Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 377 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές.

Νόμος ν. Π.Δ.377/1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 377 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές.

(ΦΕΚ 160/Α/15-9-93)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 377/93

Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), όπως το άρθρο αυτό αντικατεστάθη µε την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» (Α' 70) και ετροποποιήθη µε το άρθρο 31 του Ν. 2076/92 (Α' 130) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», ως και τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του αυτού Ν. 1338/1983, όπως αντικατεστάθη µε το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101).
2. Τις διατάξεις του Ν. 1568/11.10.85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 177/Α/18.10.85).
3. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.86) «σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας και του Προεδρικού Διατάγµατος 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.89) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας».
4. Την Υ. 1943/9.12.1992 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Θεόδωρο Δαµιανό».
5. Την Υ. 1935/3.12.92 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 726Β).
6. Την Υ. 1941/9.12.1992 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Νικ. Αγγελόπουλο» (ΦΕΚ 732/Β/17.12.1992).
7. Την υπ' αριθ. 15928/Φ.7/537/10.7.91 (ΦΕΚ 572/Β/91) Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, τις υπ' αριθ. 17862/3432/90 (ΦΕΚ 644/Β/90), 5808/13.3.91 (ΦΕΚ 235/Β/91) και 17951/2530/88 (ΦΕΚ 625/Β/88). Αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εξεδόθησαν για την εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας σε προγενέστερες οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπωπαϊκών Κοινοτήτων και πού αναφέρονται επίσης οι µηχανές.
8. Την 89/392/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την προσέγγιση της Νοµοθεσίας των Κρατών Μελών σχετικά µε τις µηχανές, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθ. 91/368/ΕΟΚ νέα οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το ίδιο θέµα. (Ε.Ε. L198/91 σελ. 16).
9. Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. (Ως προκύπτει από την ειδική έκθεση από 22.4.1993 του Γεν. Γραµµατέα Βιοµηχανίας).
11. Την µε αριθ. 259/93 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Εργασίας και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας», αποφασίζουµε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Σήµα «CE»

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.