Αλλαγές που έγιναν στο Νόμος 4415/2016 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. από τον 4610/2019 την 2019-05-07.doc

Print to Word

Αρθρο 30

Παράγραφος 4

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου Ισχύουσα μορφή παραγράφου
4. Η διδακτική ώρα για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας.