Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Υπόθεση C‑186/20 - Προδικαστική παραπομπή - Διοικητική συνεργασία και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Κανονισμός (ΕΕ) 904/2010 - Άρθρα 10 έως 12 - Ανταλλαγή πληροφοριών - Φορολογικός έλεγχος - Προθεσμίες - Αναστολή του φορολογικού ελέγχου σε περίπτωση ανταλλαγής πληροφοριών - Υπέρβαση της ταχθείσας προθεσμίας προς παροχή των πληροφοριών - Επιπτώσεις ως προς τη νομιμότητα της αναστολής του φορολογικού ελέγχου [30-09-2021]

ΝΣΚ 46/2019 - Εάν υπό το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς επιτρέπεται η δημοσίευση Δημόσιας Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία θα αναφέρει επιβληθείσες πειθαρχικές κυρώσεις, καθώς και τα ονόματα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τους οποίους αφορούν οι κυρώσεις [12-03-2019]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 147/2018 - Εάν ενόψει της έκδοσης των υπ’ αριθ. 1738 (Ολομ), 2934 και 2935/2017 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), εξακολουθεί να βρίσκει έδαφος εφαρμογής η υπ’αριθ. 173/2006 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ισοδυναμεί με τη μη υποβολή δήλωσης, με αποτέλεσμα το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου να παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών [30-07-2018]