Αποτελέσματα live αναζήτησης

Π.Δ. 180 της 23.8.2004 : Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου»

Νόμος ν. Π.Δ. 180/2004
Π.Δ. 180 της 23.8.2004 : Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου»

 Π.Δ. 180/2004 (ΦΕΚ 160/Α/23/08/2004): Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 77/Α΄)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.1338/1983 «Εφαρµογή του κοινοτικού
δικαίου» (Α34), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 65 του
Ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α101)
και τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο στα
αποθεµατικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού
Εφοδιασµού ΕΥΡΥΤΟΜ» (Α70), 19 του Ν.2367/1995 (Α261) και 22 του
Ν.2789/2000 (Α21).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» (Α137), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 «Ρύθµιση του
θεσµού των Επιµελητηρίων κ.λπ.» (Α154) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1,
παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισµός και βελτίωση της αποδοτικότητας
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α38).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (Α201).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας» (Α163),
όπως ισχύει σήµερα.
5. Τα Πρακτικά αριθ. 1,2,3,4,5,6,7 και 8/2004 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε µε
την υπ" αριθµ. 2481/14.5.2004 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής
Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ
57Α/21.3.2002).
7. Την αριθµ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων
Υπουργείων και καθορισµός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (513/Β΄).
8. Την µε αριθµό 9/3.8.2004 Γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(ΟΚΕ).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Προϋπολογισµού του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας ή του Κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού Ν.Π.Δ.Δ.
10. Την µε αριθµό 198/2004 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και
Μεταφορών και Επικοινωνιών αποφασίζουµε ότι:

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.