Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Δικαστικά (ΣτΕ - ΝΣΚ - Άρειος Πάγος) - Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 821/2023 - Δικαιώματα - Δεν αποτελούν δικαιώματα οι αμοιβές που εισπράττει μια επιχείρηση για τις υπηρεσίες που παρέχει, με απασχόληση προσωπικού και διάθεση υλικών μέσων, σε άλλη επιχείρηση για την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου προς εκπλήρωση των επιχειρηματικών της σκοπών - ΣΑΔΦ Ελλάδος - Ινδίας [08-09-2023]

ΣτΕ 822/2023 - Δικαιώματα - Δεν αποτελούν δικαιώματα οι αμοιβές που εισπράττει μια επιχείρηση για τις υπηρεσίες που παρέχει, με απασχόληση προσωπικού και διάθεση υλικών μέσων, σε άλλη επιχείρηση για την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου προς εκπλήρωση των επιχειρηματικών της σκοπών - ΣΑΔΦ Ελλάδος - Ινδίας [07-09-2023]

ΣτΕ 1897/2022 - Ζημία από από κλοπή ή υπεξαίρεση χρηματικού ποσού (φθορά ή απώλεια περιουσιακού στοιχείου) - Τέτοια ζημία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι μέτοχος άλλης ανώνυμης εταιρείας, από μόνο το γεγονός ότι η τελευταία, σε κάποια διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησε ζημία, έστω και αν η ζημία αυτή οφείλεται σε φθορά, απώλεια ή υποτίμηση των παγίων περιουσιακών της στοιχείων, δηλονότι καθεμία από τις εν λόγω εταιρείες, έχει τα δικά της πάγια περιουσιακά στοιχεία [01-09-2023]

ΣτΕ 1194/2023 - Αναγνώριση προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνης για πληρωμή δικαιωμάτων - Απαιτείται να υπάρχει σε ισχύ σχετική έγγραφη σύμβαση ήδη κατά τον χρόνο χρήσης των δικαιωμάτων αυτών και όχι να υπογραφεί μεταγενεστέρως τέτοια σύμβαση ενόψει έκδοσης σχετικού τιμολογίου [07-07-2023]

Υπόθεση C‑457/21 P - Προτάσεις Γενικής Εισαγγελέα Juliane Kokott - Αίτηση αναιρέσεως - Κρατική ενίσχυση - Προνομιακή ενδοομιλική τιμολόγηση - Επιλεκτικό φορολογικό πλεονέκτημα - Προσδιορισμός του συστήματος αναφοράς - Κατευθυντήριες γραμμές του ΟOΣΑ για την ενδοομιλική τιμολόγηση ως σύστημα αναφοράς - Δεσμευτικός χαρακτήρας του επιλεγέντος από την Επιτροπή και από το Γενικό Δικαστήριο συστήματος αναφοράς έναντι του Δικαστηρίου - Εκτίμηση της ορθής ενδοομιλικής τιμολόγησης - Διάκριση της εκτίμησης πραγματικών περιστατικών από τη διατύπωση κρίσης επί νομικών ζητημάτων - Περιορισμένο κριτήριο ελέγχου κατά την εκτίμηση ενδεχόμενης εσφαλμένης εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας από τις εθνικές φορολογικές αρχές - Φορολογική απόφαση προέγκρισης [08-06-2023]

Υποθέσεις C-407/22 και C-408/22 - Φορολόγηση των ομίλων (γαλλικό καθεστώς της “intégration fiscale”) - Απαλλαγή των μερισμάτων τα οποία καταβάλλουν οι θυγατρικές εταιρίες που ανήκουν στον ενοποιημένο φορολογικώς όμιλο - Ημεδαπή μητρική εταιρία - Κεφαλαιακοί δεσμοί με εταιρίες εγκατεστημένες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή χωρίς να έχει συγκροτηθεί ενοποιημένος φορολογικώς όμιλος - Απαλλαγή των μερισμάτων τα οποία καταβάλλουν αλλοδαπές θυγατρικές εταιρίες - Μη εκπίπτοντα έξοδα και λοιπά βάρη που απορρέουν από τη συμμετοχή - Μη αναγνώριση φορολογικής ουδετεροποίησης ως προς τον συνυπολογισμό των εν λόγω εξόδων και λοιπών βαρών [11-05-2023]