Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Υπόθεση C‑109/20 - Προδικαστική παραπομπή - Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Βελγίου και της Κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, αφενός, και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας, αφετέρου, σχετικά με την προώθηση και την αμοιβαία προστασία των επενδύσεων, η οποία υπεγράφη στις 19 Μαΐου 1987 - Διαιτητική διαδικασία - Διαφορά μεταξύ επενδυτή ενός κράτους μέλους και άλλου κράτους μέλους - Ρήτρα διαιτησίας η οποία προβλέπεται στη συμφωνία αυτή και είναι αντίθετη προς το δίκαιο της Ένωσης - Ακυρότητα - Ad hoc συμφωνία διαιτησίας μεταξύ των μερών της εν λόγω διαφοράς - Συμμετοχή στη διαιτητική διαδικασία - Σιωπηρή δήλωση της βούλησης του άλλου αυτού κράτους μέλους να συνάψει τη συμφωνία διαιτησίας - Παράνομος χαρακτήρας [26-10-2021]

Υπόθεση C‑830/19 - Προδικαστική παραπομπή – Γεωργία – Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 807/2014 – Eγκατάσταση νέων γεωργών – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς – Όροι πρόσβασης – Ισοδυναμία – Eγκατάσταση ως μη αποκλειστικός υπεύθυνος εκμετάλλευσης – Ανώτατα όρια – Καθορισμός – Κριτήρια – Τυπική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης [08-07-2021]

Υπόθεση T-643/20 - Κρατικές ενισχύσεις - Κάτω Χώρες - Εγγύηση του Δημοσίου για δάνεια και κρατικό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης υπέρ της KLM στο πλαίσιο της πανδημίας της νόσου COVID-19 - Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικών ενισχύσεων - Απόφαση περί μη προβολής αντιρρήσεων - Απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά - Ενίσχυση που χορηγήθηκε προηγουμένως σε άλλη εταιρία του ίδιου ομίλου επιχειρήσεων - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Διατήρηση των αποτελεσμάτων της απόφασης [19-05-2021]

Υπόθεση T-628/20 - Κρατικές ενισχύσεις - Ισπανία - Μέτρα ανακεφαλαιοποίησης που ελήφθησαν λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19 για τη στήριξη των επιχειρήσεων συστημικής και στρατηγικής σημασίας για την ισπανική οικονομία - Απόφαση περί μη προβολής αντιρρήσεων - Προσωρινό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων - Μέτρο που αποσκοπεί στην άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους - Μέτρο που αφορά το σύνολο της οικονομίας κράτους μέλους - Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και ελευθερία εγκαταστάσεως - Αναλογικότητα - Κριτήριο περί εγκατάστασης στην Ισπανία των δικαιούχων της ενίσχυσης - Έλλειψη στάθμισης των ευεργετικών αποτελεσμάτων της ενίσχυσης με τα αρνητικά αποτελέσματά της επί των όρων των εμπορικών συναλλαγών και επί της διατήρησης ανόθευτου ανταγωνισμού - Άρθρο 107, παράγραφος 3, στοιχείο βʹ, ΣΛΕΕ - Έννοια του “καθεστώτος ενισχύσεων” - Υποχρέωση αιτιολογήσεω [19-05-2021]

ΝΣΚ 33/2021 - Εάν η Διοίκηση δύναται να εξετάσει τη διενεργηθείσα, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, αναφορά αποτελεσμάτων έρευνας του ΣΔΟΕ, που διαπιστώνει παραβάσεις επενδυτικού σχεδίου υπαγόμενου στις διατάξεις του ν. 2601/1998, η οποία κοινοποιήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη της ισχύος της διάταξης του άρθρου 40 παρ. 1 περίπτ. ι΄ του ν. 4712/2020 και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες της αρμοδιότητάς της [02-03-2021]

Υποθέσεις T‑515/13 RENV και T‑719/13 RENV - Κρατικές ενισχύσεις - Ενίσχυση χορηγηθείσα από τις ισπανικές αρχές προς ορισμένους ομίλους οικονομικού σκοπού (ΟΟΣ) και τους επενδυτές τους - Φορολογικό καθεστώς ορισμένων συμφωνιών χρηματοδοτικής μισθώσεως για την αγορά πλοίων (ισπανικό φορολογικό καθεστώς χρηματοδοτικής μισθώσεως) - Απόφαση με την οποία η ενίσχυση κηρύσσεται εν μέρει ασύμβατη με την εσωτερική αγορά και διατάσσεται η μερική ανάκτησή της - Επιλεκτικός χαρακτήρας - Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Ανάκτηση της ενισχύσεως - Ίση μεταχείριση - Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη - Ασφάλεια δικαίου [23-09-2020]