Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΣτΕ 674/2021 - Ευθύνη παραιτηθέντος από τη διοίκηση ή την εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρείας για χρέη αυτής από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ που γεννήθηκαν μετά την παραίτησή του. Ορισμός ή μη νέας διοικήσεως. Τήρηση ή μη της προβλεπόμενης από τον ν. 2190/1920 δημοσιότητας. Δέουσα επιμέλεια του παραιτηθέντος [14-05-2021]

Yπόθεση C-243/19 - Κοινωνική ασφάλιση - Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 - Άρθρο 20, παράγραφος 2 - Οδηγία 2011/24/ΕΕ - Άρθρο 8, παράγραφοι 1 και 5, καθώς και παράγραφος 6, στοιχείο δʹ - Υγειονομική ασφάλιση - Νοσοκομειακή περίθαλψη παρεχόμενη σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος ασφαλίσεως - Άρνηση χορηγήσεως προηγούμενης εγκρίσεως - Νοσοκομειακή περίθαλψη η οποία μπορεί να παρασχεθεί αποτελεσματικά στο κράτος μέλος ασφαλίσεως - Άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Διαφορετική μεταχείριση λόγω θρησκεία [10-11-2020]

ΣτΕ 831/2020 - Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του ΔΣ της ΑΕ με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος πάνω από 20kw. Κρίσιμος χρόνος για την υπαγωγή στην ασφάλιση είναι η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στον αρμόδιο φορέα [29-04-2020]

Υπόθεση C-769/18 - Κοινωνική ασφάλιση των διακινούμενων εργαζομένων – Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 – Άρθρο 5, στοιχείο βʹ – Προσαύξηση του ποσοστού σύνταξης γήρατος – Συνυπολογισμός επιδόματος που καταβάλλεται για την ανατροφή ανάπηρου τέκνου σε άλλο κράτος μέλος – Αρχή της εξομοίωσης γεγονότων [12-03-2020]