Πίνακες σύμβασης

Πίνακες σύμβασης

  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

Η συλλογική σύμβαση σε προηγούμενα έτη

Επαγγέλματα που αφορά η σύμβαση

Σχετικές Εταιρίες

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) Δ.Α. 31/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης όλης της χώρας» .

Tuesday, July 06, 2010, 12:00 AM
  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2010

Αρ. Πρωτ.: 1346

 

Προς:

1.   Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.),

Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα

2.      Σύνδεσμο Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Γ' Σεπτεμβρίου 75, Αθήνα

3.      Πανελλήνιο    Σύλλογο     Ιδιωτικών     Παιδικών    Σταθμών     (ΠΑΣΙΠΣ),

Πανεπιστημίου 44, Αθήνα

4.      Σωματείο Επαγγελματιών Ιδιωτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσ/νίκης & Μακεδονίας Θράκης, Εγνατίας 6, Θεσσαλονίκη

5.      Σύλλογο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Νηπ. Ελλάδος (Νέο ΣΙΠΣΝΕ),

Ανθέων & Τελεσίου 23, Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

31/2010

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιδιωτικών  εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης όλης της χώρας» .

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Βασιλική ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

1.             Με αίτηση της προς τον Ο.ΜΕ.Δ., η συνδικαλιστική οργάνωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε)» ζήτησε στις 14-5-2010 την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ αυτής και των εδω ενεχομένων εργοδοτικών οργανώσεων, για τη σύναψη νέας ΣΣΕ έτους 2010, επειδή στο στάδιο της Μεσολάβησης διαπιστώθηκε άρνηση Μεσολάβησης από την εργοδοτική πλευρά.

2.             Στις 31-5-2010 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 1876/1990 και από τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών, επιλέχθηκα με κλήρωση Διαιτητής, για να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας.


3. Στις 5-6-2010 ανέλαβα τα καθήκοντα μου. Προκειμένου να εξετάσω τις εκατέρωθεν απόψεις, να διερευνήσω περιθώρια σύγκλισης απόψεων και συμφωνίας για σύναψη ΣΣΕ ακόμα και στο στάδιο της Διαιτησίας και, ελλείψει δυνατότητας επίτευξης συμφωνίας των μερών προς τούτο, να καταλήξω στην Απόφαση μου, κάλεσα εγγράφως τα ενεχόμενα μέρη σε 2 κοινές συναντήσεις Διαιτησίας, στις 9-6-2010 και στις 17-6-2010, καθώς και σε κατ' ιδίαν συναντήσεις με κάθε πλευρά, ομοίως στις 17-6-2010. Στις συναντήσεις αυτές προσήλθαν οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μερών (πλην του Σωματείου Επαγγελματιών Ιδιωτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσ/νίκης & Μακεδονίας Θράκης) και ανέπτυξαν τις απόψεις, τις θέσεις και τις ενστάσεις τους.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΕΛΑΒΑ ΥΠ' ΟΨΙΝ τα ακόλουθα :

1. Την από 3-2-2010 καταγγελία της προηγούμενης ρύθμισης (Δ.Α. 59/2008), με έναρξη ισχύος 21-11-2008, με ταυτόχρονη πρόσκληση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς όλες τις εδω ενεχόμενες οργανώσεις της εργοδοτικής πλευράς για απευθείας διαπραγματεύσεις. Στην Πρόσκληση αυτή επισυνάπτετο και σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας, που περιείχε ως διεκδικήσεις:

-          τη θέσπιση, επιπλέον του κατά τον Ν. 682/77 οριζόμενου μισθού, επιδόματος ιδιωτικής εκπαίδευσης, σε ποσοστό 5% επί του νόμιμου μισθού των ομοιοβάθμων τους δημοσίων εκπαιδευτικών, τιμαριθμικά αναπροσαρμοζόμενου κατ' έτος και μη συμψηφιζόμενου με άλλα επιδόματα ή πρόσθετες αμοιβές που οι εργαζόμενοι αυτοί λαμβάνουν

-          τη θέσπιση, επιπλέον του νόμιμου μισθού, πρόσθετου «επιδόματος σχολείου», τιμαριθμικά αναπροσαρμοζόμενου και μη συμψηφιζόμενου με άλλα επιδόματα ή πρόσθετες αμοιβές που οι εργαζόμενοι αυτοί λαμβάνουν, εφόσον το σχολείο τους προχωρήσει σε αύξηση διδάκτρων στην εισαγωγική τάξη, η οποία να υπερβαίνει το ποσοστό του τιμαρίθμου.

-          τον καθορισμό κατώτατης ωριαίας αποζημίωσης 35 ευρώ για την πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου επιπλέον απασχόληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, με την εξαίρεση των απασχολήσεων που το νομικό πλαίσιο προβλέπει να διεξάγονται εκτός των ωρών λειτουργίας του σχολείου.

-          τη ρύθμιση, με όρο της συλλογικής σύμβασης, της παρακράτησης της συνδικαλιστικής εισφοράς για λογαριασμό της ΟΙΕΛΕ, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 6, παρ. 2 Ν. 1264/82, από 31-6-2010.

-          την επέκταση της ρύθμισης της 59/2010 Δ.Α. για τη φοίτηση των παιδιών των εκπαιδευτικών ώστε να καταλαμβάνει τυχόν τρία παιδιά, εκ των οποίων


για το πρώτο η έκπτωση να είναι 100%, για το δεύτερο 90% και για το τρίτο 80%.

- κατά τα λοιπά, τη διατήρηση των εν γένει νομίμων αποδοχών στο ύψος που αυτές διαμορφώθηκαν την 31-12-2009, καθώς και των εν γένει ευνοϊκότερων ρυθμίσεων σε συλλογικό, επιχειρησιακό και ατομικό επίπεδο.

2.      Την με αρ. πρωτ. 41/19-2-2010 αίτηση της ΟΙΕΛΕ για παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης, στην οποία εκτίθεται, βάσει και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, ότι απέτυχαν οι απευθείας διαπραγματεύσεις της ΟΙΕΛΕ με τις εργοδοτικές οργανώσεις λόγω απόρριψης των αιτημάτων της από την εργοδοτική πλευρά και της μη προσέλευσης ορισμένων εργοδοτικών οργανώσεων στις διαπραγματεύσεις.

3.      Τις ενστάσεις της εργοδοτικής πλευράς και ειδικότερα του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, (ΣΙΕΙΕ), όπως αυτές καταγράφηκαν στο από 23-3-2010 Πρακτικό Ανάδειξης Μεσολαβητή, στο από 13-4-2010 Πρακτικό Μεσολάβησης και στο με αριθμ. πρωτ. 726/23-4-2010 έγγραφο υπόμνημα του ΣΙΕΙΕ, οι οποίες εστιάζοντο στο επιχείρημα ότι οι αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν μπορεί να είναι αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τον Ν. 1876/90, γιατί αυτές καθορίζονται με Νόμο ως πλήρως αντίστοιχες με τις αποδοχές των δημοσίων εκπαιδευτικών.

4.      Ότι, σε αντίκρουση των απόψεων αυτών, η εργατική πλευρά παρέπεμψε κυρίως στην με αρ. πρωτ. 2446/3-10-2008 Εκθεση του Μεσολαβητή κ. Τσακίρη για την αντίστοιχη υπόθεση Μεσολάβησης του 2008, στην οποία ο Μεσολαβητής αφ' ενός αντικρούει τις ενστάσεις του ΣΙΕΙΕ ότι δεν αποτελεί εργοδοτική οργάνωση, αφ' ετέρου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι όροι αμοιβής και εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μπορούν να αποτελέσουν περιεχόμενο ΣΣΕ, παρ' ότι αυτοί ρυθμίζονται ήδη με νόμο, του οποίου οι διατάξεις, ως προς την αμοιβή και τους όρους εργασίας, δεν είναι αναγκαστικού δικαίου με αμφιμερή ενέργεια, επομένως δεν απαγορεύεται η ευνοϊκότερη τροποποίηση τους είτε με ατομική συμφωνία, είτε με ΣΣΕ.

Πέραν αυτών, η εργατική πλευρά αιτιολόγησε τις διεκδικήσεις της εστιάζοντας στο επιχείρημα ότι οι αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών παραμένουν καθηλωμένες από το 2008, ενω η κερδοφορία των ιδιωτικών σχολείων ενισχύθηκε από το έτος 2004, όταν επετράπη η ελεύθερη κατ' έτος διαμόρφωση των διδάκτρων για τις εισαγωγικές τάξεις. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της τόνισαν ότι ο μέσος όρος της αύξησης των διδάκτρων την περίοδο 2005-2009 ανήλθε σε 34,21% και σε κάποιες περιπτώσεις η αύξηση έφτασε το 200%. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκαν στην κατ' απόκλιση από τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, μη χορήγηση της εφάπαξ έκτακτης οικονομικής παροχής του Ν. 3758/2009 (εισοδηματική πολιτική έτους 2009), στο σύνολο  των   ιδιωτικών  εκπαιδευτικών  που   θα   ήταν  κατ' αναλογία   δικαιούχοι.


Κατέθεσαν, τέλος, τις απόψεις τους και εγγράφως, με το αρ. πρωτ 725/23-4-2010 υπόμνημα της ΟΙΕΛΕ στη Μεσολάβηση.

5.      Ότι, σύμφωνα με το οικείο Πρακτικό Μεσολάβησης και την υπ. αριθ. Πρωτ. 853/ 11-5-2010 Έκθεση της Μεσολαβητού κας Μαργετίνας Στεφανάτου, πλην των οργανώσεων «ΣΙΕΙΕ» και «Νέο ΣΙΠΣΝΕ», «οι λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις δεν προσήλθαν, δεν εξέφρασαν καμία άποψη και γενικά απείχαν από τη διαδικασία της Μεσολάβησης».

6.      Ότι η Μεσολαβητής διαπίστωσε, στην ως άνω Έκθεση της, πως «υπήρξε σαφής άρνηση Μεσολάβησης εκ μέρους των οργανώσεων της εργοδοτικής πλευράς» Περαιτέρω επικαλείται την υπ' αριθμ. 8222/2006 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία «όταν ο Μεσολαβητής διαπιστώνει άρνηση συμμετοχής στην διαδικασία της μεσολάβησης, οφείλει να διακόψει την διαδικασία ενώπιον του και να συντάξει και γνωστοποιήσει στα μέρη έκθεση με περιεχόμενο ότι δεν επιτεύχθηκε η μεσολάβηση, λόγω άρνησης της μίας πλευράς για μεσολάβηση, ώστε στην συνέχεια η άλλη πλευρά να μπορεί να ενεργοποιήσει την διαδικασία της διαιτησίας».

7.      Ότι οι διαδικασίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας του ΟΜΕΔ, είναι εκ του νόμου αρμόδιες να χειρίζονται και να επιλύουν διαφορές συμφερόντων, όχι να αποφαίνονται επί νομικών διαφορών, για τις οποίες παγίως αρμόδια είναι τα τακτικά δικαστήρια. Έργο του Μεσολαβητή είναι να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις μεταξύ των μερών, να διακρίνει και να σταθμίσει σημεία σύγκλισης και δυνητικής συμφωνίας τους επί συγκεκριμένων διεκδικήσεων, προτάσεων και αντιπροτάσεων για τη σύναψη της αιτηθείσας ΣΣΕ, ώστε σε αδυναμία συμφωνίας των μερών, να δύναται να υποβάλει σε αυτά συμβιβαστική και μη δεσμευτική Πρόταση σύναψης ΣΣΕ. Δεν αποτελεί έργο του Μεσολαβητή να επιλύει, αιτιολογημένες ή μη, νομικές διαφορές των μερών.

Στην προκειμένη περίπτωση, τα εγερθέντα από την εργοδοτική πλευρά νομικά ζητήματα, κατά τις διαδικασίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας του 2008 και Μεσολάβησης έτους 2010, αφορούν καθ' ολοκληρία στη νομιμότητα των διεκδικήσεων της εργατικής πλευράς και γενικότερα στη δυνατότητα αυτής να εγείρει νόμιμα συλλογική διαφορά εργασίας, επί θεμάτων τα οποία, κατά την ερμηνεία που η εργοδοτική πλευρά αποδίδει στις διατάξεις του ν. 682/77, ρυθμίζονται αποκλειστικά από τον νόμο και μάλιστα με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου αμφιμερούς ενέργειας.

Η Μεσολαβητής ωστόσο, δεν δικαιούτο, ούτε θα μπορούσε να αποφανθεί επί των οσοδήποτε στοιχειοθετημένων νομικών ερμηνειών και ενστάσεων της εργοδοτικής πλευράς για τα μισθολογικά και τα λοιπά αιτήματα της εργατικής πλευράς (συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης διδάκτρων για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, για  την οποία  έχει  ήδη  υπάρξει  προσφυγή του ΣΙΕΙΕ στα τακτικά  δικαστήρια).


Συνακόλουθα, δεν θα ηδύνατο να ακυρώσει το κατά τεκμήριο δικαίωμα της εργατικής πλευράς για συλλογική διαπραγμάτευση, αφού η άσκηση της συλλογικής αυτονομίας της πλευράς αυτής δεν είναι δικαίωμα που δύναται να περιορισθεί δια της ερμηνείας. Ούτε, βεβαίως, να το αφήσει μετέωρο, μέχρι την επίλυση των αντίστοιχων νομικών διαφορών από τα αρμόδια προς τούτο τακτικά δικαστήρια .

8.  Ότι, άρνηση Μεσολάβησης δεν υφίσταται μόνον στην περίπτωση της φυσικής
απουσίας, που αφορά και ορισμένες από τις εδώ ενεχόμενες εργοδοτικές οργανώσεις.
Υφίσταται και στην περίπτωση που ορισμένες εξ αυτών, οι οποίες παρέστησαν στη
Μεσολάβηση, παρά τη φυσική παρουσία τους, αρνούνται να συζητήσουν επί της
ουσίας των αιτημάτων και να υποβάλουν αντιπροτάσεις, ή ρητώς δηλώνουν πως δεν
επιθυμούν να προχωρήσει η διαδικασία της Μεσολάβησης στην ουσία της διαφοράς,
ή δεν αποδέχονται τη συγκεκριμένη συλλογική διαπραγμάτευση, επικαλούμενες
νομικούς ή άλλους λόγους, που δεν είναι δυνατόν να κριθούν στο πλαίσιο της
Μεσολάβησης, διότι καταφανώς εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της.

Για τούτο, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8222/2006 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, όταν ο Μεσολαβητής διαπιστώνει, κατά τα ανωτέρω, άρνηση συμμετοχής στη διαδικασία της Μεσολάβησης, οφείλει να διακόψει τη διαδικασία ενώπιον του, να συντάξει και να γνωστοποιήσει στα μέρη Έκθεση ότι δεν επιτεύχθηκε η Μεσολάβηση, ώστε στη συνέχεια η άλλη πλευρά (κατά τα ισχύοντα η εργατική, στην περίπτωση κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ), να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της να ενεργοποιήσει μονομερώς τη διαδικασία της Διαιτησίας, κατά το άρθρο 16 παρ. 1 β του Ν.1876/1990. Οπωσδήποτε δε, με βάση την ως άνω Εφετειακή Απόφαση, ο Μεσολαβητής δεν δικαιούται να αποφασίσει και μάλιστα εγγράφως, άλλο λόγο διακοπής της Μεσολάβησης, γιατί τούτο θα αποτελούσε μη νόμιμη υπέρβαση των καθηκόντων του, αφού δεν επιτρέπεται να εκδίδει αποφάσεις.

9.  Ότι, με βάση τα παραπάνω αλλά και όσα προκύπτουν από τα Πρακτικά και τα
έγγραφα του φακέλου της προηγηθείσας Μεσολάβησης, σε συνδυασμό με τα
επιχειρήματα των μερών που κατατέθηκαν εγγράφως ή καταγράφηκαν προφορικώς
κατά τη Μεσολάβηση και τη Διαιτησία έτους 2008:

- Η προσφυγή της εργατικής πλευράς στη Μεσολάβηση δεν θα ήταν νόμιμη και αποδεκτή στην περίπτωση που οι μισθολογικές διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 682/77, όπως ισχύει, είχε ρητώς και τελεσιδίκως κριθεί ότι αποτελούν κανόνες δημόσιας τάξης και αμφιμερούς αναγκαστικού δικαίου, εμπίπτουσες στο άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 1876/90. Τότε δεν θα ήταν επιτρεπτό και σε κάθε περίπτωση θα ήταν άκυρο, να βελτιωθούν αυτές είτε με ευνοϊκότερους όρους ΣΣΕ, είτε με την ατομική συμβατική ελευθερία των μερών της εργασιακής σχέσης. Τούτο όμως δεν προκύπτει από την 1469/1984 Απόφαση της Ολομελείας Α.Π, στην οποία ρητώς αναφέρεται ότι


«η χρήσις της λέξεως "τουλάχιστον" εγένετο το μεν προς καθορισμόν των κατωτάτων ορίων, μέχρις ων (κατ'ελάχιστον) ηδύναντο να συνομολογηθώσιν μετά των εργοδοτών των αι πάσης φύσεως αποδοχαί των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών, το δε προς υποδήλωσιν της ελευθερίας των συμβαλλομένων όπως συνομολογούν αποδοχάς μείζονας των εις τους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς καταβαλλομένων...».

-          Όπως έκρινε και η 20/1992 Δ.Α, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, παρέχουν μεν τις υπηρεσίες τους με ιδιόμορφη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με βάση το άρθρο 30 Ν. 682/77, όπως σήμερα ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 47 Ν. 3848/2010, αλλά η σχέση αυτή, παρά την επιβαλλόμενη ρύθμιση σημαντικών πτυχών της για λόγους δημοσίου συμφέροντος και της συνταγματικά επιβαλλόμενης δημόσιας εποπτείας της γενικής ιδιωτικής εκπαίδευσης, παραμένει κατ' ουσία σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 Ν.1876/90.

-          Η 59/2008 Δ.Α απεδέχθη τη διαπίστωση της προηγηθείσας άρνησης Μεσολάβησης και τη νομιμότητα προσφυγής της εργατικής πλευράς στη Διαιτησία, ως προς όλα τα θέματα. Παρ' ότι απέκρουσε τη δυνατότητα και τη σκοπιμότητα χορήγησης πρόσθετων επιδομάτων, πέραν των ήδη νομίμως οριζομένων, η εν λόγω Δ.Α. δεν τοποθετήθηκε συνολικά επί της νομιμότητας έγερσης μισθολογικών αιτημάτων από την εργατική πλευρό. Θεώρησε ότι η 1469/1984 Απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου ναι μεν έθεσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση των νομίμων αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (βλ. και σημείο 32, κατωτέρω) δεν έθεσε ωστόσο, διότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν συνταγματικά ανεκτό (άρθρο 22 παρ. 2 του Σ, άρθρο 23 παρ. 1 του Σ) ή θα αντίκειτο στις ΔΣΕ 87/1948, ΔΣΕ 98/1949, ΔΣΕ 154/1981, θέμα απαγόρευσης της συλλογικής διαπραγμάτευσης επί μισθολογικών ή και επί λοιπών, μη αμιγώς μισθολογικών θεμάτων, τα οποία είτε δεν περιέχονται, είτε δεν ρυθμίζονται εκ παραλλήλου και εξαντλητικά από τον Ν. 682/77, για όσες από τις διατάξεις αυτού μπορούν να θεωρηθούν κανόνες δημόσιας τάξης και αμφιμερούς αναγκαστικού δικαίου. Πέραν των παροχών για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων, των παροχών πρόνοιας του εργοδότη κλπ, τέτοια θέματα, βάσει και του άρθρου 2 Ν. 1876/90, μπορεί να είναι:

 

·         ζητήματα που αφορούν στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος στην επιχείρηση, την παροχή συνδικαλιστικών διευκολύνσεων και τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών

·         ζητήματα σχετικά με την άσκηση της επιχειρηματικής πολιτικής, στο μέτρο που αυτή επηρεάζει άμεσα τις εργασιακές σχέσεις

·         ζητήματα που αφορούν στην ερμηνεία κανονιστικών όρων ΣΣΕ,


·        δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και ζητήματα που αφορούν στις μεταξύ τους διαδικασίες Συλλογικής διαπραγμάτευσης, Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

10.  Με βάση τα ανωτέρω σημεία (1) έως και (9), θεωρώ ότι:

- νόμιμα η εργατική πλευρά προσέφυγε στη Μεσολάβηση,

-νόμιμα διαπιστώθηκε από τη Μεσολαβητή κα Μαργετίνα Στεφανάτου "Αρνηση Μεσολάβησης εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, καθόσον και οι εργοδοτικές οργανώσεις που συμμετείχαν στη Μεσολάβηση, αρνήθηκαν να συζητήσουν επί της ουσίας των τεθέντων στη Μεσολάβηση αιτημάτων της εργατικής πλευράς και αμφισβήτησαν στο σύνολο της τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης και έγερσης της συγκεκριμένης συλλογικής διαφοράς

- νόμιμα, κατόπιν αυτών, η εργατική πλευρά προσέφυγε στη Διαιτησία, σύμφωνα με
το άρθρο 16 παρ. 1β του Ν. 1876/90.

11.  Την προηγούμενη ρύθμιση (59/2008 ΔΑ), του Διαιτητή κ. Παπαδημητρίου,
ιδιαιτέρως δε το σκεπτικό αυτής σε σχέση με δυο βασικές ενστάσεις που κατέθεσε ο
ΣΙΕΙΕ για τη νομιμότητα της αντίστοιχης διαδικασίας Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

-          Ως προς την πρώτη ένσταση, ο Διαιτητής, απέρριψε τη θέση του ΣΙΕΙΕ ότι αυτός δεν αποτελεί εργοδοτική οργάνωση, υιοθετώντας τα επιχειρήματα της προηγηθείσας έκθεσης Μεσολαβητή και δεχόμενος ότι «Η ιδιότητα των εργοδοτικών οργανώσεων δεν εξαρτάται από το εάν το Καταστατικό τους προσδίδει ευθέως την ιδιότητα αυτή, αλλά εάν εκ του σκοπού της αντιπροσωπεύει εργοδοτικό συμφέροντα απέναντι στα οποία νομιμοποιούνται οι εκπρόσωποι των εργασιακών συμφερόντων για διαπραγμάτευση με όλα τα συναφή δικαιώματα». Καταλήγει δε ότι «ο Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων είναι συνδικαλιστική εργοδοτική οργάνωση και έχει ικανότητα σύναψης συλλογικής σύμβασης εργασίας και συμμετοχής στη διαδικασία Μεσολάβησης για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

-          Ως προς τη δεύτερη ένσταση, ότι οι όροι αμοιβής και εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ρυθμίζονται με αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, αμφιμερούς ενέργειας (Ν. 682/1977) και δεν μπορούν να αποτελούν περιεχόμενο συλλογικής σύμβασης εργασίας, ο Διαιτητής εξέτασε κατ' αρχή τις διατάξεις του Ν. 682/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις οποίες ρυθμίζονται οι όροι πρόσληψης και απόλυσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, καθώς και άλλοι όροι εργασίας τους. Εξέτασε ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 36 παρ. 1 του ίδιου νόμου, με την οποία ορίζεται ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τις εκάστοτε αποδοχές με τα


πάσης φύσεως επιδόματα των ομοιόβαθμων τους εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια, ο Διαιτητής έλαβε υπ' όψιν την ερμηνεία αυτής της διάταξης από την υπ' αριθμ. 1469/1984 Απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου και κατέληξε ότι «δεν είναι δυνατή, και εν πάση περιπτώσει δεν είναι σκόπιμη, η χορήγηση, σε κλαδικό επίπεδο, και άλλων μισθολογικών επιδομάτων, όπως επιδιώκεται με την υπό κρίση αίτηση. Αντίθετα, είναι δυνατή η διαπραγμάτευση ειδικότερων ζητημάτων, τα οποία δεν συνδέονται με το πεδίο των εν στενή έννοια αποδοχών, οι οποίες, όπως προαναφέραμε, είναι εξομοιωμένες με εκείνες των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.»

Με αυτό το σκεπτικό, ο Διαιτητής απέρριψε τα λοιπά αιτήματα της εργατικής πλευράς και χορήγησε, ως παροχή μη ανήκουσα στην κατηγορία των εν τη στενή έννοια αποδοχών, τη δυνατότητα φοίτησης των παιδιών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με σημαντική έκπτωση επί των διδάκτρων στις σχολικές μονάδες στις οποίες και οι ίδιοι εργάζονται, κρίνοντας ότι «η διευκόλυνση αυτή συμβάλλει στην βελτίωση των όρων παροχής εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, αλλά και της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.»

12.  Την από 30/9/2009 Αγωγή του ΣΙΕΙΕ κατά της ΟΙΕΛΕ, ενώπιον του Μον. Πρωτ.
Αθηνών, με την οποία ζητείται η ακύρωση της 59/2008 Δ.Α, επειδή, όπως μεταξύ
άλλων ισχυρίζεται η ενάγουσα εργοδοτική οργάνωση, η Δ.Α αυτή:

-          εκδόθηκε κατά παράβαση των όρων και των προϋποθέσεων προσφυγής στις διαδικασίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας του ΟΜΕΔ, επομένως είναι άκυρη,

-          είναι παράνομη, αφού ι) περιλαμβάνει όρο με σαφή χαρακτήρα μισθολογικής παροχής, παραβιάζοντας έτσι το άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 1876/90 και ερχόμενη σε αντίθεση με τις αμφιμερώς αναγκαστικού δικαίου διατάξεις περί μισθολογικής εξίσωσης ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών του Ν. 682/1977 και ιι) προσβάλλει τη συνταγματικά αναγνωρισμένη επιχειρηματική ελευθερία των μελών του ΣΙΕΙΕ.

13.  Τις ενστάσεις που υπέβαλε ο ΣΙΕΙΕ κατά τη διαδικασία ανάδειξης Διαιτητή όπως
αυτές καταγράφηκαν στο από 31/5/2010 σχετικό Πρακτικό και τις επ' αυτών
δηλώσεις του εκπροσώπου της ΟΙΕΛΕ. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του ΣΙΕΙΕ, μετά
την άρνηση της πλευράς των εργαζομένων να αναβληθεί η διαδικασία της Διαιτησίας
προκειμένου να αποφανθεί το Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. για τη νομιμότητα της, δήλωσε ότι
«Για όσους λόγους θα σας εκθέσουμε στο υπόμνημα που θα σας υποβάλουμε
θεωρούμε ότι δεν έχει περαιωθεί νομίμως η διαδικασία της Μεσολάβησης όπως
απαράδεκτα και αυθαίρετα δέχτηκε η Μεσολαβήτρια Μ. Στεφανάτου με την από
11/5/2010 έκθεση της. Κακώς προχωρεί η διαδικασία της Διαιτησίας. Με κλήση του
Οργανισμού και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μας, θα συμμετάσχουμε


στη διαδικασία της κλήρωσης, χωρίς αυτό να εκληφθεί νομιμοποίηση της διαδικασίας. Αντίγραφο του υπομνήματος θα υποβάλουμε και στο Δ. Σ του ΟΜΕΔ, προκειμένου να αποφανθεί αρμοδίως.»

Ό εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ δήλωσε ότι «η αιτούμενη σήμερα αναβολή της διαδικασίας ολοκλήρωσης της έκδοσης Δ.Α. (ή σύναψης ΣΣΕ) δεν είναι η πρώτη. Η καλή μας διάθεση και πίστη έχει ήδη επιδειχθεί με την παραχώρηση πρώτης αναβολής για την 31/5/2010 της διαδικασίας κλήρωσης Διαιτητή. Ωστόσο και στο διάστημα της αναβολής αυτής γίναμε αποδέκτες επιστολών από 3 εργοδοτικά σωματεία, το καθένα από τα οποία για τους δικούς του λόγους ζητούσε διαφορετική ημερομηνία επανάληψης της διαδικασίας. Ήδη όμως από τον παρελθόντα Νοέμβριο έχει περατωθεί η τυπική ισχύς της προηγούμενης Δ.Α και είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί από νέα. Για τον λόγο αυτό δεν συναινούμε σε παροχή περαιτέρω χρόνου αναβολής. Όσον αφορά στις νομικές ενστάσεις που κατατέθηκαν σήμερα εκ μέρους του νομικού εκπροσώπου του ΣΙΕΙΕ, επισημαίνω ότι αυτές είναι πάγιες και κατατίθενται σε κάθε φάση των διαδικασιών του ΟΜΕΔ για σύναψη ΣΣΕ. Ήδη δε υπάρχει προσφυγή στη Δικαιοσύνη εκ μέρους του ΣΙΕΙΕ κατά του κύρους της Δ.Α. για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, η οποία και θα λύσει αυθεντικά τα σχετικά ερωτήματα.»

14.  Το κοινοποιηθέν εις εμε και με αρ. πρωτ. 1005/1-6-2010 «Αίτημα αναστολής της
διαδικασίας Διαιτησίας», με το οποίο ο ΣΙΕΙΕ ζητεί από το Δ.Σ. του ΟΜΕΔ να
ανασταλεί η διαδικασία Διαιτησίας, μέχρις ότου εκδοθεί το προβλεπόμενο από το
άρθρο 2 παρ. 9 Ν. 3845/2010 Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο, μετά την σε εξέλιξη
διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων, θα τροποποιούνται οι διαδικασίες προσφυγής
στη Μεσολάβηση και τη Διαιτησία.

15.   Τις θέσεις των μερών, όπως αυτές καταγράφηκαν κατά την πρώτη κοινή
συνάντηση Διαιτησίας, στο από 9-6-2010 οικείο Πρακτικό.

Ειδικότερα:

α) Ο εκπρόσωπος του ΣΙΕΙΕ

- υποστήριξε ότι η Πρόσκληση για τη συνάντηση Διαιτησίας επιδόθηκε στον Σύνδεσμο στις 7-6-2010, ο Πρόεδρος το πληροφορήθηκε στις 8-6-2010 και του ανέθεσε σήμερα μόλις την εκπροσώπηση του Συνδέσμου ενώπιον της Διαιτησίας. Ως εκ τούτου ζήτησε αναβολή για τη μελέτη της υποθέσεως και συνεννόηση με τους εντολείς του.

-ζήτησε να ανασταλεί η Διαιτησία μέχρις έκδοσης της απόφασης περί της 59/2008 Δ.Α. που εκκρεμεί στο δικαστήριο.


-          ζήτησε αναβολή μέχρι την έκδοση του νέου Π.Δ. που θα οριστικοποιεί το νέο καθεστώς Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

-          υπέβαλε ένσταση για τη νομιμότητα της διαδικασίας, διότι ο καθορισμός των εργασιακών σχέσεων και των μισθών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών γίνεται με αποκλειστικό τρόπο από τον Ν. 682/77.

-          υπέβαλε ένσταση κατά της υποχρεωτικής Διαιτησίας που προβλέπει ο Ν. 1876/90, λόγω αντίθεσης αυτής στη ΔΣΕ 154.

-          τέλος, υπέβαλε την ένσταση ότι κακώς η Μεσολαβητής διαπίστωσε άρνηση Μεσολάβησης.

-          ζήτησε, για όλους αυτούς τους λόγους, μια ολιγοήμερη αναβολή της Διαιτησίας και νέα συνάντηση, προκειμένου να έχει στο μεταξύ ενημερωθεί.

β) Ο εκπρόσωπος του νέου ΣΙΠΣΝΕ δεν παρέστη, αλλά ζήτησε, με το αρ. πρωτ. 1077/9-6-2010 έγγραφο του, αναβολή της συνάντησης Διαιτησίας, διότι έπρεπε να παραστεί στο δικαστήριο για επείγουσες υποθέσεις.

γ) Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΙΠΣ δήλωσε ότι υιοθετεί το αίτημα αναστολής ενόψει του αναμενόμενου Π.Δ. για τη Διαιτησία και την ένσταση κατά της υποχρεωτικότητας της Διαιτησίας. Επίσης δήλωσε ότι ο ΠΑΣΙΠΣ, λόγω του καταστατικού του, ναι μεν έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη του συνδικαλισμού στον κλάδο των ιδιωτικών παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, πλην όμως μέλη του μπορούν να είναι μόνον εργοδότες που ασκούν το επάγγελμα του ιδιοκτήτη παιδικού σταθμού. Κατόπιν τούτου, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει νηπιαγωγεία.

δ) Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του ΣΙΕΙΕ και του ΠΑΣΙΠΣ δήλωσαν από κοινού ότι η αποδοχή του αιτήματος της αναβολής, όταν υποβάλλεται λόγω αντικειμενικού κωλύματος του πληρεξουσίου, εάν εξαρτάται από τη συναίνεση της εργατικής πλευράς, καταλήγει σε τιμωρία του συλλογικού οργάνου που ο πληρεξούσιος εκπροσωπεί.

Λοιποί εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς δεν παρέστησαν, παρ' ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εγγράφως.

ε) Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς (ΟΙΕΛΕ) παρέπεμψαν, σε σχέση με τα ανωτέρω, στα παλαιότερα υπομνήματα που κατέθεσαν και στις δηλώσεις τους στο Πρακτικό ανάδειξης Διαιτητή. Υποστήριξαν τη νομιμότητα της προσφυγής και τις διεκδικήσεις τους και δεσμεύτηκαν να υποβάλουν υπόμνημα αντίκρουσης των ενστάσεων της εργοδοτικής πλευράς. Επίσης, παρείχαν διευκρινίσεις στη Διαιτητή επί των αιτημάτων τους και απάντησαν σε ερωτήσεις της για δεδομένα και θέματα του κλάδου.


Ως Διαιτητής, ζήτησα να δοθεί η αιτηθείσα ολιγοήμερη παράταση της Διαιτησίας και να γίνει και νέα συνάντηση, στην οποία να έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν οι νέοι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς και, επίσης, να γίνουν και κατ' ιδίαν συναντήσεις με τα μέρη. Η εργατική πλευρά απεδέχθη το αίτημα για νέα κοινή συνάντηση με ανάλογη παράταση της διαδικασίας της Διαιτησίας και συμφωνήθηκε η νέα κοινή συνάντηση Διαιτησίας και οι κατ' ιδίαν συναντήσεις με κάθε πλευρά να γίνουν στις 17-6-2010. Κατόπιν της παρατάσεως αυτής, η εργατική πλευρό ζήτησε η Δ.Α. να εκδοθεί το αργότερο στις 21-6-2010.

16.     Τις διευκρινίσεις, τις οποίες μου έδωσαν τα μέρη επί των θέσεων τους κατά τις κατ' ιδίαν συναντήσεις μου με την εργατική και αντιστοίχως με την εργοδοτική πλευρά, που προηγήθηκαν της β' κοινής συνάντησης Διαιτησίας, στις 17-6-2010.

17.     Τις θέσεις των μερών στη β' κοινή συνάντηση Διαιτησίας. Κατά τη συνάντηση αυτή, όπως προκύπτει από το οικείο πρακτικό Διαιτησίας της 17/6/2010, παρέστησαν από μεν την εργατική πλευρά εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ, από δε την εργοδοτική εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του ΣΙΕΙΕ, του ΠΑΣΙΠΣ και του νέου ΣΙΠΣΝΕ. Εκπρόσωποι του Σωματείου Επαγγελματιών Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας-Θράκης, παρ' ότι προσκλήθηκαν, δεν παρέστησαν.

Οι κύριες θέσεις των παρισταμένων μερών εστιάστηκαν στα εξής:

-          Στις ενστάσεις των εκπροσώπων της εργοδοτικής πλευράς επί της νομιμότητας της διαδικασίας, διότι κατ' αυτούς έχει ήδη κριθεί, από την Α.Π. 1469/84, ότι τα ζητήματα που θέτει η εργατική πλευρά δεν μπορούν να λυθούν με ΣΣΕ. Στο αίτημα τους να ανασταλεί η διαδικασία μέχρι να εκδοθεί η σχετική δικαστική απόφαση περί της νομιμότητας της προηγούμενης Δ.Α, αλλά και να διατυπώσει γνώμη η Διαιτητής επί όλων αυτών, σε επόμενη συνάντηση, πριν εκδώσει την Απόφαση της. . Επιπροσθέτως, ο ΠΑΣΙΠΣ επανέλαβε την επιφύλαξη για την αρμοδιότητα του, την οποία είχε δηλώσει και στην προηγούμενη συνάντηση Διαιτησίας.

-          Επ' αυτών, ως Διαιτητής, δήλωσα ότι δεν μπορώ να διαμορφώσω γνώμη επί του τύπου και της ουσίας της υπόθεσης, πριν να έχω στη διάθεση μου όλα τα σχετικό έγγραφα και γνωμοδοτήσεις (που θα καταθέσουν τα μέρη με τα υπομνήματα τους) και ότι τη γνώμη μου επί όλων αυτών θα την εκφράσω με την έκδοση της Δ.Α.

-    Η εργατική πλευρά δήλωσε ότι νόμιμα προσέφυγε στη Διαιτησία, αφού
διαπιστώθηκε άρνηση Μεσολάβησης από την εργοδοτική πλευρά. Επίσης δήλωσε,
μεταξύ άλλων, ότι δεν αποδέχεται την αναστολή της διαδικασίας μέχρι να εκδοθεί η
δικαστική απόφαση για την προηγούμενη Δ.Α. Δήλωσε επίσης ότι δεν αλλάζουν τα
αιτήματα   της   εργατικής   πλευράς,   με   εξαίρεση   το   θέμα   της   συνδικαλιστικής


συνδρομής και τον διαχωρισμό των σχολείων ανάλογα με τις αυξήσεις διδάκτρων (επίδομα σχολείου). Τέλος τόνισε ότι εμμένει στο αίτημα για γενική αύξηση αποδοχών και για την ωριαία αντιμισθία που αφορά στην πρόσθετη απασχόληση των εκπαιδευτικών.

-  Κατόπιν αυτών, ζήτησα υπομνήματα των μερών, τα οποία να υποβληθούν μέχρι την
Τετάρτη 23/6/2010 και ώρα 12.00, επιφυλάχθηκα δε να λάβω τα υπομνήματα και,
εφόσον χρειαστεί, να ζητήσω περαιτέρω διευκρινίσεις από τα μέρη, προκειμένου να
εκδώσω την Απόφαση μου με βάση όσα ήδη ελέχθησαν και τα δεδομένα του
φακέλου, σε εύλογο χρόνο από τη λήψη των υπομνημάτων.

18.      Το από 21/6/2010 έγγραφο της ΟΙΕΛΕ, με το οποίο ζητήθηκε αναβολή της προθεσμίας υποβολής των υπομνημάτων μέχρι την 1/7/2010, λόγω απουσίας του νομικού συμβούλου της στο εξωτερικό.

19.      Το αρ. πρωτ. 1197/22/06/2010 έγγραφο μου, με το οποίο κάνω δεκτό το αίτημα της εργατικής πλευράς και παρατείνω αντιστοίχως την προθεσμία υποβολής των υπομνημάτων όλων των μερών μέχρι την 1/7/2020 και ώρα 12.00.

20.      Τα πολυσέλιδα και λεπτομερή υπομνήματα, που οι οργανώσεις ΣΙΕΙΕ, Νέο ΣΙΠΣΝΕ και ΟΙΕΛΕ κατέθεσαν στη Διαιτησία και τα σε αυτά συνημμένα, με τα οποία ανακεφαλαιώνουν, τεκμηριώνουν και διευκρινίζουν τις εκατέρωθεν θέσεις και προτάσεις τους.

Ειδικότερα:

-  Το με αρ. πρωτ. 1289/30-6-2010 Υπόμνημα του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών
Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (ΣΙΕΙΕ) και τα σε αυτό συνημμένα, προς τεκμηρίωση των
θέσεων του, ήτοι:

·         τις γνωμοδοτήσεις των Καθηγητών του Εργατικού Δικαίου κ.κ. Ληξουριώτη (σχετικά με την εργοδοτική ιδιότητα και ικανότητα του ΣΙΕΙΕ και τη φύση της εξομοίωσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με τους Δημόσιους, που κατά τη γνωμοδότηση δεν αφήνει περιθώριο συλλογικής διαπραγμάτευσης, Μεσολάβησης και Διαιτησίας επί των εξαντλητικά ρυθμιζόμενων από τον νόμο όρων αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών) και Λεβέντη (σχετικά με την εργοδοτική ιδιότητα και ικανότητα του ΣΙΕΙΕ), προς στήριξη των νομικών θέσεων και ενστάσεων του ΣΙΕΙΕ για το κατ' αυτόν τυπικά και ουσιαστικά απαράδεκτο της υπό κρίση συλλογικής διαφοράς,

·         το από 28-4-2010 έγγραφο του υπουργείου Παιδείας (ΠΕ & ΔΕ Αττικής) περί περικοπής νομίμων αποδοχών ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε εφαρμογή οδηγιών του ΓΛΚ για την εισοδηματική πολιτική έτους 2010,


·         αποφάσεις του Υφυπουργού Εμπορίου για την αύξηση των διδάκτρων έτους 2009-2010 βάσει του μαθηματικού τύπου,

·         εκτιμήσεις του ΣΙΕΙΕ για το υψηλό κόστος της παροχής που χορήγησε στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς η 59/2008 ΔΑ (έκπτωση διδάκτρων για τα παιδιά των εκπαιδευτικών),

·         ισολογισμούς ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για τις χρήσεις 2008 (από 1/1-31/12/2008 ή από Ιούλιο 2008-Ιούνιο 2009), στις οποίες εμφανίζονται ζημιογόνα αποτελέσματα, καθώς και

·         δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με τις εγγραφές μαθητών και τις προοπτικές του κλάδου για την προσεχή χρονιά.

 

-          Το με αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 1319/1-7-2010 Υπόμνημα του Νέου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδας (Νέο ΣΙΠΣΝΕ), με το οποίο η εν λόγω εργοδοτική οργάνωση θέτει ζήτημα παραδεκτού της πράξης παραπομπής στη Διαιτησία και ζητεί τοποθέτηση της Διαιτητού επ' αυτού. Κατά τα λοιπά υποστηρίζει, όπως και ο ΣΙΕΙΕ, ότι οι διεκδικήσεις της ΟΙΕΛΕ βρίσκονται εκτός πεδίου συλλογικών διαπραγματεύσεων, Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Στο υπόμνημα αυτό επισυνάπτονται στοιχεία νομοθεσίας, γνωμοδοτήσεων και νομολογίας επί μισθολογικών, ασφαλιστικών κλπ. θεμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

-          Το με αρ. πρωτ. 1318/1-7-2010 υπόμνημα της ΟΙΕΛΕ και τα σε αυτό συνημμένα, προς τεκμηρίωση των επιμέρους διεκδικήσεων και των θέσεων της για τη νομιμότητα της προσφυγής, ήτοι:

 

·         την από 1-10-2008 έκθεση Μεσολάβησης του Μεσολαβητή κ. Τσακίρη, η οποία τοποθετείται επί των νομικών ενστάσεων που είχε θέσει ο ΣΙΕΙΕ και κατά τη Μεσολάβηση έτους 2008.

·         το από 8-9-2008 υπόμνημα της ΟΙΕΛΕ, σχετικά με την εργοδοτική ιδιότητα και ικανότητα του ΣΙΕΙΕ να διαπραγματευθεί και να υπογράψει ΣΣΕ.

·         έγγραφα του ΣΙΕΙΕ και του ΓΛΚ σχετικά με την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009 στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς,

·         ανακοίνωση του ΣΙΕΙΕ (15-3-2010) σχετικό με επιβαλλόμενες από την εξομοίωση και την εισοδηματική πολιτική έτους 2010, περικοπές στις νόμιμες αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών,

·         έγγραφο του ΣΙΕΙΕ για θέματα εφαρμογής της χορηγηθείσας από την 59/2008 ΔΑ έκπτωσης των διδάκτρων για τα παιδιά των εκπαιδευτικών,

·         αναλυτικούς πίνακες σχετικούς με τον υπολογισμό των διδάκτρων για τις ενδιάμεσες τάξεις, με βάση τον Ν. 3279/2004 και τον σχετικό μαθηματικό


τύπο (στοιχεία 2004-2009). Επίσης αναλυτικά στοιχεία της Γ.Γ. Εμπορίου για τη μεταβολή των διδάκτρων το έτος 2009-2010, δεδομένα, πίνακες και διαγράμματα για τη διαχρονική εξέλιξη των διδάκτρων στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και των αμοιβών των εκπαιδευτικών στο διάστημα 2004-2009, προκειμένου να καταδείξει, μεταξύ άλλων, ότι οι αυξήσεις των διδάκτρων όλων των τάξεων ήσαν υπερδιπλάσιες των αυξήσεων αποδοχών των εκπαιδευτικών,

·        λοιπά έγγραφα για τις αυξήσεις διδάκτρων και αποδοχών, καθώς και το από 30-6-1993 Πρακτικό Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνοαμερικανικού εκπαιδευτικού Ιδρύματος και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών λειτουργών του Κολλεγίου Αθηνών, με το οποίο ρυθμίζονται από τα μέρη θέματα καθορισμού και αμοιβής της πρόσθετης απασχόλησης, συναφή με το αντίστοιχο αίτημα της ΟΙΕΛΕ στην παρούσα συλλογική διαφορά.

Με εντολή μου, τα ανωτέρω υπομνήματα, μαζί με τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα, κοινοποιήθηκαν από τη Γραμματεία του ΟΜΕΔ αυθημερόν σε όλα τα ενεχόμενα μέρη, για ενημέρωση τους.

21.     Την 25/2004 Απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου, η οποία έκρινε τη Διαιτησία του Ν. 1876/90 ως συμβατή με το Σύνταγμα (άρθρα 22 παρ. 2, 43 παρ. 2, 4 παρ. 1 τ Σ) και ότι αυτή δεν προσκρούει στα άρθρα 5 και 8 της 154/1981 ΔΣΕ, ούτε θίγει το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

22.     Ότι η αιτηθείσα από την εργοδοτική πλευρά αναβολή της παρούσας Διαιτησίας λόγω επικείμενης έκδοσης Απόφασης επί της εκδικασθείσας αγωγής ακύρωσης της 59/2008 ΔΑ, δεν μπορεί να γίνει δεκτή, ελλείψει ρητής περί του αντιθέτου συναίνεσης και των δυο μερών, διότι δεν είναι συγκεκριμένος και σε εύλογη προθεσμία ορατός ο χρόνος έκδοσης της εν λόγω πρωτόδικης Απόφασης, σε σχέση με τις ενδεικτικές, αλλά ευλόγως ταχείες προθεσμίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας της Διαιτησίας, ώστε αυτή η Απόφαση να ληφθεί εγκαίρως υπόψη από τα μέρη και τη Διαιτητή. Άλλωστε, σε συνδυασμό με τα όσα ήδη επισήμανα και στο σημείο 7 ανωτέρω, σύμφωνα με την Μον. Πρωτ. 9798/09 (ασφαλιστικό μέτρα), (ΔΕΝ 66/2010,τ,χ. 1551, σελ. 30-32), ακόμη και η επίκληση εκκρεμοδικίας μπορεί μεν να έχει ως συνέπεια την αναστολή επομένης όμοιας δίκης, όχι όμως και την αναστολή της διαδικασίας Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

23.   Ότι το αίτημα της εργοδοτικής πλευράς για αναστολή των διαδικασιών
Διαιτησίας, λόγω επικείμενης τροποποίησης τους, όπως αυτή προαναγγέλλεται στο
άρθρο 2 παρ, 9 Ν. 3845/2010, δεν μπορεί να υιοθετηθεί, ελλείψει ρητής περί του
αντιθέτου συμφωνίας των εδω ενεχόμενων μερών. Ως Διαιτητής και λειτουργός του


Ν. 1876/90, υποχρεούμαι να τηρώ τον ισχύοντα νόμο και τις διαδικασίες του ως έχουν, μέχρις ότου αυτές ρητώς τροποποιηθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν από νέες διατάξεις.

24.     Ότι, βάσει του κατατεθέντος με αρ. πρωτ. 1080/9-6-2010 Καταστατικού του (Κεφ. Β' άρθρο 5), ο ΠΑΣΙΠΣ δεν μπορεί να έχει μέλη του φυσικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες νηπιαγωγείων ή επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που να λειτουργούν ως νηπιαγωγεία. Με δεδομένο ότι η υπό εξέταση ρύθμιση ανήκει στις ΣΣΕ του εδαφ. δ παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 1876/90, (εθνική ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ, στον κλάδο της γενικής ιδιωτικής εκπαίδευσης), υπό την προϋπόθεση ότι ο ΠΑΣΙΠΣ δεν έχει ως μέλη επιχειρήσεις παιδικών σταθμών, στο πλαίσιο των οποίων να λειτουργούν και εκμεταλλεύσεις νηπιαγωγείων, η υπό συζήτηση Διαιτητική Απόφαση δεν θα τον αφορά και δεν θα έχει καμία συνέπεια για τα μέλη του. Τα αυτά ισχύουν και για το Σωματείο Επαγγελματιών Ιδιωτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσ/νίκης & Μακεδονίας Θράκης, το οποίο δεν προσήλθε στις συναντήσεις Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ούτε κατέθεσε το καταστατικό του, παρ' ότι εγγράφως προσκλήθηκε προς τούτο. Οι οργανώσεις ΟΙΕΛΕ, ΣΙΕΙΕ (βάσει του σκεπτικού της 59/2008 ΔΑ για τα θέματα αρμοδιότητας και ικανότητας του) και νέο ΣΙΠΣΝΕ, θεωρούνται καθ' όλα αρμόδιες και ικανές να διαπραγματευθούν και να συνάψουν ΣΣΕ στο πεδίο ισχύος της αιτουμένης ρύθμισης.

25.     'Οτι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μαθητών σε ιδιωτικά δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια παρουσιάζει αυξητική τόση (συνολικά από 80.477 το 2007 - 2008 αυξήθηκε σε 81.861 το 2008 - 2009), ενώ η καθιέρωση της υποχρεωτικής φοίτησης των 5χρονων σε νηπιαγωγεία εκτίναξε τον αριθμό των μαθητών σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία από 5.336 το 2008 σε 9.488 το 2009. Η κατά 77,8% αύξηση των μαθητών των ιδιωτικών νηπιαγωγείων το 2009 έναντι του 2008 οφείλεται στις ελλείψεις των δημοσίων νηπιαγωγείων (τόσο σε ικανό αριθμό σχολικών μονάδων για να δεχθούν τα επιπλέον παιδιά όσο και στις υπάρχουσες υποδομές των δημοσίων νηπιαγωγείων).

26.     Ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης, ενδέχεται να πληγούν τα ιδιωτικά σχολεία που απευθύνονται σε μεσαία οικονομικά στρώματα, λόγω της σημαντικής περικοπής των εισοδημάτων αυτών των στρωμάτων από τα έκτακτα μέτρα, την αυξημένη έμμεση φορολογία και τον υψηλό πληθωρισμό . Ωστόσο, το πρόσφατο «πάγωμα», με νομοθετική ρύθμιση, των διδάκτρων εισαγωγικών και ενδιάμεσων τάξεων, ανεξαρτήτως ωρών και πρόσθετων προγραμμάτων (εξαιρουμένου του κόστους μεταφοράς, με πλαφόν αύξησης 40 ευρώ/μαθητή ετησίως) για την προσεχή σχολική χρονιά 2010-2011, αναμένεται να λειτουργήσει θετικά και να περιορίσει την όποια μετακίνηση μαθητών προς το δημόσιο σχολείο.


27.  Την πρόσφατα (Μάρτιος 2010) δημοσιοποιημένη μελέτη της ΙCAP για τον κλάδο
της γενικής ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:

- το μερίδιο των μαθητών ιδιωτικών σχολείων στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού
(πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) κυμαίνεται από 6,1% έως 6,7% την
τελευταία δεκαετία.

-   αν και τα τελευταία χρόνια ο συνολικός κύκλος εργασιών των ιδιωτικών
εκπαιδευτηρίων αυξάνεται με ρυθμούς υψηλότερους του πληθωρισμού, η
κερδοφορία παραμένει σε σχετικό χαμηλά επίπεδα: το περιθώριο
EBITDA (κέρδη προ
φόρων τόκων και αποσβέσεων) του κλάδου ήταν 7,9% (Μέσος όρος για το 2004-
2008).

-    βάσει των στοιχείων ομαδοποιημένου ισολογισμού αντιπροσωπευτικού δείγματος επιχειρήσεων (ΑΕ και ΕΠΕ) του κλάδου, ο κύκλος εργασιών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων αυξήθηκε κατά 10,7% το 2008, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ρυθμό υψηλότερο της αντίστοιχης μεταβολής του κόστους. Αυτό οδήγησε σε σημαντική αύξηση του μικτού περιθωρίου (το μικτό κέρδος του δείγματος των 34 εταιρειών αυξήθηκε κατά 24,2% την περίοδο 2007-2008). Η βελτίωση των παραπάνω μεγεθών υπερκάλυψε τόσο τη σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών, όσο και των λειτουργικών εξόδων και οδήγησε στην εμφάνιση θετικού λειτουργικού αποτελέσματος το 2008. Τα EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 52,2% και το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου) ήταν θετικό το 2008, έναντι αντίστοιχης ζημίας του 2007.

-    σύμφωνα με εκπροσώπους της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η παγκόσμια οικονομική κρίση ενδέχεται να επηρεάσει και τον κλάδο τους. Ωστόσο, επειδή η ζήτηση για ιδιωτική εκπαίδευση είναι σχετικά ανελαστική και υπερβάλλουσα και η εκπαίδευση είναι από τους καθοριστικότερους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινωνίας και της οικονομικής ανάπτυξης, αναμένεται ότι τα παραπάνω θα περιορίσουν τις αρνητικές επιδράσεις της γενικευμένης οικονομικής κρίσης στον συγκεκριμένο κλάδο.

Στοιχεία αποτελεσμάτων έτους 2009 δεν περιλαμβάνοντο στην εν λόγω μελέτη.

28.  Ότι ο πληθωρισμός ανήλθε σε 5,4% τον Μάιο 2010, σύμφωνα με στοιχεία της
ΕΛ.ΣΤ.Α, παρ' ότι το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης
(ΕΠΣΑ, Ιανουάριος 2010) προέβλεπε ότι ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός θα ήταν
1,4%, σχεδόν στα επίπεδα του 2009, ενώ η Ετήσια έκθεση του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμούσε τον πληθωρισμό έτους 2010, σε μέσα επίπεδα, σε
3%. Με βάση στοιχεία της
Eurostat, ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης κινείτο τον
Μάιο, σε μέσα επίπεδα, στο 1,6% και για το σύνολο Ε.Ε-27, σε 2%.


29.    Ότι, οι αιτούμενες από την ΟΙΕΛΕ αυξήσεις και ρυθμίσεις αναφέρονται μεν στο εκπαιδευτικό έτος 2009-2010, κατ' ουσία όμως καλύπτουν το έτος 2010, εφόσον η αορίστου διαρκείας προηγούμενη ρύθμιση (59/2008 ΔΑ) καταγγέλθηκε στις 3-2-2010. Η νέα ρύθμιση θα αφορά, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, στο έτος 2010, με απώτερη νόμιμη αναδρομική ισχύ την ημέρα της καταγγελίας της προηγούμενης ρύθμισης, δηλ. τις 3-2-2010. Τυχόν εκκρεμότητες ή ενστάσεις, τις οποίες εγείρει η εργατική πλευρά για τον τρόπο χορήγησης της εισοδηματικής πολιτικής έτους 2009 στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, σε εφαρμογή της παρ. 3 άρθρου 17 Ν.3758/2009, εκ των πραγμάτων εκφεύγουν του εύρους παρέμβασης και του αντικειμένου της υπό συζήτηση Απόφασης.

30.    Το πρόσφατα νομοθετηθέν πάγωμα των διδάκτρων των ιδιωτικών σχολείων, για τις εισαγωγικές και για όλες τις τάξεις, κατά το επόμενο διδακτικό έτος 2010-2011, για λόγους προφανούς κοινωνικού συμφέροντος, το οποίο επικροτήθηκε και από την ΟΙΕΛΕ.

31.    Τις αλλαγές που επήλθαν πρόσφατα στο καθεστώς πρόσληψης, απασχόλησης και λύσης της σχέσης εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών, σε σύγκριση με τις αλλαγές για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς του Δημοσίου, με τον Ν. 3848/2010.

32.   Ότι, με βάση την ερμηνεία του όρθρου 36 παρ. 1 Ν 682/77 από την υπ' αριθμ.
1469/1984  Απόφαση  της  Ολομελείας του  Αρείου   Πάγου,   η   εν  λόγω  διάταξη
«καθιερώνει ως προς την μισθοδοσίαν των λειτουργών τούτων,, ίδιον μισθολογικόν
καθεστώς διάφορον  του  κατά   την εργατικήν  νομοθεσίαν  (νόμους-υπουργικάς
αποφάσεις-συλλογικάς συμβάσεις και διαιτητικάς αποφάσεις)».

Κατά την ίδια Απόφαση «η χρήσις της λέξεως "τουλάχιστον" εγένετο το μεν προς καθορισμόν των κατωτάτων ορίων, μέχρις ων (κατ'ελάχιστον) ηδύναντο να συνομολογηθώσιν μετά των εργοδοτών των αι πάσης φύσεως αποδοχαί των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών, το δε προς υποδήλωσιν της ελευθερίας των συμβαλλομένων όπως συνομολογούν αποδοχός μείζονος των εις τους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς καταβαλλομένων, ουδόλως δ' εσκοπήθη, δια της χρησιμοποιήσεως της λέξεως ταύτης, είτε η διάσπασις του ως άνω καθιερωθέντος συστήματος μισθοδοσίας των λειτουργών της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, είτε η δημιουργία νομοθετικώς προνομιούχου τάξεως μισθωτών, ων η ρύθμισις των αποδοχών θα εθεμελιούτο επί δύο νομοθετικών βάσεων, ήτοι της τε ρυθμιζούσης την μισθοδοσίαν των δημοσίων υπαλλήλων και της εργατικής νομοθεσίας, αναλόγως του εκάστοτε υπέρτερου ύψους των εκ της μιας ή της ετέρας ληπτέων αποδοχών», (οι υπογραμμίσεις δικές μου, Β.Γ)


Με βάση τα παραπάνω, η ερμηνεία του όρου «τουλάχιστον» (άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 682/77) από την 1469/1984 Απόφαση Ολομελείας του Α.Π, χωρίς να αποκλείει την περαιτέρω διαπραγμάτευση και ευνοϊκότερη διαμόρφωση των νομίμων αποδοχών, σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο, εφόσον αυτές ορίζονται ως ελάχιστα και όχι ως μέγιστα για τη συγκεκριμένη κατηγορία μισθωτών, θέτει τις ακόλουθες δεσμευτικές προϋποθέσεις, οι οποίες λειτουργούν σωρευτικά:

α) κατά τον προσδιορισμό των νομίμων αποδοχών, που ήδη εξομοιούνται στο σύνολο τους ως ελάχιστες νόμιμες (και όχι ως καταβαλλόμενα) με τις αντίστοιχες των δημόσιων εκπαιδευτικών, ισχύει η αρχή της ενότητας των μισθολογικών ρυθμίσεων, η οποία δεν επιτρέπει επιλεκτική αλλοίωση-αντικατάσταση-συμπλήρωση των αποδοχών αυτών, με αντίστοιχα επιδόματα που προσιδιάζουν στα εφαρμοζόμενα βάσει νόμων, Υ.Α, ΣΣΕ ή Δ.Α. στον ιδιωτικό τομέα.

β) η εξομοίωση δεν επιτρέπεται να δημιουργεί μια προνομιούχο κατηγορία μισθωτών, η οποία αφ' ενός θα αμείβεται με βάση τα ισχύοντα στον Δημόσιο τομέα (Ενιαίο Μισθολόγιο, επιδόματα, προσαυξήσεις κλπ) αφ' ετέρου, εκ παραλλήλου και επιπλέον αυτών, θα λαμβάνει, επικαλούμενη διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα Αδείας, λοιπά επιδόματα, παροχές και προσαυξήσεις υπερωριών που χορηγούνται βάσει του κοινού εργατικού δικαίου στον ιδιωτικό τομέα., ανάλογα με το υπέρτερο κάθε φορά ύψος της μιας ή της άλλης των ληπτέων αποδοχών.

γ) δεν είναι αποδεκτό οι κατά τα ανωτέρω νόμιμες αποδοχές να αποκομίζουν τις μισθολογικές αυξήσεις και τις παροχές της εκάστοτε εισοδηματικής πολιτικής και, επιπλέον και για την ίδια αιτία, αυξήσεις και μισθολογικές παροχές που να απορρέουν από όμοιας έκτασης ΣΣΕ ή Δ.Α.

33. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, η υπό συζήτηση Δ.Α. συρρέει χρονικό με την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010 (Ν. 3833/4ΟΑ'/15-3-2010 και Ν. 3845/65Α/6-5-2010), από την οποία δεν έχει, βεβαίως, τεθεί θέμα χορήγησης αυξήσεων ή άλλων παροχών στους δημόσιους εκπαιδευτικούς. Αντιθέτως, με την επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος και της συνακόλουθης λήψης επειγόντων μέτρων εκτάκτου ανάγκης για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, τέθηκε και θέμα περικοπών στις νόμιμες αποδοχές (επιδόματα, δώρα κλπ) των δημόσιων εκπαιδευτικών, σε σχέση με τα επίπεδα στα οποία αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2009.

Εάν υιοθετείτο η άποψη περί πλήρους και απόλυτης εξομοίωσης (όχι μόνο ως προς τα ελάχιστα, αλλά και ως προς τα μέγιστα) των νομίμων αποδοχών των ιδιωτικών


εκπαιδευτικών με τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές και στις νόμιμες αποδοχές των εδω υπαγόμενων μισθωτών.

Η άποψη αυτή βασίζεται κυρίως στη διάταξη του άρθρου 1 Ν.Δ. 3855/1958, σύμφωνα με την οποία «αι αποδοχαί του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων παρακολουθούν τις αποδοχές μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων (πολυετίας, ευδόκιμης παραμονής εν τω αυτώ βαθμώ, ακριβείας, ειδικού επιδόματος κλπ.) ως και τας εκάστοτε αυξομειώσεις των εν ενεργεία ομοιοβάθμων των δημοσίων εκπαιδευτικών λειτουργών».

Όμως, η εν λόγω διάταξη αντικαταστάθηκε από την  παρ. 1 άρθρου 36 Ν. 682/77, (μεταγενέστερου   του   Συντάγματος  του   1975),   κατά  την  οποία   «οι  ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς μετά των πάσης φύσεως   επιδομάτων   των   ομοιοβάθμων   των   δημοσίων   εκπαιδευτικών»,   και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7  Ν.817/1978   «συμπεριλαμβανομένου του ειδικού επιδόματος το οποίον προβλέπεται από τις παρ. 2 του άρθρου 6 Ν. 754/1978»..

Η απόλυτη εξομοίωση,1 νοούμενη αμφίπλευρα και ως υποχρέωση μείωσης των νομίμων αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, σε απόλυτη συμμόρφωση με τα εκάστοτε ισχύοντα για τους ομοιοβάθμους τους δημόσιους εκπαιδευτικούς, κατά τη γνώμη μου αντίκειται στο μείζον κριτήριο ερμηνείας της παρ. 1 άρθρου 36 Ν. 682/77 από την Α.Π. 1469/1984, δηλαδή στον ίδιο τον λόγο θέσπισης της εξομοίωσης αυτής: Η εξομοίωση εκλαμβάνεται, από την εν λόγω Απόφαση Α.Π, ως ασφαλιστική δικλείδα προαγωγής των οικονομικών και βαθμολογικών συμφερόντων των εκπαιδευτικών λειτουργών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, «επί τω σκοπώ εξυψώσεως του κλάδου και τονώσεως του ζήλου τους».

Τούτο ωστόσο δεν επιτρέπει την επίκληση της εξομοίωσης και για τη μείωση των υφιστάμενων νομίμων αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών, προς εξυπηρέτηση άσχετων με τα συμφέροντα αυτά, δημοσιονομικών προτεραιοτήτων της εισοδηματικής πολιτικής στη σημερινή συγκυρία. Οι περικοπές επιδομάτων, παροχών κλπ. βάσει της εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010, αποβλέπουν ρητώς και πρωτίστως στη δραστική εξοικονόμηση δαπανών του Δημοσίου ως εργοδότη και στην εξοικονόμηση δαπανών των εργοδοτών-νομικών προσώπων που βαρύνουν, άμεσα ή έμμεσα, τον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ με επιδότηση-πλειοψηφική συμμετοχή Δημοσίου κλπ).

Ως έκτακτα και αμφιμερούς ενέργειας μέτρα, οι οικείες διατάξεις των Ν. 3833/2010 και Ν. 3845/2010, θα πρέπει να τύχουν στενής ερμηνείας ως προς το άλλωστε ρητώς

1 Ας σημειωθεί ότι με βάση τις 2714/2009 ΣΤΕ και 2715/2009 ΣΤΕ, η μισθολογική εξομοίωση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου δεν συνεπάγεται και την κοινωνική-ασφαλιστική εξομοίωση των δυο αυτών κατηγοριών.


προσδιοριζόμενο πεδίο ισχύος τους, χωρίς άμεση ή έμμεση επέκταση, με όχημα την εξομοίωση, σε μισθωτούς οι οποίοι δεν μισθοδοτούνται από το Δημόσιο και που, σε κάθε περίπτωση, δεν βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Την άποψη αυτή φαίνεται να υιοθετεί το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με δηλώσεις της Υπουργού και με την από 21/03/2010 Ανακοίνωση Τύπου, σύμφωνα με την οποία «Ο νόμος για την εισοδηματική πολιτική αφορά στο δημόσιο τομέα για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περικοπή αποδοχών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα,, προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Ως εκ τούτου το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του θα σταματήσει κάθε προσπάθεια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων προς αυτή την κατεύθυνση.»

Περαιτέρω, ο ειδικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας κ. Μιχάλης Κοντογιάννης με το από 22-3-2010 έγγραφο του προς τους περιφερειακούς διευθυντές, ζήτησε τον έλεγχο των μισθολογικών καταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων μέχρι τις 26 Μαρτίου, επισημαίνοντας ότι «οποιαδήποτε περικοπή μισθού αντίκειται στη νομοθεσία».

Τέλος, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος, με δηλώσεις του για το θέμα (Καθημερινή, 23-3-2010), εξέφρασε την άποψη ότι «η μη καταβολή ή η περικοπή του 14ου μισθού συνιστά παραβίαση της νομιμότητας και επιφέρει κυρώσεις, καθώς στερεί από τους εργαζομένους νομοθετημένες απολαβές και από τα ασφαλιστικά ταμεία νομοθετημένους πόρους. Το Υπουργείο και οι ελεγκτικοί του μηχανισμοί, με διεξοδικούς ελέγχους στις ατομικές συμβάσεις και στους όρους εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, θα εξασφαλίσουν την πλήρη και εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία».

Αντιθέτως, με το κατατεθέν ως συνημμένο στο υπόμνημα του ΣΙΕΙΕ από 28-4-2010 έγγραφο του 3ου Γραφείου Π.Ε Πειραιά, και σε εφαρμογή του 2/14924/022/01-4-2010 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ζητείται περικοπή του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κατά 12%.

34. Ότι, με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα και την ερμηνεία του άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 682/77 από την 1469/1984 Απόφαση Ολομελείας του Α.Π. :

-    η επίκληση της εξομοίωσης δεν νομιμοποιεί κατά τη γνώμη μου και περικοπή των νομίμων αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, σε εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010.

-    δεν μπορεί να αποκλεισθεί η σε ευνοϊκότερη βάση ρύθμιση των νομίμων αποδοχών των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών και η ένταξη αντίστοιχων ρυθμίσεων, ως


αδιάσπαστο σύνολο, στο πλαίσιο μιας Εθνικής ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ στον κλάδο της πρωτοβάθμισας και δευτεροβάθμιας Γενικής ιδιωτικής Εκπαίδευσης ή όμοιας έκτασης Δ.Α, με προϋπόθεση τη μη διάρρηξη της αρχής της μισθολογικής ενότητας.

-   από τις τυχόν ευνοϊκότερες συμβατικές ρυθμίσεις, δεν τίθεται ζήτημα άνισης
μεταχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Η άνιση μεταχείριση έχει νομική
υπόσταση μόνο σε επιχειρησιακό επίπεδο, εφόσον οι εν λόγω μισθωτοί θα ήταν
πλήρως συγκρίσιμοι και θα απασχολούντο από τον ίδιο εργοδότη. Ήδη, στο πλαίσιο
της κείμενης νομοθεσίας και της κατά τα ανωτέρω εξομοίωσης των ελάχιστων κατά
νόμο αποδοχών, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να λαμβάνουν -και στην πράξη
λαμβάνουν- αποδοχές και παροχές υπέρτερες των ομοιοβάθμων τους του Δημοσίου.

35.  Συνεκτιμώντας, μαζί με τα ανωτέρω προηγηθέντα,

-   τη γενικότερη οικονομική συγκυρία,

-   τις μέχρι σήμερα εξελίξεις στη διαπραγμάτευση της ΕΓΣΣΕ έτους 2010 και άλλων κλαδικών ΣΣΕ για το ίδιο έτος,

-την κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου κατά το τρέχον έτος, καθώς και τη νομοθετική ρύθμιση για πλήρες «πάγωμα» των διδάκτρων κατά το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011, προς διευκόλυνση των αντίστοιχων νοικοκυριών,

κρίνω ότι δεν είναι σκόπιμη η χορήγηση αυξήσεων για το έτος 2010 επί των νομίμων αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2009 και εξακολουθούν να ισχύουν, ούτε και η χορήγηση ή βελτίωση λοιπών παροχών, πέραν των όσων ήδη προβλέφθηκαν από την 59/2008 Δ.Α.

36.  Ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.3 Ν. 1876/90, σε συνδυασμό με την Α.Π.
223/2001, η έναρξη ισχύος της προς έκδοση Δ.Α. δύναται κατά μέγιστο να ανατρέξει
στην ημέρα της καταγγελίας της προηγούμενης ρύθμισης από την εργατική πλευρά,
δηλαδή στις 3-2-2010, ελλείψει όμως τεκμαιρόμενης σχετικής συμφωνίας των μερών,
στην επομένη της αίτησης για Μεσολάβηση, δηλαδή στις 20-2-2010 .

37.       Τον επικουρικό χαρακτήρα της Διαιτησίας του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990,
ως έσχατης λύσης για την επίλυση διαφορών συμφερόντων, που αφορούν στη
ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών,
σε υποκατάσταση της ελλείπουσας κοινής βούλησης των μερών.

Συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω σημεία του σκεπτικού και γενικότερα κάθε στοιχείο, πρακτικό, έγγραφο και επιχείρημα που κατατέθηκε και περιέχεται στους οικείους φακέλους Μεσολάβησης και Διαιτησίας,

για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ:


-   αφ' ενός της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Ελλάδας

-  των εργοδοτικών οργανώσεων «Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών
Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων», «Σωματείο Επαγγελματιών Ιδιωτικών
Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσ/νίκης & Μακεδονίας
Θράκης», «Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Νηπιαγωγείων
Ελλάδος (Νέο ΣΙΠΣΝΕ)» και «Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών
Παιδικών Σταθμών (ΠΑΣΙΠΣ)»,
αφ' ετέρου,

η οποία αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τους όρους του Ν. 682/1977 σε Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας»,

Η ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της παρούσας Δ.Α. υπάγονται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τους όρους του Ν. 682/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Άρθρο 2

Οι νόμιμες αποδοχές των υπαγόμενων στην παρούσα Απόφαση μισθωτών, ορίζονται με βάση την παρ. 1 άρθρου 36 Ν. 682/77, όπως τροποιήθηκε και ισχύει για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.

Άρθρο 3

1.         Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ως προς αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι, που προβλέπονται στην προϊσχύσασα 59/2008 Δ.Α, σε κανονισμούς εργασίας, επιχειρησιακές ρυθμίσεις, πρακτική, ατομικές συμβάσεις εργασίας κλπ, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

2.         Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την επομένη της αίτησης για Μεσολάβηση, ήτοι από τις 20-2-2010.

 

Ημερομηνία Κατάθεσης: 6 Ιουλίου 2010

 

Η ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δημιουργία νέας κατηγορίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο