Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΟΔΗΓΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ (ΔΦΧ)

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ., που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας - Δ.Α.: 44/2007

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών και βοηθών οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων σκυροδέματος, των χειριστών ή βοηθών χειριστών μηχανημάτων σκυροδέματος και των εργατών παραγωγής σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και άντλησης σκυροδέματος, που απασχολούνται στην περιοχή Μακεδονίας - Θράκης - Δ.Α.: 8/2005

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Α. 14/2010 «Ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών και βοηθών φορτηγών αυτοκινήτων, των χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών τους, καθώς και των εργατών παραγωγής σκυροδέματος και των βοηθών τους, που απασχολούνται στις βιομηχανίες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος του Νομού Αττικής»

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΑ 57/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών Αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί Μαλακτήρας Σκυροδέματος (μπετονιέρα), Οδηγών-Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος και των Βοηθών τους ως και των, Εργατών Παραγωγής Σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παραγωγής, Εμπορίας, Μεταφοράς και Αντλήσεως Σκυροδέματος, που εδρεύουν ή λειτουργούν στο νομό Βοιωτίας 15/16.12.2004

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΣΣΕ (18.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυμουλκών μετά των Ρυμουλκομένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Κεραμοποιίας στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης - ΠΚ 3/21.6.2004

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΛΠ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΑ 36/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων καθώς και των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων ρυμουλκών μετά ρυμουλκουμένων που απασχολούνται σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις της περιοχής Μακεδονίας και Θράκης - ΠΚ. 29/15.7.2003

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας - Δ.Α.: 51/2010

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Σ.Σ.Ε. (1.8.2019) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως εργατοτεχνικού, βοηθητικού και υπαλληλικού προσωπικού, που εργάζεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις κάθε είδους εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων καθώς και υγραερίων