Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) - Φορολογία Εισοδήματος

ΔΕΔ Α 2213/2020 - Καταλογισμός ΦΠΑ ο οποίος προέρχεται από διαφοροποιημένο ποσοστό επιστροφών από πελάτες - Το εμφωλευμένο δικαίωμα διενέργειας υψηλότερου ποσοστού επιστροφών άνω του αγοραίου ορίου συνιστά στην προκειμένη περίπτωση άυλο αγαθό το οποίο δεν δύναται να επιστραφεί καθώς ως δικαίωμα παραμένει στον πελάτη [16-10-2020]