Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Σχέσεις κράτους - πολίτη

Yπόθεση C-38/17 - Προστασία των καταναλωτών - Καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Άρθρο 3, παράγραφος 1 - Άρθρο 4, παράγραφος 2 - Άρθρο 6, παράγραφος 1 - Σύμβαση δανείου συνομολογηθείσα σε ξένο νόμισμα - Γνωστοποίηση στον καταναλωτή, μετά τη σύναψη της συμβάσεως, της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ισχύει για το χορηγούμενο σε εθνικό νόμισμα ποσό [05-06-2019]

Υπόθεση C-434/16 - Έννοια των “δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” – Οι γραπτές απαντήσεις υποψηφίου σε επαγγελματικές εξετάσεις και οι ενδεχόμενες διορθώσεις του εξεταστή σχετικά με τις απαντήσεις αυτές συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό την έννοια της διατάξεως αυτής. [20-12-2017]

Yπόθεση C‑582/14 Απόφαση του Δικαστηρίου - (δεύτερο τμήμα) της 19ης Οκτωβρίου 2016 «Προδικαστική παραπομπή – Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Οδηγία 95/46/ΕΚ – Άρθρο 2, στοιχείο α΄ – Άρθρο 7, στοιχείο στ΄ – Έννοια των “δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” – Διευθύνσεις πρωτοκόλλου του διαδικτύου – Αποθήκευση από φορέα παροχής υπηρεσιών τηλεμέσων – Εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία δεν επιτρέπει τη συνεκτίμηση του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας» [20-10-2016]

Άρειος Πάγος 5/2013 - Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, μετά την αναθεώρηση αυτού με το από 6/17 Απριλίου 2001 Ψήφισμα της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής, τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους τελούν υπό την προστασία του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση της. [14-03-2013]