Αποτελέσματα live αναζήτησης

Π.Δ. 498 της 31-12-1987 : Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών" (Κωδ. Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών"

Νόμος ν. Π.Δ. 498/1987
Π.Δ. 498 της 31-12-1987 : Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών" (Κωδ. Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών"

Αρ. Φύλλου 236

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 498

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών" (Κωδ. Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως κωδικοποιήθηκε με το ΒΔ 174/1963 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986) προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Τρίτης Οδηγίας 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9/10/1978, της Έκτης Οδηγία 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17/12/1982, της Έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13/6/1983, και μερικώς της Πρώτης Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9/3/1968, της Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13/12/1976 και της Τέταρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25/7/1978.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου", όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) "συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ".
2. Την Α. 9211/ΔΙΟΝΟΣΕ/1737/33.12.87 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ/Β'702/87).
3. Τη Β3-139/16.2.87 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου" (ΦΕΚ/Β' 90/87).
4. Τις διατάξεις: α) της Τρίτης Οδηγίας 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1978 "περί συγχωνεύσεως των ανωνύμων εταιρειών κατά το άρθρο 54 παρ. 3 περίπτ. ζ της συνθήκης", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Νο. L295/36 της 20ής Οκτωβρίου 1978), β) της Έκτης Οδηγία 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1982 "περί διάσπασης των ανωνύμων εταιρειών κατά το άρθρον 54 παρ. 3 περίπτ. ζ της συνθήκης", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L378/47 της 31ης Δεκεμβρίου 1982) και γ) της Έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου1983 "περί ενοποιημένων λογαριασμών κατά το άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτ. ζ της συνθήκης", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα της Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L193/1 της 18ης Ιουλίου 1983), καθώς και μερικώς τις διατάξεις: δ) της Πρώτης Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968 "περί συντονισμού των εγγυήσεως που απαιτούνται στα Κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 παρ. 2 της συνθήκης για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες", που δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 10/11/1980 Τ.001), ε) της Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976 "περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα Κράτη μέλη εκ μέρους των εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 58 παρ. 2 της συνθήκης για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της", που δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. 06, τόμος 001, σελ. 230), όπως τροποποιήθηκε από την Πράξη περί των όρων προσχώρησης των Συνθηκών, παράρτημα 1 κεφάλαιο ΙΙΙ, γ/2 (ΦΕΚ Α' 170/1979/σελ. 1443) και στ) της Τέταρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 "περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών" που βασίζεται στο άρθρο 54 παράγρ. 3 περίπτωση ζ' της συνθήκης και δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. 06, τόμος 002, σελ. 17), όπως τροποποιήθηκε από την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών (ΦΕΚ 170/τ.Α'/27.7.79/σελ. 1443).
5. Την με αριθ. 671/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, αποφασίζουμε:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.