ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2961 Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2961 Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

Νόμος ν. 2961/2001
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2961 Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2961

(ΦΕΚ Α' 266/22-11-2001)

Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται ο Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, από την ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 105 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Ά), 34 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α'), 13 του ν.2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α') και 16 παρ. 22 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α') με τις 1051232/571/0006Α/3-5-1996 (ΦΕΚ 336 Β') και 1000860/1720/Α006/29.12.2000 αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών.

(Ο τίτλος του νόμου αντικαταστάθηκε σε «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια» με την παράγραφο 5 του άρθρου δεύτερου του ν. 4093/2012)

(Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1 του άρθρου 48 του ν. 4646/2019, διαγράφεται ο όρος προίκα και οι λοιποί σχετικοί όροι, στον τίτλο και σε όλες τις επιμέρους διατάξεις του Κώδικα)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ
ΑΙΤΙΑ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΙΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΚΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

(Ο τίτλος του τέταρτου τμήματος αντικαταστάθηκε σε «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ» με την παράγραφο 6 του άρθρου δεύτερου του ν. 4093/2012)
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ
ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΞΩΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΔΩΡΕΑΣ, ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑKYΡΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΝΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ -ΑΠΟΡΡΗΤΟ -ΑΤΕΛΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Word!

export to word

Add to library!

click this to add to your library

Clips!

clip this law

Open all articles

open all articles

search law

search the law

paragrapgh notes

view notes

Attachments

view attachments

View the law

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab