Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 137 Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων.

Νόμος ν. Π.Δ. 137/2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 137 Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 137  

Αναγνώριση εκκαθαριστριών εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων.

(ΦΕΚ Α 227/09.10.2014)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Tις διατάξεις:  

α. Tου άρθρου 30 του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α΄/7.03.2012) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».  

β. Tου άρθρου 4 των παρ. 1, 2β και 2η του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».  

γ. Των άρθρων 1 «Όροι και ορισμοί» και 66 «Δημόσια ανταπόκριση στην Κινητή Ναυτική Υπηρεσία και στην Κινητή Ναυτική Υπηρεσία μέσω Δορυφόρου» του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 1979),που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1843/1989 (Α΄ 96).  

δ. Του Προσαρτήματος 2 του Π.Δ. 128/1996 (ΦΕΚ 93/ Α΄/31.05.1996) «Κύρωση των Τελικών Πράξεων της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας (Μελβούρνη 1988). Κανονισμός των Διεθνών Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη 1989)».  

ε. Των άρθρων 40, 41 και 47 του Κεφαλαίου VII του Π.Δ. 116/1977 (ΦΕΚ 38/Α΄/11.02.1977) «Περί Εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί Τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων», όπως ισχύει. στ. Των άρθρων 3, 6 και 8 του Π.Δ. 364/1983 (ΦΕΚ 129/ Α΄/22.09.1983) «Κανονισμός εγκατάστασης και λειτουργίας σε Ελληνικά εμπορικά πλοία τερματικών δορυφορικών συσκευών (επίγειων σταθμών πλοίων)».  

ζ. Του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 1218.83/18.09.1995 (ΦΕΚ 835/Β΄/05.10.1995) Απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έκδοση Άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού τηλεπικοινωνιών των εμπορικών πλοίων».  

η. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).  

θ. Του Π.Δ. 293/1999 (ΦΕΚ 263/Α΄/26.11.1999) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει.  

ι. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25.06.2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».  

ια. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25.06.2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

ιβ. Την υπ’ αριθμ. 329/3.7.2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ 1655/Β΄/4.7.2013), όπως ισχύει.  

2. Τη σύσταση D90 (03/1995) της ITU−T της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.  

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

4. Την υπ’ αριθμ. 212/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την πρόταση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

αποφασίζουμε:

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.