Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΝΠ∆∆ ΚΑΙ ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΟ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που απασχολείται στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ - Π.Κ.: 2/25.1.2007