Αλλαγές που έγιναν στο Νόμος 4469/2017 Εξωδικαστικός μηχανισµός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις. από τον ΠΝΠ24.12.2019/2019 την 2019-12-24