ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1876 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1876 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις

Νόμος ν. 1876/1990
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1876 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1876
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α' 27/08-03-1990)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Συλλογικές συµβάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'

(∆ιατάξεις που αφορούν τους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Τα άρθρα 29 έως 35 παραλείπονται λόγω μη συναφούς αντικειμένου.


Word!

export to word

Add to library!

click this to add to your library

Clips!

clip this law

Open all articles

open all articles

search law

search the law

paragrapgh notes

view notes

Attachments

view attachments

View the law

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab