Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Υπόθεση C‑95/19 - Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 76/308/ΕΟΚ - Άρθρα 6 και 8 και άρθρο 12, παράγραφοι 1 έως 3 - Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη ορισμένων απαιτήσεων - Ειδικός φόρος κατανάλωσης απαιτητός σε δύο κράτη μέλη για τις ίδιες πράξεις - Οδηγία 92/12/ΕΚ - Άρθρα 6 και 20 - Θέση προϊόντων σε ανάλωση - Παραποίηση συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου - Παράβαση ή παρατυπία που διαπράχθηκε ενόσω τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα κυκλοφορούσαν υπό καθεστώς αναστολής της επιβολής φόρων - Αντικανονική έξοδος προϊόντων από καθεστώς αναστολής - “Διπλή προβολή της φορολογικής απαίτησης” από ειδικούς φόρους κατανάλωσης - Έλεγχος από τα δικαστήρια του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής - Απόρριψη της αιτήσεως συνδρομής την οποία υπέβαλαν οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους - Προϋποθέσεις [24-02-2021]