Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό αρχείο - Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης - Φορολογία Εισοδήματος

(2020/C 429/02) - Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Αποτελεσματικά και συντονισμένα μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των φορολογικών παραδείσων» [21-12-2020]