Αλλαγές που έγιναν στο Νόμος 4778/2021 Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις. από τον 4949/2022 την 2022-06-30.doc

Print to Word

Αρθρο 19

Παράγραφος 15

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου Ισχύουσα μορφή παραγράφου
15. Στην περίπτωση που προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 4354/2015, απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα, η ειδική αμοιβή που αντιστοιχεί στον βαθμό της θέσης τους καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή, μέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του. Για το διάστημα που η ειδική αμοιβή της θέσης ευθύνης καταβάλλεται στον νόμιμο αναπληρωτή, ο προϊστάμενος που απουσιάζει λαμβάνει την ειδική αμοιβή του υψηλότερου Βαθμού Θέσης Εργασίας υπαλλήλου που υφίσταται στην οργανική μονάδα στην οποία υπηρετεί. Στην περίπτωση απουσίας των προϊσταμένων λόγω θέσης τους σε διαθεσιμότητα ή αργία, εφαρμόζονται αντίστοιχα οι παρ. 3 και 4 του παρόντος.