Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ

ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών όλης της χώρας - Π.Κ.: 118/23.9.2008

ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ)

Σ.Σ.Ε. (25.10.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας, Επισκευής κ.λπ. Μετάλλου άλλων Επιχειρήσεων όλης της Χώρας

ΜΩΣΑΙΚΩΝ - ΠΛΑΚΩΝ

ΔΑ 57/2009 (Π.Κ. 35/22.12.2009) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μωσαϊκών πλακών, τσιμεντοπλακών, πλακών μάλτας και πλακοποιών όλης της χώρας

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΔΑ 49/2009 (Π.Κ. 29/23.11.2009) Για για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών που απασχολούνται σε οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε μόνιμα συνεργεία συντήρησης όλης της χώρας

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Σ.Σ.Ε. (1.8.2019) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως εργατοτεχνικού, βοηθητικού και υπαλληλικού προσωπικού, που εργάζεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις κάθε είδους εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων καθώς και υγραερίων

ΠΛΕΚΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών των επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος και των απασχολούμενων στα βαφεία - τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, όλης της χώρας Δ.Α.: 14/2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ)

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Κρήτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Π.Κ.: 22/13.5.2009