Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Εργατικά - Απασχόληση

Υπόθεση C‑261/20 - Προδικαστική παραπομπή - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Άρθρο 49 ΣΛΕΕ - Οδηγία 2006/123/ΕΚ - Άρθρο 15 - Αμοιβή αρχιτεκτόνων και μηχανικών - Υποχρεωτικές ελάχιστες αμοιβές - Άμεσο αποτέλεσμα - Απόφαση του Δικαστηρίου διαπιστώνουσα παράβαση η οποία εκδόθηκε κατά τη διάρκεια δίκης εκκρεμούς ενώπιον εθνικού δικαστηρίου [18-01-2022]

Υπόθεση C-514/20 - Κοινωνική πολιτική - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρο 31, παράγραφος 2 - Οδηγία 2003/88/ΕΚ - Οργάνωση του χρόνου εργασίας - Άρθρο 7 - Κανονική άδεια - Χρόνος εργασίας - Υπερωρίες - Υπολογισμός του χρόνου εργασίας σε μηνιαία βάση - Μη παροχή προσαύξησης για υπερωρίες σε περίπτωση λήψης άδειας [13-01-2022]

Υπόθεση C‑214/20 - Προδικαστική παραπομπή - Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων - Οργάνωση του χρόνου εργασίας - Οδηγία 2003/88/ΕΚ - Άρθρο 2 - Έννοια του “χρόνου εργασίας” - Εποχικός πυροσβέστης - Εργασιακή ετοιμότητα υπό καθεστώς επιφυλακής - Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας υπό την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία κατά την περίοδο της εργασιακής ετοιμότητας - Περιορισμοί απορρέοντες από το καθεστώς επιφυλακής [11-11-2021]

Υπόθεση C‑485/20 - Προδικαστική παραπομπή - Κοινωνική πολιτική - Οδηγία 2000/78/ΕΚ - Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία - Απαγόρευση δυσμενών διακρίσεων λόγω αναπηρίας - Πρόσωπο που διανύει δοκιμαστική περίοδο υπηρεσίας στο πλαίσιο της πρόσληψής του - Οριστική ακαταλληλότητα του εργαζομένου να απασχοληθεί στη θέση εργασίας στην οποία τοποθετήθηκε - Άρθρο 5 - Εύλογες προσαρμογές - Υποχρέωση του εργοδότη να ανατοποθετήσει τον εργαζόμενο αυτόν σε άλλη θέση εργασίας για την οποία είναι κατάλληλος, ικανός και πρόθυμος - Δυσανάλογη επιβάρυνση [11-11-2021]

Υπόθεση C‑948/19 - Προδικαστική παραπομπή - Κοινωνική πολιτική - Εργασία μέσω εταιρίας προσωρινής απασχόλησης - Οδηγία 2008/104/ΕΚ - Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής - Έννοιες της “δημόσιας επιχείρησης” και της “άσκησης οικονομικής δραστηριότητας” - Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) ως “έμμεσος εργοδότης”, κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2, της οδηγίας αυτής - Άρθρο 5, παράγραφος 1 - Αρχή της ίσης μεταχείρισης - Βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης - Έννοια της “ίδιας θέσης” - Κανονισμός (ΕΚ) 1922/2006 - Άρθρο 335 ΣΛΕΕ - Αρχή της διοικητικής αυτονομίας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης - Άρθρο 336 ΣΛΕΕ - Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ένωσης [11-11-2021]

Υπόθεση C-636/19 - Έννοια του «ασφαλισμένου» - Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 - Άρθρο 1, στοιχείο γʹ - Άρθρο 2 - Άρθρο 24 - Δικαίωμα για παροχές σε είδος χορηγούμενες από το κράτος μέλος κατοικίας για λογαριασμό του κράτους μέλους που οφείλει τη σύνταξη - Οδηγία 2011/24/ΕΕ - Άρθρο 3, στοιχείο βʹ, σημείο i - Άρθρο 7 - Επιστροφή των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης που παρασχέθηκε σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος κατοικίας και από το κράτος μέλος που οφείλει τη σύνταξη - Προϋποθέσεις [29-10-2021]

Υπόθεση C‑285/20 - Προδικαστική παραπομπή - Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 - Άρθρο 65, παράγραφοι 2 και 5 - Πεδίο εφαρμογής - Εργαζόμενος σε καθεστώς πλήρους ανεργίας - Παροχές ανεργίας - Εργαζόμενος που κατοικεί και ασκεί μισθωτή δραστηριότητα στο αρμόδιο κράτος μέλος - Μεταφορά της κατοικίας του σε άλλο κράτος μέλος - Πρόσωπο που δεν ασκεί πράγματι μισθωτή δραστηριότητα στο αρμόδιο κράτος μέλος προτού καταστεί πλήρως άνεργος - Πρόσωπο ευρισκόμενο σε αναρρωτική άδεια, στο οποίο χορηγούνται για τον λόγο αυτόν παροχές ασθενείας από το αρμόδιο κράτος μέλος - Άσκηση μισθωτής δραστηριότητας - Συγκρίσιμες από νομικής απόψεως καταστάσεις [30-09-2021]

Ατομική Γνωμοδότηση ΝΣΚ 135/2021 - Εάν για τον υπολογισμό του δικαιώματος της κανονικής άδειας των απασχολούμενων, δυνάμει της προσωρινής διαταγής του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η απασχόλησή τους θεωρείται συνεχής στον ίδιο εργοδότη [Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)] ή εάν παρόλο που η απασχόληση των εν λόγω προσώπων διέπεται από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, το δικαίωμά τους θα υπολογισθεί με βάση το χρόνο απασχόλησής τους, όπως θα ίσχυε σε περίπτωση σύναψης νέας σύμβασης εργασίας [28-09-2021]

Υπόθεση C‑350/20 - Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 2011/98/ΕΕ - Δικαιώματα των εργαζομένων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ενιαίας άδειας - Άρθρο 12 - Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης - Κοινωνική ασφάλιση - Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 - Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας - Άρθρο 3 - Παροχές μητρότητας και πατρότητας - Οικογενειακές παροχές - Κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους η οποία αποκλείει τους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ενιαίας άδειας από το επίδομα τοκετού και το επίδομα μητρότητας [02-09-2021]