Αλλαγές που έγιναν στο Νόμος 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών) από τον 4635/2019 την 2019-10-30