ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' APIΘ. 148 Καθορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' APIΘ. 148 Καθορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Νόμος ν. Π.Δ. 148/1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' APIΘ. 148 Καθορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' APIΘ. 148

Καθορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

(ΦΕΚ Α 47/16.04.1984)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύει εφεξής να ισχύει το Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2α και 4 του άρθρου 49 του Ν. 1041/1980 «περί αυξήσεως των αποδοχών των Δημοσίων εν γένει υπαλλήλων, πολιτικών, Στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ρυθμίσεις συναφών δεμάτων, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων και καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου».

2. Τις διατάξεις το άρθρου 3 του Π. Δ/τος 574/1982 που έχει τίτλο «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

3. Τη Β3—178/27.2.84 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου που έχει τίτλο «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου».

4. Την από 15 Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 491 του παρακάνω νόμου.

5. Την 32/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Υφυπουργού Εμπορίου,

αποφασίζουμε:

Word!

export to word

Add to library!

click this to add to your library

Clips!

clip this law

Open all articles

open all articles

search law

search the law

paragrapgh notes

view notes

Attachments

view attachments

View the law

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab