Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Υπόθεση C-950/19 - Υποχρεωτικοί έλεγχοι των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών - Άρθρο 22α, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ - Απασχόληση νόμιμου ελεγκτή από ελεγχόμενη οντότητα - Περίοδος αναμονής - Απαγόρευση ανάληψης βασικής διευθυντικής θέσης εντός της ελεγχόμενης οντότητας - Παράβαση - Σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης - Φράση “αναλαμβάνει […] θέση” - Περιεχόμενο - Σύναψη σύμβασης εργασίας με την ελεγχόμενη οντότητα - Ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών - Εξωτερική διάσταση [24-03-2021]

Yπόθεση C-339/19 - Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων - Δίκαιο των εταιριών - Μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά - Εταιρία χρηματοοικονομικών επενδύσεων - Εθνική κανονιστική ρύθμιση ορίζουσα ανώτατο όριο συμμετοχής στο κεφάλαιο ορισμένων εταιριών χρηματοοικονομικών επενδύσεων - Νόμιμο τεκμήριο συνεννοήσεως [16-09-2020]