ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2065 Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. [Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων - Μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής] | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2065 Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. [Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων - Μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής]

Νόμος ν. 2065/1992
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2065 Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. [Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων - Μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής]

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2065
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α' 113/30-06-1992)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:


(Τα άρθρα 1 έως και 19, 28 έως και 43 και 65 έως και 76 παραλείπονται λόγω μη συναφούς αντικειμένου)

(Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν τα άρθρα 20 έως 27, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Word!

export to word

Add to library!

click this to add to your library

Clips!

clip this law

Open all articles

open all articles

search law

search the law

paragrapgh notes

view notes

Attachments

view attachments

View the law

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab