Πίνακες σύμβασης

Πίνακες σύμβασης

  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

Η συλλογική σύμβαση σε προηγούμενα έτη

Επαγγέλματα που αφορά η σύμβαση

ΞΕΝΑΓΩΝ ΡΟΔΟΥ ΣΣΕ Για τους όρους και αμοιβές των ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

Monday, February 15, 2010, 12:00 AM
  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη Ρόδο σήμερα   15.02.2010 , μεταξύ αφ' ενός της «Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Ρόδου» όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής Κο Κων/νο Γεωργιάδη και τον Γενικό Γραμματέα Κο Αναστάσιο Χατζηλιαμή και αφ' ετέρου του «Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου» όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο Κο Ρήγα Ανδρέου και, τον Γενικό Γραμματέα Κο Κωνσταντίνο Φίλη οι οποίοι εξουσιοδοτήθηκαν νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα, αναφορικά με την παρακάτω περιγραφόμενη συλλογική σύμβαση εργασίας και ειδικότερα ως προς τους όρους  αμοιβής, τρόπου και συνθηκών εργασίας των διπλωματούχων ξεναγών που παρέχουν τις εργασίες τους στα τουριστικά γραφεία Ρόδου.

ΑΡΘΡΟ   ΠΡΩΤΟ

Οι νόμιμες αμοιβές των ξεναγών Ρόδου για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2010   μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, συνεφωνήθη να έχουν σε ευρώ ως ακολούθως:

1) Γύρος Πόλεως ( χωρίς Μουσείο ή Καστέλο ) διάρκεια μέχρι 3 ώρες:
Αριθμός ξεναγούμενων 1 - 50               78€

2)                                                Γύρος Πόλεως ( με Μουσείο ή Καστέλο ), διάρκεια μέχρι 4 ώρες:
Αριθμός ξεναγούμενων 1 - 50               87 €

3)  Γύρος Πόλεως (με Μουσείο και Καστέλο ), διάρκεια μέχρι 4 ώρες: Αριθμός ξεναγούμενων 1-50        95 €

4)  Εκτός Πόλεως   διάρκεια μέχρι 5 ώρες:

α) Λίνδος β) Φιλέρημος- Κάμειρος γ) Φιλέρημος - Πεταλούδες δ) Πεταλούδες-Κάμειρος

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50                 87 €

5) Εκτός Πόλεως   διάρκεια μέχρι 5 ώρες ( Φιλέρημος - Πεταλούδες - Κάμειρος )
Αριθμός ξεναγούμενων  1-50
                 95 €

       6) Ημερήσια Λίνδος διάρκεια μέχρι 9 ώρες:
Αριθμός ξεναγούμενων 1-50
                 118 €

 7) Ημερήσια (Φιλέρημος - Πεταλούδες - Κάμειρος ) διάρκεια μέχρι 9 ώρες :
Αριθμός ξεναγούμενων 1- 50               125       


8) Γύρος Νήσου διάρκεια μέχρι 9 ώρες.
Αριθμός ξεναγούμενων 1-50
               148 €

9) Α. Πόλη - Φιλέρημος, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.
Β. Πόλη - Καλλιθέα, χερσαία (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.
Γ. Πόλη - Πεταλούδες (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Δ. Πόλη - Εφτά πηγές (χωρίς Μουσείο ή Καστέλο) διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Ε. Λίνδο - Εφτά πηγές ή Λίνδο - Καλλιθέα, διάρκεια μέχρι 5 ώρες.

Αριθμός ξεναγούμενων 1-50                  94 €

10)     Κάμιρος -Έμπωνα, διάρκεια μέχρι 5 ώρες : Αριθμός ξεναγούμενων 1-50     84 €

11)     Για ξεναγούμενα άτομα κρουαζιερόπλοιων ή κρουαζιεροπλάνων ή πολεμικών σκαφών ή άλλων σκαφών:

α)Ημίσεια μέρα εντός ή εκτός πόλεως μέχρι 5ώρες (Γύρος πόλεως, Λίνδος) 87 €.

β)Κόμπακτ (συμπυκνωμένη) χωρίς Μουσείο ή Καστέλο μέχρι 5 ώρες ( Πόλη - Λίνδο, Πόλη - Φιλέρημο, Πεταλούδες - Πόλη): 103 €.

Εφόσον   η Κόμπακτ (συμπυκνωμένη) περιέχει και Μουσείο ή Καστέλο χορηγείται το πρόσθετο ποσόν των 25 €.

