Πίνακες σύμβασης

Πίνακες σύμβασης

  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

Η συλλογική σύμβαση σε προηγούμενα έτη

Επαγγέλματα που αφορά η σύμβαση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΣΕ υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2007-2008 - Π.Κ.: 50/8.6.2007

Friday, June 08, 2007, 12:00 AM
  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

Η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη, προσκάλεσε με την από 16.2.2007 πρόσκλησή της: την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ξενοφώντος 10, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. έτους 2007 που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του ασφαλιστικού κλάδου ολόκληρης της χώρας, που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών.
Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν μεταξύ της ΟΑΣΕ και της ΕΑΕΕ που εκπροσωπεί, για τους σκοπούς της παρούσας, τις ασφαλιστικές εταιρείες - μέλη της που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Στην Αθήνα, σήμερα στις 5.6.2007, οι υπογράφοντες αφενός: Θ. Κοκκάλας, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Βασ. Σοφίας 97 και Π. Ψωμιάδης, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας 62, ενεργούντες με την ιδιότητά τους ως εξουσιοδοτημένα μέλη του Δ.Σ. του εργοδοτικού επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ξενοφώντος 10) και αφετέρου οι: Αθηνά Καραμήτρου και Γιάννης Πετσαλάκης, ενεργούντες ως πρόεδρος και οργανωτικός γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (Βησσαρίωνος 9 και Σίνα), σύμφωνα με την από 21.5.2007 απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου και ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και οι οποίες έχουν όλες τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα των άρθρων 3 και 6 του Ν.1876/1990, αποφάσισαν, συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν, με τις παραπάνω ιδιότητές τους, τη σύναψη διετούς Σ.Σ.Ε., η οποία μετά και την κωδικοποίηση της Σ.Σ.Ε. ετών 1998-1999, της Δ.Α.29/2000 και των Σ.Σ.Ε. ετών 2001-2002, 2003-2004 και 2005-2006, έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Έκταση ισχύος

Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι: α) στις επιχειρήσεις του ασφαλιστικού κλάδου ολόκληρης της χώρας που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών, σύμφωνα με το άρθρο 42ε? παρ. 5 του Ν.2190/1920 περί Α.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα και β) στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, στο Επικουρικό Κεφάλαιο, στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών.

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί

2.1. Στους ισχύοντες την 31.12.2006 βασικούς μισθούς προστίθενται δύο ακόμη κλιμάκια (36, 37) και οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για το διάστημα από 1.1.2007 μέχρι 31.12.2008 διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας βασικών μισθών 2007-2008

Κλ.

1.1.2007

1.6.2007

1.1.2008

1.6.2008

1

801

819

844

863

2

801

819

844

863

3

814

832

857

876

4

814

832

857

876

5

836

855

881

901

6

836

855

881

901

7

864

884

911

932

8

864

884

911

932

9

900

920

948

969

10

900

920

948

969

11

945

966

995

1.017

12

945

966

995

1.017

13

966

988

1.018

1.041

14

966

988

1.018

1.041

15

995

1.017

1.048

1.072

16

995

1.017

1.048

1.072

17

1.020

1.043

1.075

1.099

18

1.020

1.043

1.075

1.099

19

1.041

1.064

1.096

1.121

20

1.041

1.064

1.096

1.121

21

1.061

1.085

1.118

1.143

22

1.061

1.085

1.118

1.143

23

1.077

1.101

1.135

1.160

24

1.077

1.101

1.135

1.160

25

1.097

1.122

1.156

1.182

26

1.097

1.122

1.156

1.182

27

1.118

1.143

1.178

1.204

28

1.118

1.143

1.178

1.204

29

1.136

1.161

1.196

1.223

30

1.136

1.161

1.196

1.223

31

1.143

1.169

1.205

1.232

32

1.153

1.179

1.215

1.242

33

1.163

1.189

1.225

1.252

34

1.173

1.199

1.235

1.263

35

1.183

1.210

1.247

1.275

36

1.193

1.220

1.257

1.285

37

1.203

1.230

1.267

1.295

2.2. Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση αυτή -όποιο είναι μικρότερο- ή τυχόν ακόμη μικρότερο συγκεκριμένης επιχείρησης. Για τους απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης.

Άρθρο 3
Επιδόματα

Οι στο άρθρο 2 βασικοί μηνιαίοι μισθοί προσαυξάνονται με τα ακόλουθα επιδόματα:
1. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη: Από την 1.1.2007, μετά τη συμπλήρωση έξι (6) χρόνων υπηρεσίας, υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί του βασικού κλιμακίου και για κάθε πρόσθετο έτος υπηρεσίας κλιμακώνεται κατά μία (1) επιπλέον ποσοστιαία μονάδα μέχρι τη συμπλήρωση και του 34ου έτους (34%). Από 1.1.2005 ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν μέχρι πέντε (5) έτη απασχόληση σε άλλες επιχειρήσεις του ασφαλιστικού κλάδου.

Πίνακας ποσοστών πολυετίας

Έτη
συμπληρωμένα

Ποσοστό

Έτη
συμπληρωμένα

Ποσοστό

6

6%

22

22%

7

7%

23

23%

8

8%

24

24%

9

9%

25

25%

10

10%

26

26%

11

11%

27

27%

12

12%

28

28%

13

13%

29

29%

14

14%

30

30%

15

15%

31

31%

16

16%

32

32%

17

17%

33

33%

18

18%

34

34%

19

19%

35

34%

20

20%

36

34%

21

21%

37

34%

Η έναρξη ισχύος του ποσοστού 6% είναι η 1.1.2003 (Σ.Σ.Ε. ετών 2003-2004, άρθρο 3).
Η έναρξη ισχύος των ποσοστών 7% και 24% είναι η 1.1.2001 (Σ.Σ.Ε. ετών 2001-2002, άρθρο 3).
Η έναρξη ισχύος των ποσοστών 8% και 22% είναι η 1.7.2000 (Δ.Α.29/2000, άρθρο 3).
Η έναρξη ισχύος του ποσοστού 25% για τα έτη 25 έως και 35 είναι η 1.1.2004 (Σ.Σ.Ε. ετών 2003-2004, άρθρο 3).
Η έναρξη ισχύος των ποσοστών 26% για το έτος 26 και 27% για τα έτη από 27 έως και 35 είναι η 1.1.2005 (Σ.Σ.Ε. ετών 2005-2006, άρθρο 3).
Η έναρξη ισχύος των ποσοστών 28% και 29% για τα έτη 28 και 29 και 30% για τα έτη 30 έως και 35 είναι η 1.1.2006 (Σ.Σ.Ε. ετών 2005-2006, άρθρο 3).
Η έναρξη ισχύος των ποσοστών 31%, 32%, 33% και 34% για τα έτη 28 και 31, 32, 33 και 34 έως και 37 είναι η 1.1.2007 (Σ.Σ.Ε. ετών 2007-2008, άρθρο 3).

