Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Δ.Ο.Σ. (Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)

Υπόθεση C-458/18 - Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών - Οδηγία 2011/96/ΕΕ - Άρθρο 2, στοιχείο αʹ, σημεία i και iii, και παράρτημα I, μέρος A, στοιχείο κηʹ, και μέρος B, τελευταία περίπτωση - Έννοιες των “εταιρειών που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου” και του “corporation tax στο Ηνωμένο Βασίλειο” - Εταιρίες καταχωρισμένες στο μητρώο εταιριών στο Γιβραλτάρ και υποκείμενες στον εκεί φόρο εταιριών [02-04-2020]

ΣτΕ 3413/2017 - Πράξεις ή παραλείψεις της ημεδαπής φορολογικής Διοίκησης σε σχέση με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) και τη Διαδικασία Συμβουλευτικής Επιτροπής των άρθρων 6 και 7 επ. της κυρωθείσας με το ν. 2216/1994 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας, για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων [29-01-2018]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 193/2003 - Ερωτάται, εάν πρέπει να δοθούν πληροφορίες στον κ. Π. Λουλουδάκη, τις οποίες ζήτησε με αίτηση του που περιήλθε στην Υπηρεσία την 1311 -5-2002, σχετικά με, ποια έγγραφα εσωτερικής αλληλογραφίας μεταξύ των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου οδήγησαν στην αναζήτηση πληροφοριών φορολογικού περιεχομένου, που τον αφορούν, από την αρμόδια φορολογική αρχή της Ιταλίας, ποια έγγραφα απεστάλησαν προς τις ιταλικές Αρχές, με τα οποία ενεργοποιήθηκε το άρθρο 27 της συμβάσεως αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας - Ιταλίας, από ποια ιταλική Υπηρεσία ζητήθηκαν πληροφορίες και ποιος ο λόγος που ζητήθηκαν οι πληροφορίες αυτές [08-05-2003]