Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΣτΕ 674/2021 - Ευθύνη παραιτηθέντος από τη διοίκηση ή την εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρείας για χρέη αυτής από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ που γεννήθηκαν μετά την παραίτησή του. Ορισμός ή μη νέας διοικήσεως. Τήρηση ή μη της προβλεπόμενης από τον ν. 2190/1920 δημοσιότητας. Δέουσα επιμέλεια του παραιτηθέντος [14-05-2021]

ΣτΕ 1676/2020 - Εικονικά τιμολόγια - Η φορολογική αρχή, η οποία φέρει το βάρος απόδειξης της εικονικότητας των φορολογικών στοιχείων, δεν απέδειξε εν προκειμένω ότι η επιχείρηση του εκδότη, η οποία ήταν φορολογικώς υπαρκτό πρόσωπο, ήταν, ωστόσο, με βάση την συναλλακτική της δραστηριότητα, συναλλακτικώς ανύπαρκτη. [25-02-2021]

ΣτΕ 1837/2020 - Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου - Μόνη η ιδιότητα του προέδρου, αντιπροέδρου κ.λπ. του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας δεν αρκεί για το νόμιμο της επιβολής των ενδίκων μέτρων αλλά απαιτείται, επιπλέον, να αποδείξει η φορολογική αρχή εάν είχε πράγματι ασκήσει διοίκηση [02-02-2021]