Πίνακες σύμβασης

Πίνακες σύμβασης

Η συλλογική σύμβαση σε προηγούμενα έτη

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σ.Σ.Ε. (16.2.2016) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας (Π.Κ. 1/18-2-2016)

Τρίτη, Φεβρουαρίου 16, 2016, 12:00 π.μ.

Σ.Σ.Ε. (16.2.2016) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας

(Π.Κ. 1/18-2-2016)

Δείτε το συννημένο αρχείο


Σήμερα την 16.2.2016 στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων που βρίσκονται στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 24) οι υπογράφοντες:
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Παναγιώτη Προύτζο, πρόεδρο του Δ.Σ., Γεώργιο Χότζογλου, γενικό γραμματέα του Δ.Σ. και Παναγιώτη Κούκο, μέλος του Δ.Σ. και
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Γιάννη Α. Ρέτσο, πρόεδρο του Δ.Σ., Γρηγόριο Τάσιο, γενικό γραμματέα του Δ.Σ. και Σπυρίδωνα Γαλιατσάτο, μέλος του Δ.Σ.
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση της παρούσας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών διαμονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς τόπους όλης της χώρας, με τη μορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού - διακοπών και κάμπινγκ.

Άρθρο 2
Κατηγορίες μισθωτών

Οι μισθωτοί στους οποίους αφορά η παρούσα σύμβαση αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:
Κατηγορία Α: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαιτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α, νυχτοθυρωρός Α, μπουφετζής Α, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων και μάγειρας Α.
Κατηγορία Β: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β, σερβιτόρος τραπεζαρίας - σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπάρμεϊντ και μάγειρας Β.
Επίσης με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα Σ.Σ.Ε., οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταμπλίστες και οι μαϊνκουραντιέ.
Κατηγορία Γ: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. και μάγειρας Γ και καμαριέρης-α.
Κατηγορία Δ: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, λαντζέρης, λουτρονόμος, προϊστάμενος και βοηθός ιατρείου.

Άρθρο 3
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια

α) Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την από 30.12.2013 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 14/31.12.2013), παραμένουν σταθεροί για την περίοδο από 1.1.2016 έως 31.3.2017.
Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί αυξάνονται από την 1.4.2017 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται ως εξής:
- Κατηγορία Α: 838,48 ευρώ
- Κατηγορία Β: 820,80 ευρώ
- Κατηγορία Γ: 804,55 ευρώ
- Κατηγορία Δ: 768,84 ευρώ
β) Ομοίως το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανομένων, όπως έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την από 30.12.2013 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 14/31.12.2013), παραμένει σταθερό για την περίοδο από 1.1.2016 έως 31.03.2017.
Από την 1.4.2017 αυξάνεται κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνεται ως εξής:
- Για τους σερβιτόρους σε 63,76 ευρώ.
- Για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 55,60 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόλησή τους μέχρι 8 ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.
γ) Σε ό,τι αφορά στην καταβολή των επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα ισχύουν τα αναφερόμενα στο Προσάρτημα της παρούσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 4
Διατήρηση διατάξεων - Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Α. Όροι προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε., Δ.Α.) που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ.
Β. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, Κανονισμούς Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5

Τα μέρη συμφωνούν να επιδιώξουν την κήρυξη γενικών υποχρεωτικής της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.1876/1990.

Άρθρο 6
Χρόνος ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2016 και λήγει την 31.12.2017.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
Α. Για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
Β. Για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ' επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κ.λπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν.1082/1980, της υπ’ αριθ. 19040/1981 κοινής υπουργικής απόφασης (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ 742/Β’), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ 170/Β’) υπουργική απόφαση, της υπ’ αριθ. 19344/1980 (ΦΕΚ 1298/Β’) απόφασης όπως συμπληρώθηκε από την υπ’ αριθ. 11520/1995 (ΦΕΚ 374/Β’) απόφαση και της υπ’ αριθ. 18796/1989 (ΦΕΚ 21/Β’) απόφασης, σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Δημιουργία νέας κατηγορίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο