Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αστικός κώδικας (ΠΔ 456/1984)

Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος.

Π.Δ. 456/1984

(ΦΕΚ Α' 164/24-10-1984)

Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος.

Τέθηκε σε ισχύ την 23η.02.1946
Τελευταία ενημέρωση με το ν. 5089/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 εδάφ. γ' και 3 του Ν. 1406/1983 (ΦΕΚ 182 Α'), με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Τα κείμενα του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού του Νόμου, όπως ήδη ισχύουν μεταγλωττίστηκαν στη δημοτική από την επιτροπή του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 1406/1983, έχουν ως εξής:

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΝΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΕΚΧΩΡΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΕΝΟΧΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΩΡΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΠΙΜΟΡΤΗ ΑΓΡΟΛΗΨΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
ΜΕΣΙΤΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΤΟΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
ΔΑΝΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ
ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΚΤΑΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
ΑΝΩΝΥΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ
ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΝΩ Σ' ΑΥΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΝΟΜΗ