Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Yπόθεση C-27/20 - Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων - Ίση μεταχείριση - Κοινωνικές παροχές - Ανώτατα όρια σχετικά με τα εισοδήματα - Λήψη υπόψη των εισοδημάτων του προτελευταίου έτους που προηγείται της περιόδου καταβολής των επιδομάτων - Εργαζόμενος ο οποίος επιστρέφει στη χώρα καταγωγής του - Μείωση των δικαιωμάτων στα οικογενειακά επιδόματα [12-05-2021]

ΣτΕ 989/2019 - Εργασία με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση με μειωμένη απασχόληση - Η ασφάλιση του προσωπικού στην οποία είχε προβεί επιχείρηση υπολειπόταν τόσο ως προς τις ημέρες εργασίας όσο και ως προς τις πράγματι καταβληθείσες αποδοχές λόγω υποβολής καταστάσεων με μειωμένο ωράριο [20-05-2020]

Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑370/17 και C‑37/18 - Αποσπασμένοι εργαζόμενοι - Άρθρο 14, σημείο 2, στοιχείο αʹ, σημείο i - Πρόσωπο που ασκεί κανονικά μισθωτή δραστηριότητα στο έδαφος δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών και εργάζεται σε υποκατάστημα ή μόνιμη αντιπροσωπεία την οποία διατηρεί η οικεία επιχείρηση στο έδαφος κράτους μέλους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο έχει την έδρα της [02-04-2020]

ΝΣΚ Ατομική Γνωμοδότηση 41/2020 - Αν είναι νόμιμο το αίτημα σωματείου και των μελών του, για ασφαλιστική τακτοποίηση των μελών του σωματείου, ενόψει του ότι έχει υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης η εργοδότρια (ανώνυμη εταιρεία) των μελών του σωματείου, τα οποία ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού είχαν παράσχει ασφαλιστέα στον ΕΦΚΑ εργασία, πριν από την υπαγωγή της εργοδότριας στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης [10-03-2020]