Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

Υπόθεση C‑580/19 - Προδικαστική παραπομπή - Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων - Οργάνωση του χρόνου εργασίας - Οδηγία 2003/88/ΕΚ - Άρθρο 2 - Έννοια του “χρόνου εργασίας” - Περίοδος εργασιακής ετοιμότητας υπό καθεστώς επιφυλακής - Επαγγελματίες πυροσβέστες - Οδηγία 89/391/ΕΟΚ - Άρθρα 5 και 6 - Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι - Υποχρέωση προλήψεως [09-03-2021]

Υπόθεση C-344/19 - Προδικαστική παραπομπή - Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων - Οργάνωση του χρόνου εργασίας - Οδηγία 2003/88/ΕΚ - Άρθρο 2 - Έννοια του “χρόνου εργασίας” - Περίοδος εργασιακής ετοιμότητας υπό καθεστώς επιφυλακής - Ειδική εργασία αφορώσα τη συντήρηση τηλεοπτικών πομπών ευρισκόμενων εκτός κατοικημένων περιοχών - Οδηγία 89/391/ΕΟΚ - Άρθρα 5 και 6 - Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι - Υποχρέωση προλήψεως [09-03-2021]

Υποθέσεις C-609/17 και C-610/17 - Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας - Οδηγία 2003/88/ΕΚ - Άρθρο 7 - Δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων - Άρθρο 15 - Ευνοϊκότερες για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων διατάξεις του εθνικού δικαίου και συλλογικές συμβάσεις - Ανικανότητα προς εργασία του εργαζομένου, λόγω ασθενείας, κατά τη διάρκεια περιόδου ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών - Απόρριψη του αιτήματος περί μεταφοράς της ετήσιας άδειας όταν η μη μεταφορά δεν συνεπάγεται τη μείωση της διάρκειας της ετήσιας άδειας κάτω του ορίου των τεσσάρων εβδομάδων [19-11-2019]