Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Φ.Π.Α.

Υπόθεση C-513/20 - Προδικαστική παραπομπή - Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρο132, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ - Απαλλαγές ορισμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος - Απαλλαγή της νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης - Στενά συνδεόμενες πράξεις - Ιαματικές λουτροθεραπείες - Ποσό εισπραττόμενο για την κατάρτιση ατομικού φακέλου ο οποίος περιλαμβάνει ιατρική γνωμάτευση [13-01-2022]

Yπόθεση C‑154/20 - Δικαίωμα έκπτωσης του καταβληθέντος φόρου εισροών – Ουσιαστικές προϋποθέσεις του δικαιώματος έκπτωσης – Ιδιότητα του προμηθευτή ως υποκειμένου στον φόρο – Βάρος της απόδειξης – Άρνηση χορήγησης του δικαιώματος προς έκπτωση όταν δεν έχει προσδιοριστεί ο πραγματικός προμηθευτής – Προϋποθέσεις [09-12-2021]

Υπόθεση C‑281/20 - Προδικαστική παραπομπή - Φορολογία - Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρο 168 - Δικαίωμα προς έκπτωση - Άρθρο 199 - Καθεστώς αντιστροφής της επιβαρύνσεως - Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας - Ουσιαστικές προϋποθέσεις του δικαιώματος προς έκπτωση - Ιδιότητα του προμηθευτή ως υποκειμένου στον φόρο - Βάρος αποδείξεως - Φοροδιαφυγή - Καταχρηστική πρακτική - Τιμολόγιο στο οποίο αναγράφεται εικονικός προμηθευτής [11-11-2021]

Υπόθεση C-324/20 - Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Παροχή υπηρεσιών - Άρθρο 63 - Απαιτητό του ΦΠΑ - Άρθρο 64, παράγραφος 1 - Έννοια της “παροχής υπηρεσιών η οποία συνεπάγεται διαδοχικές πληρωμές” - Εφάπαξ παροχή για την οποία η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά - Άρθρο 90, παράγραφος 1 - Μείωση της βάσης επιβολής του φόρου - Έννοια της “μη καταβολής της τιμής” [29-10-2021]

Yπόθεση C-80/20 - Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ - Επιστροφή του ΦΠΑ στους υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος επιστροφής - Κατοχή τιμολογίου - Οδηγία 2008/9/ΕΚ - Απόρριψη της αίτησης επιστροφής - “Διαγραφή” του τιμολογίου από τον προμηθευτή - Έκδοση νέου τιμολογίου - Νέα αίτηση επιστροφής - Απόρριψη [22-10-2021]

Yπόθεση C-396/20 - Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ σε υποκειμένους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής - Οδηγία 2008/9/ΕΚ - Άρθρο 20, παράγραφος 1 - Αίτηση παροχής πρόσθετων πληροφοριών από το κράτος μέλος επιστροφής - Στοιχεία που είναι δυνατό να ζητηθούν με αίτηση παροχής πρόσθετων πληροφοριών - Ασυμφωνία μεταξύ του ποσού που περιλαμβάνεται στην αίτηση επιστροφής και του ποσού που αναγράφεται στα προσκομισθέντα τιμολόγια - Αρχή της χρηστής διοικήσεως - Αρχή ουδετερότητας του ΦΠΑ - Αποσβεστική προθεσμία - Συνέπειες επί της διορθώσεως του σφάλματος του υποκειμένου στον φόρο [21-10-2021]

Υποθέσεις C-45/20 και C-46/20 - Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 167, 168, στοιχείο αʹ, 250 και 252 - Έκπτωση του φόρου εισροών - Ακίνητο - Χώρος γραφείου - Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση - Απόφαση περί ένταξης η οποία γεννά δικαίωμα έκπτωσης - Γνωστοποίηση της απόφασης περί ένταξης - Αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προς έκπτωση - Τεκμήριο περί ένταξης αγαθού στην προσωπική περιουσία του υποκειμένου στον φόρο σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της απόφασης περί ένταξης - Αρχή της ουδετερότητας - Αρχή της ασφάλειας δικαίου - Αρχές της ισοδυναμίας και της αναλογικότητας [15-10-2021]