12) Ολοήμερη ξενάγηση (χωρίς επιστροφή ενδιάμεσα) μέχρι 8 ώρες:

α) Λίνδος - Πόλη.                                                      179 €

β) Λίνδος - Φιλέρημος                                                179

γ) Λίνδος - Πεταλούδες                                               179

δ) Πόλη - Πεταλούδες                                                179
ε) Γύρος Νήσου αμείβεται όπως η παράγραφος 8.

13) Επί εκδρομικών πλοίων διάρκεια μέχρι 9 ώρες:

α) Κατά μήκος παραλίας Ρόδου                                       148

β) Σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου

(Σύμη, Χάλκη, κ.λ.π, εκτός Κω και Πάτμο )

14) Εκδρομή Τήλος-Νίσυρος (συμπεριλαμβανομένων
τυχόν υπερωριών )

206 €

15)    Πεζοπορία μέχρι 4 ώρες                                             92 Πεζοπορία μέχρι 8 ώρες                                                        148 €

16)    Δίγλωσση ξενάγηση

Η δίγλωσση ξενάγηση αμείβεται επί πλέον της αμοιβής της εκδρομής με : α)Μισή μέρα και ολοήμερη με έναν προορισμό ή αρχαιολογικό χώρο: 43€ β)Ολοήμερη με πέραν του ενός προορισμού ή αρχαιολογικού χώρου: 68€


17)      Επί πλέον των 50 ξεναγού μένων, η ξενάγηση αμείβεται με 1,80€ κατ' άτομο. Ανώτατος αριθμός ξεναγούμενων για κάθε ξεναγό 65 άτομα.

18)      Θεωρείται ολοήμερος εκδρομή είτε τοπική είτε κρουαζιερόπλοιου, η καλύπτουσα βάσει προγράμματος πρωινές και απογευματινές ώρες και μέχρι συμπλήρωσης του κατά Νόμου ωραρίου. Για ξενάγηση που διαρκεί περισσότερο των χρόνων που καθορίζονται στις παραπάνω παραγράφους της παρούσης, ο ξεναγός θα λαμβάνει ως υπερωρία για τις μη νυχτερινές ώρες το ποσόν των 19,50€ και για τις νυχτερινές ώρες το ποσόν των   20€.

19)      Για εκδρομή που αρχίζει από Κάλαθο Λίνδο και νοτιότερα από την ανατολική πλευρά και από Καλαβάρδα και νοτιότερα από δυτική πλευρά, για ξενάγηση τουριστών, καταβάλλεται επί πλέον στο ξεναγό το ποσό των 20€.

20)  Η ολοήμερη ξενάγηση, εκτός νήσου, επιβαρύνει τον τουριστικό πράκτορα πέραν της καθοριζόμενης αμοιβής από την παρούσα. Για κάθε ξεναγό καταβάλλονται για πρόγευμα 7.50€, για γεύμα 19€, και για δείπνο 19€, όπως ακόμα και τα έξοδα παραμονής, διανυκτέρευσης, μεταφοράς από την κατοικία του και με επιστροφή. Ο τουριστικός πράκτορας δεν θα υποχρεούται στην καταβολή των πιο πάνω ποσών εφ' όσον θα αναλάβει την δαπάνη αυτών τρίτος κατόπιν εγγράφου εντολής του τουριστικού πράκτορα.

21)  « Χορηγείται πρόσθετο εφάπαξ ποσό 25€ για κάθε επί πλέον επίσκεψη σε
αρχαιολογικό αξιοθέατο χώρο, (Λίνδο ή Κάμιρο ή Φιλέρημο ή Πεταλούδες ), επί της
αμοιβής των ως άνω περιγραφομένων εκδρομών.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οι ξεναγοί εισπράττουν το νόμιμο δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, το επίδομα άδειας και δικαιούνται τη νόμιμη άδεια. Οι αμοιβές των Κυριακών και αργιών προσαυξάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ   ΤΡΙΤΟ

Η υπηρεσία του ξεναγού αρχίζει και τελειώνει στον χρόνο που καθορίζεται από τον τουριστικό πράκτορα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Σ.Σ.Ε., καθοριζομένων ταυτοχρόνως και του τόπου και της διαδρομής από όπου θα αρχίζει και θα ολοκληρώνεται αυτή, προτιμώμενου πάντοτε του εγγράφου προγράμματος που θα χορηγεί το τουριστικό γραφείο προς τον ξεναγό.

