Αλλαγές που έγιναν στο Νόμος 4412/2016 από τον 5079/2023 την 2023-12-22

Choose an article above to get started.

Back

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου

Note: tap paragraph content to view revision

Ισχύουσα μορφή παραγράφου