Αλλαγές που έγιναν στο Νόμος 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις από τον 4647/2019 την 2019-12-16