Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Λοιπά

ΝΣΚ 184/2021 - Χορήγηση «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή», με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, σε πολίτη τρίτης χώρας, που αποκτά ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα με αγορά, το τίμημα της οποίας έχει καταβληθεί με έναν από τους τρόπους, που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β περ. 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, σε χρόνο προγενέστερο της σύναψης του σχετικού αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, κατά τον οποίο ο πωλητής του ακινήτου δεν είχε, ακόμη, καταστεί κύριος αυτού - Δέσμευση της Διοίκησης από την οριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β περ. 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, βεβαίωση συμβολαιογράφου - Υποχρέωση ή μη της Διοίκησης για την ανάκληση του με αρ. πρωτ. ...../9-3-2020 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής [07-01-2022]

Υπόθεση C‑243/20 - Προδικαστική παραπομπή - Προστασία των καταναλωτών - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Καταχρηστικές ρήτρες - Άρθρο 1, παράγραφος 2 - Ρήτρες της σύμβασης που απηχούν νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου - Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας - Δάνειο που πρέπει να εξοφληθεί σε συνάλλαγμα - Ρήτρα που απηχεί εθνική διάταξη ενδοτικού δικαίου - Συνέπειες της μη μεταφοράς του άρθρου 1, παράγραφος 2, στο εθνικό δίκαιο - Άρθρο 3, παράγραφος 1, και άρθρο 4, παράγραφος 1 - Έλεγχος του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας - Άρθρο 8 - Θέσπιση ή διατήρηση εθνικών διατάξεων που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή - Σχέση μεταξύ των διαφόρων διατάξεων της οδηγίας 93/13 [21-12-2021]

Υποθέσεις C-146/20, C-188/20, C-196/20 και C-270/20 - Προδικαστική παραπομπή - Αεροπορικές μεταφορές - Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 - Κοινοί κανόνες αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης - Άρθρα 2 και 3 - Έννοιες του “πραγματικού αερομεταφορέα”, της “επιβεβαιωμένης κράτησης” και της “προγραμματισμένης ώρας άφιξης” - Άρθρα 5, 7 και 8 - Μετάθεση της ώρας αναχώρησης της πτήσης νωρίτερα σε σχέση με την αρχικώς προγραμματισθείσα ώρα αναχώρησης - Χαρακτηρισμός - Μείωση του ποσού της αποζημίωσης - Προσφορά μεταφοράς με άλλη πτήση - Άρθρο 14 - Υποχρέωση ενημέρωσης των επιβατών για τα δικαιώματά τους - Έκταση της υποχρέωσης [21-12-2021]

ΝΣΚ 160/2021 - Εάν οι καταβληθείσες από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) προνοιακές παροχές σε μεταπτυχιακό φοιτητή προσμετρούνται στον υπολογισμό του συνολικού ατομικού εισοδήματός του, προκειμένου να κριθεί εάν δικαιούται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.6 της με αριθ.131757/Ζ1/2.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων [30-11-2021]

Υπόθεση C-212/20 - Προδικαστική παραπομπή - Προστασία των καταναλωτών - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές - Σύμβαση ενυπόθηκου δανείου συνδεόμενου με ξένο νόμισμα - Συμβατική ρήτρα σχετική με την τιμή αγοράς και πώλησης ξένου νομίσματος - Απαίτηση περί κατανοητού χαρακτήρα και περί διαφάνειας - Εξουσίες του εθνικού δικαστηρίου [18-11-2021]

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 152/2021 - Δυνατότητα επαναδιορισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», δικηγόρου που έχει απωλέσει αυτοδίκαια τη δικηγορική ιδιότητα και έχει διαγραφεί από το μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εφόσον δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» [18-10-2021]

Yπόθεση C-544/19 - Άρθρο 63 ΣΛΕΕ - Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων - Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 - Πεδίο εφαρμογής - Εθνική ρύθμιση που απαιτεί την πραγματοποίηση πληρωμών που υπερβαίνουν ορισμένο ποσό αποκλειστικά με έμβασμα ή με κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό πληρωμών - Άρθρο 65 ΣΛΕΕ - Δικαιολόγηση - Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής - Αναλογικότητα - Διοικητικές κυρώσεις ποινικού χαρακτήρα - Άρθρο 49 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και ποινών [07-10-2021]

Υπόθεση C-13/20 - Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα – Νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών – Οδηγία 91/250/ΕΟΚ – Άρθρο 5 – Εξαιρέσεις από τις πράξεις που υπόκεινται σε άδεια – Πράξεις που είναι αναγκαίες για να μπορέσει το πρόσωπο που απέκτησε νομίμως το πρόγραμμα να διορθώσει σφάλματα [06-10-2021]

Υπόθεση C‑783/19 - Προδικαστική παραπομπή - Γεωργία - Προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων - Ομοιόμορφος και αποκλειστικός χαρακτήρας - Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 - Άρθρο 103, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, ii) - Άρθρο 103, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ - Υπαινιγμός (επίκληση) - Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) “Champagne” - Υπηρεσίες - Συγκρίσιμο των προϊόντων - Χρήση της εμπορικής ονομασίας “Champanillo” [09-09-2021]

Υπόθεση C‑854/19 - Προδικαστική παραπομπή - Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 - Άρθρο 3 - Πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο - Άρθρο 3, παράγραφος 1 - Δικαιώματα των τελικών χρηστών - Άρθρο 3, παράγραφος 2 - Απαγόρευση συμφωνιών και εμπορικών πρακτικών που περιορίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών - Άρθρο 3, παράγραφος 3 - Υποχρέωση ισότιμης και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπισης της κίνησης - Δυνατότητα εφαρμογής εύλογων μέτρων διαχείρισης της κίνησης - Πρόσθετη τιμολογιακή επιλογή αποκαλούμενη “μηδενικής χρέωσης” - Αποκλεισμός της “μηδενικής χρέωσης” σε περίπτωση περιαγωγής [02-09-2021]