση παρακρατούμενου φόρου για αμοιβές που καταβάλλονται στην αλλοδαπή επιχείρηση για την παροχή προς την ελληνική επιχείρηση και άλλου είδους υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπονται επίσης από την ίδια σύμβαση παραχώρησης χρήσης δικαιωμάτων [18-12-2019]

Υπόθεση C-376/18 - Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Οδηγία 2009/72/ΕΚ – Πεδίο εφαρμογής – Άρθρο 3 – Σκοποί – Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων – Ειδική εισφορά η οποία βαρύνει τα εισοδήματα οντοτήτων που είναι κάτοχοι άδειας για την άσκηση δραστηριότητας στους ρυθμιζόμενους τομείς – Τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας [13-12-2019]

ΝΣΚ 239/2019 - Εάν η φορολογική μεταχείριση των αγροτικών συνεταιρισμών ρυθμιζόταν από τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994 για το χρονικό διάστημα που οι σχετικές διατάξεις ήταν σε ισχύ ή από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 35 του ν.2810/2000, και, κατά συνέπεια, αν τυγχάνουν εφαρμογής επί των απαλλασσόμενων εισοδημάτων τους οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013. [03-12-2019]

Yπόθεση C-35/19 - Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων - Ίση μεταχείριση - Φόρος εισοδήματος - Εθνική νομοθεσία - Φορολογική απαλλαγή των επιδομάτων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία - Επιδόματα που ελήφθησαν σε άλλο κράτος μέλος - Αποκλείονται - Διαφορετική μεταχείριση [24-10-2019]

Yπόθεση C-459/18 - Φόρος εταιριών - Έκπτωση για επιχειρηματικό κεφάλαιο - Μείωση του εκπεστέου ποσού για εταιρίες που διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος η οποία παράγει εισοδήματα απαλλασσόμενα από τον φόρο δυνάμει σύμβασης για την αποτροπή της διπλής φορολογίας - Άρθρο 49 ΣΛΕΕ - Ελευθερία εγκατάστασης - Δυσμενής μεταχείριση [17-10-2019]

ΣτΕ 1995/2019 - Προσαύξηση περιουσίας - Εάν το διοικητικό δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση περί του χρόνου της επέλευσης της περιουσιακής προσαύξησης άγνωστης πηγής ή αιτίας, οφείλει να επιρρίψει το βάρος της απόδειξης στη φορολογική διοίκηση (και όχι στον φορολογούμενο) [16-10-2019]