2. Επίδομα γάμου: Ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται από 1.1.1988 στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, έστω και αν αμφότεροι οι σύζυγοι υπάγονται στην παρούσα σύμβαση.
3. Επίδομα παιδιών: Ποσοστό 7,5% για κάθε παιδί. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας του, εφόσον φοιτά σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Από 1.1.1990 το επίδομα παιδιών καταβάλλεται σε αμφότερους τους γονείς, ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία εργάζονται και οι δύο και υπάγονται στην παρούσα σύμβαση.
Το επίδομα παιδιών καταβάλλεται από την 1.1.1988 και στις ανύπαντρες μητέρες, εφόσον δεν καταβάλλεται ήδη σύμφωνα με τα παραπάνω.
4. Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού: Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν βρεφονηπιακούς σταθμούς, χορηγούν από 1.1.2001 μηνιαίο βρεφονηπιακό επίδομα, το οποίο αναπροσαρμόζεται από 1.1.2007 σε 100,00 ευρώ για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας. Το επίδομα αυτό χορηγείται επί δώδεκα (12) μήνες κατ? ανώτατο όριο για κάθε χρόνο και με την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης μηνιαίας δαπάνης από τον βρεφονηπιακό σταθμό. Εάν καταβάλλεται μικρότερο ποσό μηνιαίως, το χορηγούμενο επίδομα περιορίζεται στο ποσό αυτό.
5. Επίδομα τέκνων με ειδικές ανάγκες: Στους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1483/1984, χορηγείται επίδομα από 1.1.2007 115,00 ευρώ και από 1.1.2008 130,00 ευρώ τον μήνα, για κάθε τέκνο τους που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.
6. Επίδομα πτυχίου: Ποσοστό 35% για τους κατόχους διδακτορικού, 30% για τους κατόχους Master?s, 22% για τους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού και ισότιμων εξωτερικού.
Επίσης, ποσοστό 8% για τους απόφοιτους του ετήσιου εκπαιδευτικού κύκλου σπουδών του ΕΙΑΣ και του ΕΠΙ Θεσσαλονίκης, καθώς και 10% για τους απόφοιτους των ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ) των σχολών: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Δημόσιων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Ασφαλιστικών Σπουδών, Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Λογιστικής, Ξένων Γλωσσών, Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο, Εμπορίας και Διαφήμισης, Πληροφορικής, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων.
Για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προερχόμενων από ΤΕΙ τα ανωτέρω ποσοστά 35% και 30% ισχύουν μόνο για τις ανωτέρω αναφερόμενες σχολές.
Στους κατόχους πτυχίου διδακτορικού, Master?s ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ) καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών, συμψηφιζομένου του τυχόν κατώτερου επιδόματος.
Στους κατόχους περισσότερων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.
Το επίδομα σπουδών ΕΙΑΣ και ΕΠΙ καταβάλλεται σωρευτικά, εάν συντρέχει με επίδομα διδακτορικού, Master?s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Στους κατόχους Proficiency του Cambridge καταβάλλεται επίδομα 5%.
7. Επίδομα θέσης: Ποσοστό 10% για διευθυντές, τμηματάρχες και προϊσταμένους, ανεξαρτήτως αριθμού, κατά κλάδο ή τμήμα, όπως αυτοί καθορίζονται με βάση κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας ή με απόφαση των Δ.Σ. των εταιριών ή των νόμιμων αντιπροσώπων τους.
8. Επίδομα ισολογισμού: Στους λογιστές και βοηθούς λογιστές, τους απασχολούμενους ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού, χορηγείται μία φορά τον χρόνο και μέσα σε ένα (1) μήνα από την περάτωση της σύνταξης του ισολογισμού, επίδομα ίσο με το 70% ενός βασικού μηνιαίου μισθού, προσαυξημένου με τα τυχόν καταβαλλόμενα, με βάση τις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε., κάθε είδους επιδόματα. Ως λογιστές και βοηθοί λογιστές νοούνται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας απασχολούμενοι σε αντικείμενα εργασίας που περιγράφονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της Σ.Σ.Ε. των λογιστών. Ειδικότερα, σε επιχειρήσεις στις οποίες το σύνολο των λογιστών και των βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού, εντός ή εκτός κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα, το επίδομα ισολογισμού καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.
9. Επίδομα διαχειριστικών λαθών: Ποσοστό 5%, παρεχόμενο μόνο στους ταμίες που έχουν αποκλειστική τους απασχόληση την είσπραξη και πληρωμή, καθώς και την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων ταμείου είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους ταμίες.
10. Επίδομα χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, διατρητριών και τηλεφωνητριών τηλεφωνικών κέντρων: Από 1.1.2007 χορηγείται επίδομα 16,00 ευρώ τον μήνα και από 1.1.2008 17,00 ευρώ, έτσι όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., εφόσον ασχολούνται αποκλειστικά στην κεντρική μονάδα μηχανογράφησης και στο τηλεφωνικό κέντρο.
11. Υπολογισμός επιδομάτων: Τα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο ποσοστιαία επιδόματα, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από τις οικείες διατάξεις, υπολογίζονται επί του εκάστοτε βασικού κλιμακίου αποδοχών ενός εκάστου υπαλλήλου.

Άρθρο 4
Οδοιπορικά - Εκτός έδρας

1. Εισπράκτορες και άλλοι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από την εργασία που τους έχει ανατεθεί να μετακινούνται εκτός γραφείου κατά κύρια απασχόληση, δικαιούνται επιπλέον του σε χρήμα μισθού τους και μηνιαία αποζημίωση από 1.1.2007 14,00 ευρώ και από 1.1.2008 15,00 ευρώ τον μήνα.
2. Μισθωτοί μετακινούμενοι εκτάκτως εκτός της έδρας της εργασίας τους για υπηρεσιακούς λόγους, δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών τους εξόδων και ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/25 του μισθού τους, προσαυξημένο κατά 25%, εφόσον απομακρύνονται πάνω από 80 χιλιόμετρα από την έδρα τους.

Άρθρο 5
Άδειες

1. Ετήσια κανονική άδεια: Τα συμβαλλόμενα μέρη, έχοντας υπόψη το άρθρο 2, παρ. 1 του Α.Ν.539/1945, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2, παρ. 1 του Ν.1346/1983, το άρθρο 6 της από 23.5.2000 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και το άρθρο 5 της από 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και το άρθρο 1, παρ.1 του Ν.3302/2004, διαμορφώνουν την κανονική άδεια με αποδοχές ως εξής:
α) Κάθε μισθωτός, από την έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρηση και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές, κατ? αναλογία με τον χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην ίδια υπόχρεη επιχείρηση.
Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια είκοσι (20) εργασίμων ημερών, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται οι μισθωτοί λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας.
β) Ο εργοδότης υποχρεούται, μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους εντός του οποίου προσλήφθηκε ο μισθωτός, να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω αναλογία της κανονικής άδειας.
Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στον χρόνο απασχόλησής του στην υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. α?.
Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου, μέχρι τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες.
Για καθένα από τα επόμενα ημερολογιακά έτη, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους την κανονική ετήσια άδεια με αποδοχές, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
Με τη συμπλήρωση έξι (6) ετών υπηρεσίας, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει είκοσι τρεις (23) εργάσιμες ημέρες και με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών υπηρεσίας είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες.
Με τη συμπλήρωση έξι (6) ετών υπηρεσίας (ανεξαρτήτως εργοδότη), ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.
2. Άδεια γάμου: Ο εργαζόμενος δικαιούται, εκτός από την κανονική του άδεια, και πρόσθετη άδεια γάμου έξι (6) ημερών, με πλήρεις αποδοχές.
3. Άδεια τοκετού: Ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Δύο (2) μήνες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού και οι υπόλοιποι δύο (2) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο του πιθανολογούμενου, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό για να συμπληρωθούν οι τέσσερις (4) μήνες.
Από την 1.1.2008 η άδεια αυτή προσαυξάνεται κατά μία (1) εβδομάδα. Η προσαύξηση αυτή θα ισχύει και για όσες εργαζόμενες θα βρίσκονται ήδη σε άδεια τοκετού κατά την 1.1.2008, θα χορηγείται δε μετά τον τοκετό.
Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται, ειδικά για το διάστημα της επέκτασης της άδειας τοκετού που προέβλεψε η Σ.Σ.Ε. ετών 2007-2008, τις αποδοχές τους και τα ένσημά τους, για όσο διάστημα από την άδεια αυτή το ΙΚΑ δεν καταβάλλει καμία άλλη χρηματική παροχή (επίδομα).
4. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών: Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
Μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
5. Άδεια προστατευόμενων μελών με ειδικές ανάγκες: Για τη φροντίδα προστατευόμενων μελών με ειδικές ανάγκες, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μέχρι τρεις (3) ημέρες άδεια, με πλήρεις αποδοχές, για κάθε χρόνο. Κατά τα άλλα, εφαρμόζονται οι ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
6. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών: Οι μισές από τις ημέρες άδειας που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Ν.1483/1984, χορηγούνται στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους, με πλήρεις αποδοχές, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε νοσοκομείο του/της συζύγου και συγγενών μέχρι πρώτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
7. Άδεια γονική: Η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Ν.1483/1984 άδεια για τη σχολική παρακολούθηση παιδιών, ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του παιδιού.
8. Άδεια πένθους: Χορηγείται άδεια απουσίας δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς μέχρι δεύτερου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
9. Σπουδαστική άδεια: Αυξάνεται σε (30) τριάντα ημέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 1996-1997, άρθρο 7). Η ιδιότητα του μαθητή ή σπουδαστή ή φοιτητή, καθώς και η συμμετοχή τούτου στις εξετάσεις, αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας σχολής, υποβαλλόμενης από τον μισθωτό προς τον εργοδότη (απόφαση 6/1979 του ΔΔΔΔ Αθηνών και Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 1994, άρθρο 4).
α) Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις, κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983, όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της από 12.4.1996 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., χορηγείται και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα εάν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 1998, άρθρο 6).
β) Οι αποδοχές για τις ημέρες άδειας για συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
10. Συνδικαλιστικές άδειες - Διευκόλυνση συνδικαλιστικής δράσης
α) Έξι (6) μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΟΑΣΕ για τη διεκπεραίωση των συνδικαλιστικών τους δραστηριοτήτων απαλλάσσονται με υπόδειξή της από την υπηρεσία των εταιρειών στις οποίες έκαστος παρέχει τις εργασίες του, χωρίς περιορισμό ή ανώτερο όριο απαλλαγής ανά εταιρεία και για το χρονικό διάστημα που κατέχουν το αξίωμα αυτό, με πλήρεις αποδοχές και πλήρη διατήρηση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Δεν θίγονται απαλλαγές που ισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο για συνδικαλιστικά στελέχη στα σωματεία δύναμης ΟΑΣΕ.
β) Στα εννέα (9) μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΣΥΑΕ) χορηγείται συνολική μηνιαία απαλλαγή 120 ωρών, με αποδοχές, επιμεριζόμενη κάθε μήνα μεταξύ των μελών του Δ.Σ., ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τις εκάστοτε ανάγκες και λειτουργίες του ΣΥΑΕ. Η απαλλαγή αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ώρες συνολικά τον μήνα για κάθε έκαστο μέλος και χορηγείται κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης του ΣΥΑΕ προς την εταιρεία, η οποία κοινοποιείται στην ΕΑΕΕ.

Άρθρο 6
Χρόνος εργασίας

Καθιερώνεται εβδομάδα πέντε (5) ημερών εργασίας. Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας είναι τριάντα εννέα (39). Το ωράριο είναι συνεχές, με εξαίρεση τους εργαζόμενους στα υποκαταστήματα και περιφερειακά γραφεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπου μπορεί να υπάρχει και απογευματινή εργασία.

Άρθρο 7
Διάφορα θεσμικά

1. Μετά τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) χρόνων πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας και προϋπηρεσίας από το ΙΚΑ ή άλλον οργανισμό κύριας ασφάλισης, ο εργαζόμενος αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία, εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη και δεν πρόκειται για διευθυντικό στέλεχος.
2. Απαγορεύεται η πρόσληψη με σχέση εξαρτημένης εργασίας συνταξιούχων που παίρνουν πλήρη σύνταξη από οργανισμούς κύριας ασφάλισης.
3. Στο πλαίσιο της προστασίας της απασχόλησης, τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση της αμοιβαίας ενημέρωσης για τους υπάρχοντες άνεργους του κλάδου και τις ανάγκες προσλήψεων των εταιρειών.
4. Σε περίπτωση που η εγκυμοσύνη εργαζόμενης έχει γίνει γνωστή στον εργοδότη με οποιονδήποτε τρόπο, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Πάντως, δεν μπορεί να θεωρηθεί σπουδαίος λόγος η μείωση της αποδοτικότητας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη (Ν.1082/1980, άρθρο 25, παρ. 1).
5. Ο ΣΥΑΕ δικαιούται να έχει πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς του στους τόπους εργασίας. Ο χώρος ανάρτησης των πινάκων καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και της διοίκησης του συλλόγου (Ν.1264/1982, άρθρο 16, παρ. 2).
6. Όλες οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και να την αποδίδουν σε αυτές.
Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά υπέρ του σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση με την οποία τα μέλη του σωματείου θα δηλώνουν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του σωματείου.
7. Συνιστάται επιτροπή από αντιπροσωπείες της ΕΑΕΕ και της ΟΑΣΕ, η οποία θα συνέρχεται κάθε τρεις (3) μήνες ή έκτακτα, όποτε κρίνεται σκόπιμο και από τα δύο μέρη, για την ανταλλαγή απόψεων και τη διατύπωση εισηγήσεων σε θέματα που αφορούν σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων (αμοιβές - εργασιακές σχέσεις - ασφαλιστικό).
Η παραπάνω επιτροπή συζητά επίσης θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Ακόμη, θα προετοιμάζει το περιεχόμενο των Σ.Σ.Ε., όποτε αυτές συνάπτονται.
8. Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων ή η εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου σε ευαίσθητους χώρους της επιχείρησης θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η δυνατότητα των εργαζομένων κλήσης υπεραστικών συνδιαλέξεων έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης.
9. Η εργοδοτική πλευρά οφείλει να εγκαθιστά φίλτρα σε όλες τις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τερματικών.
10. Η ΕΑΕΕ ενισχύει με το ποσό των 12.000,00 ευρώ ετησίως από 1.1.2007 και 13.200,00 ευρώ ετησίως από 1.1.2008, τα πολιτιστικά προγράμματα της ΟΑΣΕ, σύμφωνα με τον προηγούμενο προγραμματισμό υλοποίησής τους.
Επίσης θα χορηγηθεί εφάπαξ στην ΟΑΣΕ για συντήρηση των γραφείων της το ποσό των 25.000,00 ευρώ.


Δημιουργία νέας κατηγορίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο