Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κανονισμός Ασφάλισης Ι.Κ.Α. , κωδικοποιημένος με τον Φ.11321/31042/1232/2016

Νόμος ν. 55575/1965
Κανονισμός Ασφάλισης Ι.Κ.Α.


Οι διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται από τον Κανονισμό Διαδικασίας Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ιδίου Κανονισμού. (Βλέπε και ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις.»


Αριθ. 55575/Ι.479

«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων κανονισμών ΙΚΑ περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως εισφορών ως και κωδικοποιήσεως τούτων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντες υπ' όψιν:

1. Τας διατάξεις των άρθρων 2 και 16 του Α.Ν. 1846/1951, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως,

2. Τας διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του Ν. Διατάγματος 3710/1957,

3. Πρότασιν του Διοικητού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τας από 2.3.65, 16.3.65, 4.5.65 και 14.5.65 γνωμοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού υποβληθείσες ημίν δια των υπ' αριθ. 66646/Φ.ΥΑΠ/2.6.1965 και 70917/20.5.65 αναφορών του Ιδρύματος, αποφασίζομεν:

Όπως αι διατάξεις των Κανονισμών του ΙΚΑ περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως εισφορών, τροποποιούμεναι και συμπληρούμεναι κωδικοποιηθώσιν ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ Ι.Κ.Α.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Τοπική έκτασις ασφαλίσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Απογραφή ησφαλισμένων - Ασφαλιστικά βιβλιάρια
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Καταβολή εισφορών - Λοιπαί υποχρεώσεις εργοδοτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Έλεγχος υπαγωγής εις την ασφάλισιν και καταβολής των εισφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Αναγνώρισις ημερών εργασίας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΙΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Γενικώς
ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Έργα εκτελούμενα εντός ασφαλιστικών περιοχών
TMHMA III

Έργα εκτελούμενα εκτός ασφαλιστικών περιοχών
TMHMA IV

Κοιναί Διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Ασφάλισις οικιακών βοηθών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Ασφάλισις Φορτοεκφορτωτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Ασφάλισις εκδοροσφαγέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'

Ασφάλισις μέσω Σωματείων, Συνεταιρισμών ή Συνεργατικών Κατηγοριών τινών Μισθωτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

Ασφάλισις αυτοτελώς εργαζομένων και ενίων κατηγοριών προσώπων εκ των παρεχόντων εργασίαν προς μη σταθερόν εργοδότην ή προς πλείονας εργοδότας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'

Ασφάλισις Εφημεριδοπωλών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'

Ασφάλισις σμυριδωρυκτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'

Ασφάλισις Μαθητών Ναυτικών Σχολών Μηχανικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'

Ασφάλισις Τεχνιτών Μαθητών Μικτών Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως (Μ.Ο.Μ.Α.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'

Προαιρετική ασφάλισις εργολάβων Μεταλλευτικών, Λατομικών ή συναφών Εργασιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'

Ασφάλισις συνταξιούχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'

Ασφάλισις απασχολουμένων εις βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ'

Αναγκαστική είσπραξις οφειλών εκ καθυστερήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'

Αναστολή ή Τμηματική καταβολή οφειλών εκ καθυστερουμένων εισφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ'

Κυρώσεις εις βάρος οργάνων αρμοδίων δια βεβαίωσιν ή είσπραξιν οφειλών εξ εισφορών
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ'

Ασφαλιστική αρμοδιότης οργάνων και Γενικαί Αρχαί διαδικασίας

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.