Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4099 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας ..... , κωδικοποιημένος με τον 4706/2020

Νόμος ν. 4099/2012
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4099 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας .....

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4099 
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ Α' 250/20-12-2012)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α'
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/65/ΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΕΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ
ΤΜΗΜΑ 3
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ 4 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΟΣΕΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΣΕΚΑ
 
ΤΜΗΜΑ 1 
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ 2 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΟΣΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ 3
ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΣΕΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 
ΔΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΣΕΚΑ

ΤΜΗΜΑ 1 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΜΗΜΑ 2
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥΣ ΟΣΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ 3 
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΤΜΗΜΑ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ 5 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΣΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ 6 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
 
ΤΜΗΜΑ 1
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΟΣΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ 3
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I' 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB' 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ' 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Β'
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/78/ΕΕ
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/73/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/2005
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3556/2007
ΜΕΡΟΣ Δ'
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΕτ ΜΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΣΕτ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΕτ
ΜΕΡΟΣ Ε'
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ)1338/2001 ΚΑΙ (EE) 1210/2010 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΜΕΡΟΣ ΣΤ'
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.