ΑΡΘΡΟ   ΤΕΤΑΡΤΟ

Υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης καθ' όλη την διάρκεια αυτής από την έναρξη μέχρι το τέλος της θα είναι ο ξεναγός, ο οποίος θα ρυθμίζει σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες  του τουριστικού πράκτορα την διάρκεια της ξενάγησης, τις σταθμεύσεις, διελεύσεις, διαλείμματα κλπ.

ΑΡΘΡΟ   ΠΕΜΠΤΟ

Εάν η εκτέλεση της ξενάγησης ακυρωθεί από τον τουριστικό πράκτορα μέσα σε 24 ώρες πριν από την έναρξη της, τότε ο ξεναγός θα αμείβεται σαν να είχε εκτελέσει την ξενάγηση, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος ή ανωτέρα βία. Ο ξεναγός εάν δεν προσέλθει στην  προγραμματισθήσα ξενάγηση, και εφ' όσον δεν έχει ειδοποιηθεί μέσα στο προαναφερθέν  24ωρο ο τουριστικός πράκτορας, τότε θα υποχρεούται να καταβάλλει στον τελευταίο ως

αποζημίωση ποσόν που θα αντιστοιχεί με τα όσα θα ελάμβανε αυτός. Ο σπουδαίος λόγος


και η ανωτέρα βία ισχύουν και στην πιο πάνω δεύτερη περίπτωση. Εφ' όσον εντός του 24ώρου ο τουριστικός πράκτορας θα εξεύρει στον ξεναγό αντίστοιχη εργασία σε άλλο εργοδότη, στην περίπτωση αυτή δεν θα υποχρεωθεί στην καταβολή της αποζημίωσης, εκτός εάν υπάρχει διαφορά με την αμοιβή της εκδρομής θα καταβληθεί αυτή.

ΑΡΘΡΟ   ΕΚΤΟ

Ως μισή ημέρα εκδρομής θεωρείται η εκδρομή που αρχίζει από τις πρωινές ώρες μέχρι και τις 13.30 κατά ανώτατο όριο. Η απογευματινή εκδρομή αρχίζει μετά την 13.30 μ.μ. και είναι διάρκειας μέχρι πέντε ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου πράκτορα. Η έναρξη της εκδρομής μετά την 18ην ώρα θεωρείται εσπερινή και εμπίπτει στο νυκτερινό τιμολόγιο, ως προς τις ώρες από 22.00 και μετά, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ   ΕΒΔΟΜΟ

Σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της παρούσης η πρόσληψη του ξεναγού, για τις εκδρομές που διενεργούνται από τα τουριστικά πρακτορεία, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ   ΟΓΔΟΟ

Απαγορεύεται η ξενάγηση από τον ίδιο ξεναγό σε τρεις ή περισσότερες γλώσσες κατά την ίδια εκδρομή. Δεύτερος ξεναγός, για δύο γλώσσες εφ' όσον απαιτούνται μέχρι τέσσερις γλώσσες, είναι δυνατόν να συμπράξει και να αμείβεται ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ   ΕΝΑΤΟ

Ο τουριστικός πράκτορας είναι υποχρεωμένος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, να ζητεί εγγράφως τις υπηρεσίες του ξεναγού από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Διπλωματούχων ξεναγών, μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ

Σε περίπτωση που ένα είδος ξενάγησης δεν προβλέπεται από την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας και τις κείμενες διατάξεις, οι όροι και η αμοιβή αυτής καθορίζονται μετά από κοινή συμφωνία του τουριστικού πράκτορα και του ξεναγού ή σε περίπτωση γενικότερης διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, με την παρουσία συλλογικών οργάνων τους, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων της παρούσης Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Στις διατάξεις της παρούσης υπάγονται αυτοί μόνο από τους διπλωματούχους ξεναγούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγματικά με σχέση εξηρτημένης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

α) Οι οφειλές άδειας, επιδόματος άδειας και αποζημίωση μη ληφθείσης άδεια παρελθόντων ετών θα καταβάλλονται σύμφωνα με τη Εργατική Νομοθεσία. β) Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από τους νόμους, διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ ή ΔΑ ), εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας, γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι όλων των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με τη παρούσα.


ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Η διάρκεια της παρούσης ΣΣΕ ορίζεται σε ένα έτος που αρχίζει από 01.01.2010 και λήγει στις 31.12.2010.

 

ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ                                                          ΓΙΑ ΤΟ

ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΡΟΔΟΥ                    ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

ΞΕΝΑΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


Δημιουργία νέας κατηγορίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο