Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 777/2020 - Δεν είναι ασυμβίβαστος με το ενωσιακό δίκαιο εθνικός κανόνας που αποκλείει την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων όταν αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο που αναγκάστηκε να καταβάλει δημοσιονομικές επιβαρύνσεις κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου τίς μετακύλισε πράγματι σε άλλα πρόσωπα [10-11-2021]

ΣτΕ 2261/2020 - Δεν αποτελεί επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων κάθε αγορά και (μετα)πώληση ακινήτων, από την οποία προκύπτει χρηματική ωφέλεια, αλλά η κατά σύστημα αγορά [ήτοι απόκτηση από επαχθή αιτία, προς την οποία εξομοιώνεται, για σκοπούς φορολογίας, και η κτήση κυριότητας ακινήτου δια χρησικτησίας, βλ. άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 1587/1950 (Α΄ 294)] και εν συνεχεία πώληση ακινήτων [10-09-2021]

Yπόθεση C-241/20 - Φόρος εισοδήματος - Νομοθεσία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας - Εισοδήματα τα οποία αποκτώνται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος κατοικίας - Τρόπος υπολογισμού της απαλλαγής στο κράτος μέλος κατοικίας - Απώλεια μέρους ορισμένων φορολογικών πλεονεκτημάτων [15-07-2021]

ΣτΕ 274/2020 - Φορολογική κατοικία - Το βάρος απόδειξης των θεμελιωτικών περιστατικών της μεταβολής επί μακρόν διατηρούμενης φορολογικής κατοικίας φέρει ο φορολογούμενος - Η κρίση της φορολογικής αρχής αναφορικά με το εάν το πρόσωπο αυτό έχει κατοικία στην Ελλάδα πρέπει να είναι αιτιολογημένη [07-07-2021]

ΣτΕ 714/2021 - Τόκοι αλλοδαπής - Κτήση εισοδήματος από κινητές αξίες αλλοδαπής - Οι τόκοι αλλοδαπής, λόγω και της δυσχέρειας προσδιορισμού του κατά νόμον χρόνου γέννησης της αξίωσης προς καταβολή τους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποκτώνται προ της πιστώσεώς τους επ’ ονόματι του δικαιούχου τους [19-05-2021]