ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 384 Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες. | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 384 Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες.

Νόμος ν. Π.Δ. 384/1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 384 Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 384

Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες.

(ΦΕΚ Α 210/31.12.1992)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύει εφεξής να ισχύει το Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με την περίπτωση η' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2α και 4 του άρθρου 49 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν .1819/1988 (ΦΕΚ 256Α).

2. Την διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985.

3. Την Υ 1687/17/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας», όπως τροποποιήθηκε με την Υ 1723/ 17/2/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 104 και 215/Β/1992).

4. Την αριθ. Υ 1847/1078399/1182/001/7.8.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525/Β/92).

5. Την από 2.7.92 γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής του άρθρου 1 του Ν. 1819/1988.

6. Την από 13.10.92 σημείωση, της αρμόδιας Δ/νσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι από την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την υπ' αριθ. 513/4.11.92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπειτα από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Υπουργού Εμπορίου,

αποφασίζουμε:

Word!

export to word

Add to library!

click this to add to your library

Clips!

clip this law

Open all articles

open all articles

search law

search the law

paragrapgh notes

view notes

Attachments

view attachments

View the law

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab