ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ ΤΡΟΧΟΥ ΦΟΡΜΑΣ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών αγγειοπλαστών τροχού και φόρμας, σωληνοποιίας και εργοστασίων καλλιτεχνικής και βιοτεχνικής κεραμικής όλης της χώρας - Π.Κ.: 2/13.1.2009

Monday, December 15, 2008, 12:00 AM
  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

Στην Αθήνα σήμερα 15.12.2008, οι υπογράφοντες αφενός: 1. Ασημακόπουλος Δημήτριος και Σκορίνης Νικόλαος, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της «Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών - Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας» (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου: 2. Στουρνάρας Απόστολος και Ξενόφου Γαβριέλλα, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, ως εκπρόσωποι της «Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών Κεραμικής και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Α. Βασικά ημερομίσθια 2008
Τα βασικά ημερομίσθια των παραπάνω κατά ειδικότητα μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007 με βάση την από 4.8.2006 Σ.Σ.Ε. του κλάδου για τα έτη 2006-2007, αυξάνονται για το 2008 ως εξής:
α) Από 1.1.2008 αυξάνονται κατά 3,6%.
β) Όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,3%.

Β. Βασικά ημερομίσθια 2009
Τα ανωτέρω βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2009, αυξάνονται περαιτέρω από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,75%.

Άρθρο 2
Ειδικότητες

1. Υδρορρυθμιστές, πρακτικοί διακοσμητές ελεύθερου σχεδίου χαλκομανιών τόρνου και τροχού όλων των ειδών αγγειοπλαστικής.
2. Λασπάδες, σουρωτές, καμινευτές, εκκαμινευτές παντός τύπου κλιβάνου, τροφοδότες εκ των πρεσσών σωλήνων και λοιπών προϊόντων αγγειοπλαστικής. Μεταφορείς πυλού απασχολούμενοι με όλες τις ειδικότητες, στοιβαδόροι καθαρισμού θυρών κλιβάνου ιχνογραφικών απομιμήσεων, υαλωτές - συσκευαστές προϊόντων, άνω των 18 ετών.
3. Τυποποιοί.
4. Ψήστες τροχού φόρμας τεχνιτών ξηραντηρίων, υαλωτές προϊόντων, εργάτες πρέσσας πυλού, ανθρακείς.
5. Εργάτες χωρίς ειδικότητα, άνω των 18 ετών.

Άρθρο 3
Υπολογισμός επιδομάτων

Τα προβλεπόμενα από τις προηγούμενες Σ.Σ.Ε. του κλάδου επιδόματα υπολογίζονται επί των κάθε φορά βασικών ημερομισθίων, ήτοι:
α) Πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη τριετία και 5% για τις υπόλοιπες τρεις (3) τριετίες [σύνολο έξι (6) τριετίες]. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των προηγούμενων εργοδοτών στους οποίους απασχολήθηκαν οι εργαζόμενοι.
β) Γάμου εκ ποσοστού 10% στους έγγαμους άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους. Το παραπάνω επίδομα χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όμως όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.

Άρθρο 4

Σε κάθε περίπτωση, τα καθοριζόμενα από την παρούσα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών, δεν δύναται να είναι κατώτερα από τα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 5
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στα εργοστάσια και εργαστήρια αγγειοπλαστικής τροχού, φόρμας, σωληνοποιίας και εργαζομένων καλλιτεχνικής και βιοτεχνικής κεραμικής όλης της χώρας και τους εργαζόμενους στη διακόσμηση υαλωμένων προϊόντων είτε τα προϊόντα παράγονται από την ίδια επιχείρηση είτε τα προμηθεύονται από τρίτους, καθορίζεται σε ποσοστό 25%.
Τούτο υπολογίζεται επί των εκάστοτε ισχυόντων κατώτατων βασικών ορίων ημερομισθίων ή μισθών, όπως έχουν διαμορφωθεί.
(Σ.Σ.Ε. της 7.3.1982, Π.Κ.Υ.Ε. 57/22.4.1982, Π.Κ. Ειρηνοδικείου Αθηνών 27/3.5.1982, ανακ. κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 15218/11.5.1982).
Οι τυχόν υφιστάμενες μέχρι σήμερα συμφωνίες ή συνήθειες για το ύψος των αποδοχών δεν καταργούνται με την παρούσα.

Άρθρο 6

α) Η φόρμα που προβλέπεται από την παρ. 4 της υπ? αριθ. 56671/1963 υπουργικής απόφασης, χορηγείται κάθε χρόνο σε όλους τους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε. και αποτελείται από δύο τεμάχια (σακάκι, παντελόνι) από δίμιτο ύφασμα και ανήκει στην κυριότητα του εργοδότη.
β) Τα υποδήματα που προβλέπει η παρ. 7 της υπ? αριθ. 15478/1956 υπουργικής απόφασης για όλους τους μισθωτούς οι οποίοι πραγματοποίησαν πενήντα (50) ημερομίσθια στον ίδιο εργοδότη, πρέπει να είναι του τύπου αρβύλων του στρατού με ή χωρίς περισφύρια.

Άρθρο 7
Άδεια γάμου

Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 καθορίζεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.

Άρθρο 8
Άδεια γέννησης παιδιού

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές.

Άρθρο 9
Άδεια μητρότητας

Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες.
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993.

Άρθρο 10
Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών

Οι αποζημιώσεις του Β.Δ.16/18.7.1920, όπως διαμορφώθηκαν με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1989 (άρθρο 7), του έτους 1994 (άρθρο 6), των ετών 1998-1999 (άρθρο 4), των ετών 2000-2001 (άρθρο 5), των ετών 2002-2003 (άρθρο 4) και των ετών 2004-2005 (άρθρο 4), αυξάνονται κατά πέντε (5) ημερομίσθια, όταν οι εργατοτεχνίτες έχουν συμπληρωμένα είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) χρόνια υπηρεσίας και κατά πέντε (5) ημερομίσθια, όταν έχουν συμπληρωμένα τριάντα (30) έτη και άνω.
Μετά τις ανωτέρω βελτιώσεις, οι αποζημιώσεις καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας:

Χρόνος υπηρεσίας - Αποζημίωση
Από δύο (2) μήνες έως ένα (1) έτος: 5 ημερομίσθια
Από ένα (1) έτος συμπληρωμένο έως δύο (2) έτη: 7 ημερομίσθια
Από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη: 17 ημερομίσθια
Από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη: 30 ημερομίσθια
Από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα έως δεκαπέντε (15) έτη: 60 ημερομίσθια
Από δεκαπέντε (15) έτη συμπληρωμένα έως είκοσι (20) έτη: 100 ημερομίσθια
Από είκοσι (20) έτη συμπληρωμένα έως είκοσι πέντε (25) έτη: 120 ημερομίσθια
Από είκοσι πέντε (25) έτη συμπληρωμένα έως τριάντα (30) έτη: 145 ημερομίσθια
Από τριάντα (30) έτη συμπληρωμένα και άνω: 165 ημερομίσθια

Άρθρο 11
Ετήσια κανονική άδεια

α) Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας (Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει) με αποδοχές, καθορίζεται βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
β) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή είκοσι πέντε (25) ημερών αν εργάζεται πενθήμερο.
γ) Μετά τη συμπλήρωση 25ετούς προϋπηρεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.

Άρθρο 12
Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού

α) Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.
β) Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
γ) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
δ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
ε) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
στ) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

Άρθρο 13
Άδεια ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών

Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατ? έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω.

Άρθρο 14
Άδεια επιμέλειας παιδιού

α) Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
β) Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

Άρθρο 15
Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση
της σχολικής επίδοσης του παιδιού

Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής-τρια, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.

Άρθρο 16
Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής των ανάδοχων οικογενειών

Όλες οι διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους ανάδοχους γονείς.

Άρθρο 17
Άδεια για μετάγγιση αίματος

α) Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
β) Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

Άρθρο 18
Στήριξη οικογένειας και ενίσχυση
γυναικείας απασχόλησης

Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και διευκόλυνση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, τα μέρη συμφωνούν ότι:
Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν στη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.

Άρθρο 19
Άδεια λόγω θανάτου συγγενή

Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

Άρθρο 20
Προστασία «εξαρτημένου» εργαζόμενου

Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησής του, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.

Άρθρο 21
Άδεια λόγω AIDS

Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από aids και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.

Άρθρο 22
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής

Η δήλωση με την οποία τα μέλη του σωματείου γνωστοποιούν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής τους, όπως και η ανάκληση αυτής, μπορεί να γίνεται μέσω του σωματείου, το οποίο εξουσιοδοτείται για την παράδοση της δήλωσης αυτής στον εργοδότη. Η γνησιότητα της υπογραφής της δήλωσης αυτής βεβαιώνεται από τον πρόεδρο ή τον γενικό γραμματέα του σωματείου.

Άρθρο 23
Εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση στο ΚΑΝΕΠ - ΓΣΕΕ

Χορηγείται άδεια εννέα (9) μηνών χωρίς αποδοχές, σε εργαζόμενους-ες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ -ΓΣΕΕ). Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενους. Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση, για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόμενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.

Άρθρο 24

Εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. οι οποίοι δεν καταργούν και δεν τροποποιούνται με την παρούσα Σ.Σ.Ε.

Ισχύς της παρούσας
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.


Δημιουργία νέας κατηγορίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο