Α.Ν. 1521/1950 Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Ν. 1521/1950 Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων

Νόμος ν. 1521/1950
Α.Ν. 1521/1950 Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων

Αναγκαστικός Νόμος 1521/1950 "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων"

(ΦΕΚ Α' 245/29-10-1950)

[Όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Νόμο 1587/1950 (ΦΕΚ Α' 294/22-12-1950)]


Π Α Υ Λ Ο Σ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

Word!

export to word

Add to library!

click this to add to your library

Clips!

clip this law

Open all articles

open all articles

search law

search the law

paragrapgh notes

view notes

Attachments

view attachments

View the law

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab