Πίνακες σύμβασης

Πίνακες σύμβασης

  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

Η συλλογική σύμβαση σε προηγούμενα έτη

  • Δεν υπάρχει διαθέσιμη η συλλογική σύμβαση αυτή σε προηγούμενα έτη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ΣΣΕ ετών 2007-2008 των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, θυγατρικές τραπεζών, όλης της χώρας - Π.Κ.: 43/29.5.2007

Tuesday, May 29, 2007, 12:00 AM
  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις:
1. Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε.,
2. EFG Eurolife Α.Ε.A.Z.,
3. EFG Eurolife Α.E.Γ.Α.,
4. Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α.,
5. Λαϊκή Ζωής Α.Α.Ε.,
6. Φοίνιξ Metrolife Εμπορική Α.Ε.Α.Ε.,
7. Ωμέγα Α.Α.Ε.,
καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση που είναι θυγατρική τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 42ε?, παρ. 5 του Ν.2190/1920 περί Α.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Στην Αθήνα σήμερα στις 25.5.2007, οι υπογεγραμμένοι αφενός Δούκας Παύλος Παλαιολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λεωφόρος Συγγρού 103-105 και Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λεωφόρος Συγγρού 209, ενεργούντες ως εξουσιοδοτημένοι με απόφαση του Δ.Σ. (πρακτικό 2088/27.2.2007) του εργοδοτικού επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 10) και εκπροσωπεί τις παραπάνω επιχειρήσεις και αφετέρου Αθηνά Καραμήτρου και Χρήστος Παπαδόγιαννης, ενεργούντες ως πρόεδρος και αναπληρωματικός γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (Βησσαρίωνος 9 και Σίνα), σύμφωνα με την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της 15.5.2007 και ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και οι οποίες έχουν όλες τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα των άρθρων 3 και 6 του Ν.1876/1990, αποφάσισαν, συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν με τις παραπάνω ιδιότητές τους τα εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 1
Βασικός μισθός

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2007 μέχρι 30.4.2007 και από 1.5.2007 μέχρι 31.12.2007 διαμορφώνονται ως εξής:

 

Από 1.1.2007

Από 1.5.2007

Κλιμάκιο

Κύριο

Βοηθητικό

Κύριο

Βοηθητικό

προσωπικό

προσωπικό

προσωπικό

προσωπικό

0

847,00

784,00

875,00

813,00

1

848,00

787,00

876,00

816,00

2

849,00

788,00

877,00

817,00

3

850,00

789,00

878,00

818,00

4

851,00

791,00

879,00

820,00

5

853,00

792,00

880,00

821,00

6

854,00

794,00

881,00

823,00

7

855,00

795,00

882,00

824,00

8

856,00

797,00

883,00

826,00

9

857,00

798,00

884,00

827,00

10

859,00

800,00

886,00

829,00

11

860,00

802,00

887,00

831,00

12

861,00

803,00

888,00

832,00

13

862,00

805,00

889,00

834,00

14

863,00

806,00

890,00

835,00

15

864,00

808,00

891,00

836,00

16

865,00

810,00

892,00

838,00

17

869,00

817,00

896,00

845,00

18

878,00

827,00

905,00

855,00

19

890,00

834,00

917,00

862,00

20

901,00

843,00

927,00

871,00

21

911,00

853,00

937,00

880,00

22

921,00

862,00

947,00

889,00

23

932,00

870,00

958,00

897,00

24

944,00

879,00

969,00

906,00

25

954,00

887,00

979,00

914,00

26

964,00

896,00

989,00

923,00

27

974,00

906,00

999,00

932,00

28

985,00

913,00

1.010,00

939,00

29

996,00

922,00

1.020,00

948,00

30

1.007,00

932,00

1.031,00

958,00

31

1.017,00

 

1.041,00

 

32

1.027,00

 

1.051,00

 

33

1.040,00

 

1.063,00

 

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2008 μέχρι 31.5.2008 και από 1.6.2008 μέχρι 31.12.2008 διαμορφώνονται ως εξής:

 

Από 1.1.2008

Από 1.6.2008

Κλιμάκιο

Κύριο

Βοηθητικό

Κύριο

Βοηθητικό

προσωπικό

προσωπικό

προσωπικό

προσωπικό

0

898,00

835,00

922,00

856,00

1

899,00

838,00

923,00

859,00

2

900,00

839,00

924,00

861,00

3

901,00

840,00

925,00

862,00

4

902,00

842,00

926,00

864,00

5

903,00

843,00

927,00

865,00

6

904,00

845,00

928,00

867,00

7

905,00

846,00

929,00

868,00

8

906,00

848,00

930,00

870,00

9

907,00

849,00

931,00

871,00

10

910,00

851,00

934,00

873,00

11

911,00

853,00

935,00

875,00

12

912,00

854,00

936,00

876,00

13

913,00

856,00

937,00

878,00

14

914,00

857,00

938,00

879,00

15

915,00

858,00

939,00

881,00

16

916,00

860,00

940,00

883,00

17

920,00

867,00

944,00

890,00

18

929,00

878,00

953,00

901,00

19

941,00

885,00

966,00

908,00

20

952,00

894,00

977,00

917,00

21

961,00

903,00

988,00

927,00

22

972,00

913,00

998,00

936,00

23

983,00

921,00

1.009,00

945,00

24

995,00

930,00

1.021,00

954,00

25

1.005,00

938,00

1.032,00

963,00

26

1.015,00

947,00

1.042,00

972,00

27

1.025,00

957,00

1.052,00

982,00

28

1.037,00

964,00

1.064,00

989,00

29

1.047,00

973,00

1.074,00

998,00

30

1.058,00

983,00

1.086,00

1.009,00

31

1.069,00

 

1.097,00

 

32

1.079,00

 

1.108,00

 

33

1.091,00

 

1.119,00

 

Άρθρο 2

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι οκτώ (8) χρόνια, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

Από 1.1.2007

Προσωπικό

Από 1.5.2007

Προσωπικό

Παραμονές

Κύριο

Βοηθητικό

Παραμονές

Κύριο

Βοηθητικό

1.050,00

941,00

1.073,00

967,00

1.060,00

950,00

1.083,00

975,00

1.070,00

959,00

1.093,00

984,00

1.082,00

970,00

1.104,00

995,00

1.093,00

977,00

1.115,00

1.002,00

1.102,00

986,00

1.124,00

1.011,00

1.113,00

997,00

1.135,00

1.021,00

1.123,00

1.006,00

1.145,00

1.030,00

Από 1.1.2008

Προσωπικό

Από 1.6.2008

Προσωπικό

Παραμονές

Κύριο

Βοηθητικό

Παραμονές

Κύριο

Βοηθητικό

1.101,00

993,00

1.130,00

1.018,00

1.112,00

1.001,00

1.141,00

1.027,00

1.122,00

1.010,00

1.152,00

1.036,00

1.133,00

1.021,00

1.163,00

1.048,00

1.144,00

1.029,00

1.174,00

1.055,00

1.154,00

1.038,00

1.185,00

1.065,00

1.165,00

1.048,00

1.195,00

1.075,00

1.175,00

1.057,00

1.206,00

1.085,00

Άρθρο 3

Οι βασικοί μισθοί των διευθυντών και υποδιευθυντών διαμορφώνονται ως εξής:

Ημερομηνία

Υποδιευθυντής

Διευθυντής

Ημερομηνία

Υποδιευθυντής

Διευθυντής

Από 1.1.2007

1.243,00

1.437,00

Από 1.5.2007

1.262,00

1.452,00

Από 1.1.2008

1.295,00

1.490,00

Από 1.6.2008

1.329,00

1.529,00

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των υποδιευθυντών και διευθυντών για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά από το 33ο κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στον βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

 

Από 1.1.2007

 

Από 1.5.2007

Κλιμάκια

Υποδιευθυντές

Διευθυντές

Κλιμάκια

Υποδιευθυντές

Διευθυντές

1

1.256,00

1.451,00

1

1.275,00

1.465,00

2

1.270,00

1.467,00

2

1.288,00

1.481,00

3

1.281,00

1.482,00

3

1.299,00

1.496,00

4

1.295,00

1.498,00

4

1.313,00

1.511,00

5

1.306,00

1.512,00

5

1.324,00

1.525,00

6

1.320,00

1.526,00

6

1.337,00

1.539,00

7

1.333,00

1.542,00

7

1.350,00

1.554,00

8

1.346,00

1.556,00

8

1.363,00

1.568,00

 

Από 1.1.2008

 

Από 1.6.2008

Κλιμάκια

Υποδιευθυντές

Διευθυντές

Κλιμάκια

Υποδιευθυντές

Διευθυντές

1

1.309,00

1.504,00

1

1.343,00

1.543,00

2

1.322,00

1.520,00

2

1.356,00

1.560,00

3

1.333,00

1.535,00

3

1.368,00

1.575,00

<






Δημιουργία νέας κατηγορίας